Hämeenlinnanväylän parantaminen alkaa

Kehärataprojektiin liittyvä Hämeenlinnanväylän parantaminen alkaa vuoden vaihteessa ja urakka kestää kaksi vuotta. Urakoitsija on Skanska Infra Oy ja urakkasumma lähes 22 miljoonaa euroa.

Työnaikainen liikenne ohjataan kiertoteille osassa Hämeenlinnanväylää koko urakan ajan. Pääosin urakka-alueella on nopeusrajoitus 60 km/h. Kiertoteillä nopeusrajoitus on 50 km/h. Koko työmaan ajan on käytössä kaksi ajokaistaa molempiin suuntiin.

Urakassa rakennetaan 13 uutta siltaa ja levennetään kolmea olemassa olevaa siltaa. Radioasemantien ylikulkukäytävä Laavatieltä puretaan ensi toukokuussa ja ylikulku siirtyy pohjoisempana sijaitsevalle Kivistön ylikulkukäytävälle.

Urakassa parannetaan varsinaista moottoritietä 3,5 kilometrin matkalla, valaistusta uusitaan moottoritiellä kolmen kilometrin matkalla, meluesteitä rakennetaan noin 600 metrin matkalla ja nykyisiä rampistoja parannetaan ja rakennetaan uusia noin 8 kilometrin matkalla.

Urakassa rakennetaan myös Kehäradan ratalinjaa noin 400m:n matkalla.

Kalliota louhitaan noin 110 000m3 ja leikataan maata noin 250 000m3.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Kehärataa rakennuttaa Liikenneviraston yhteistyökumppaneinaan Vantaan kaupunki ja Finavia Oyj.

Lisätietoja: Kehärata-projekti, projektipäällikkö Maija Salonen, 0400-581 614

Förbättringen av Tavastehusleden inleds

Förbättringen av Tavastehusleden i anslutning till projektet Ringbanan inleds vid årsskiftet. Entreprenaden pågår i två år och utförs av Skanska Infra Oy. Entreprenadsumman uppgår till nästan 22 miljoner euro.

Medan arbetet pågår dirigeras en del av trafiken på Tavastehusleden till omvägar under hela entreprenaden. Hastighetsbegränsningen är huvudsakligen 60 km/h i entreprenadområdet och 50 km/h på omvägarna. Så länge arbetet pågår är två körfält i bruk i bägge riktningar.

Inom ramen för entreprenaden ska 13 nya broar byggas och tre befintliga broar breddas. Gångbron från Lavavägen över Radiostationsvägen rivs i maj och överfarten flyttas till gångbron i Kivistö som ligger längre norrut.

Till entreprenaden hör att förbättra den egentliga motorvägen på en 3,5 kilometer lång sträcka, förnya belysningen på motorvägen på en 3 kilometer lång sträcka, bygga bullerskydd på en cirka 600 m lång sträcka samt att förbättra de nuvarande ramperna och bygga nya på en cirka 8 kilometer lång sträcka.

I entreprenaden ingår också att bygga en cirka 400 meter lång sträcka av Ringbanan.

Cirka 110 000 m³ berg sprängs bort och cirka 250 000 m³ jord schaktas bort.

Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet medför.

Ringbanan byggs under ledning av Trafikverket i samarbete med Vanda stad och Finavia Abp.

Ytterligare information: Projektet Ringbanan, projektchef Maija Salonen, tfn 0400-581 614

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.