Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy perustettiin

Kunnat ja Liikennevirasto ovat allekirjoittaneet Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n perustamisasiakirjat. Yhtiön perustaminen on merkittävä askel yhteiskäyttöisen lippu- ja maksujärjestelmän kehittämisessä maassamme ja tätä kautta myös hallitusohjelman ja liikennepoliittisen selonteon tavoitteiden toteuttamisessa.

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy on kuntien ja valtion yhteinen IT-palvelu- ja hankintayhtiö. Sen toiminta kattaa yli 20 keskeisintä kaupunkiseutua ympäri Suomea. Yhtiön tarkoituksena on hankkia, kehittää ja ylläpitää joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten yhteistä lippu- ja maksujärjestelmää.

Kehitettävän maksujärjestelmän tavoitteena on mahdollistaa yhden matkakortin käyttö valtakunnallisesti eri joukkoliikennemuodoissa. Yhtiön avulla voidaan parhaiten toteuttaa valtakunnallisesti yhteensopivaa joukkoliikennejärjestelmää ensisijaisesti lippu- ja maksujärjestelmän eli yhteisen matkakortin avulla, mutta jatkossa myös informaatiopalvelujen ja brändäyksen keinoin.

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n hallituksen ensimmäisiä tehtäviä on toimivan johdon palkkaaminen käynnistämään käytännön toimintaa ja yhtiön toimitusjohtajan rekrytointi on käynnissä.  

Markkinaoikeus hylkäsi lippu- ja maksujärjestelmäpalvelun hankintaa koskevan valituksen

Markkinaoikeus hylkäsi 27.5.2013 valituksen lippu- ja maksujärjestelmäpalveluhankinnasta. Samalla raukesi hankintaa koskeva väliaikainen toimenpidekielto.  Liikennevirasto jatkaa hankintamenettelyä. 

Bolaget Kollektivtrafikens biljett- och betalningssystem Ab har nu bildats

Kommunerna och Trafikverket har undertecknat stiftelseurkunden för aktiebolaget Kollektivtrafikens biljett- och betalningssystem Ab. Bildandet av bolaget innebär att man tagit ett viktigt steg för att utveckla ett gemensamt biljett- och betalningssystem i vårt land och därigenom också för att uppnå målen som uppställts i regeringsprogrammet och den trafikpolitiska redogörelsen.

Kollektivtrafikens biljett- och betalningssystem Ab är kommunernas och statens gemensamma bolag för IT-tjänster och upphandling. Verksamheten omfattar över 20 av de centralaste stadsregionerna runt om i Finland. Avsikten är att bolaget ska upphandla, utveckla och upprätthålla det gemensamma biljett- och betalningssystemet inom kollektivtrafiken för de behöriga myndigheternas del.

Målet med betalningssystemet som nu utvecklas är att man ska kunna använda ett resekort riksomfattande i de olika transportmedlen inom kollektivtrafiken. Via bolaget kan man bäst genomföra ett riksomfattande, kompatibelt kollektivtrafiksystem först och främst genom att ta i bruk ett gemensamt resekort, men i fortsättningen också med hjälp av informationstjänster och brandbyggande.

En av de första uppgifterna för bolagsstyrelsen är att anställa den operativa ledningen som ska starta verksamheten. Rekryteringsprocessen för att välja verkställande direktör pågår som bäst.  

Marknadsdomstolen förkastade besväret över upphandlingen av tjänsten för biljett- och betalningssystemet

Marknadsdomstolen förkastade 27.5.2013 besväret över upphandlingen av tjänsten för biljett- och betalningssystemet. Samtidigt upphör det tillfälliga åtgärdsförbudet gällande upphandlingen.  Trafikverket återupptar upphandlingsförfarandet.  

Lisätietoja: johtava joukkoliikenneasiantuntija Marja Rosenberg, 040 758 1916

Ytterligare information: ledande sakkunnig inom kollektivtrafik Marja Rosenberg, 040 758 1916

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi.

Liitteet & linkit