Uudenkaupungin meriväylän syventämishanke valmistui aikataulussa

Report this content

Vuoden 2013 lokakuussa aloitettu Uudenkaupungin meriväylähanke on valmistunut.  Uudenkaupungin väylää voivat käyttää nyt kulkusyvyydeltään jopa 12,5 m alukset aiemman 10,0 m sijaan, mikä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä erityisesti Yara Suomi Oy:n lannoitteiden vientikuljetuksille.  Suuremman aluskoon ohella väylän navigointiturvallisuus parantui uusitun väylämerkinnän sekä turvalaitteissa olevien tahdistettujen valolaitteiden myötä.

Hankkeen taloudelliset hyödyt

Uusi syvempi väylä tehostaa teollisuuden kuljetuksia. Erityisesti Uudessakaupungissa toimivan Yara Suomi Oy:n tehtaan lannoitteiden kaukoviennin kannalta syvempi väylä on tärkeä, sillä lannoitekuljetuksissa kuljetuskustannusten pieneneminen vaikuttaa merkittävästi tehtaan kilpailukykyyn. Hankkeen hyöty-kustannussuhde on hyvä, joten hankkeeseen investoitu raha tuottaa huomattavia säästöjä.

Hankkeen toteutti Liikennevirasto yhteistyössä Uudenkaupungin Satama Oy:n sekä Yara Suomi Oy:n kanssa. Ruoppausurakoitsijana toimi Wasa Dredging Oy ja turvalaiteurakoitsijana Meritaito Oy. Hankkeen toteutuskustannukset ovat yhteensä noin 12,9M€, josta valtion osuus 11,0 M€, Yara Suomi Oy:n 0,6M€ ja Uudenkaupungin Satama Oy:n 1,3 M€. Hankkeeseen liittyi myös laitureiden parantamisinvestointeja satamassa, joista vastasi Yara Suomi Oy.

Ympäristöä huomioiden

Uudenkaupungin meriväylähankkeessa ympäristö on huomioitu monipuolisesti. Hankkeen toteutuksen aikana seurattiin mm. vedenlaatua, sedimenttien haitta-aineita, vaikutusta Natura-alueeseen vedenalaisella videokuvauksilla sekä pohjaeläimiä ruoppaus- ja läjitysalueilla. Ympäristöseurantoja jatketaan vielä hankkeen valmistumisen jälkeenkin ympäristölupaehtojen mukaisesti.

Lisäksi hankkeen aikana seurataan ruoppaus- ja läjitystöiden vaikutuksia ammatti- ja vapaa-ajankalastukseen. Tämä tapahtuu muun muassa koepyyntien ja vaellussiikojen mädinhankinnan seurannalla. Hankkeen aiheuttamat haitat ammattikalastajille selvitetään ja arvioidaan. Heille suoritetaan jälkikäteen haittaa vastaava korvaus. Lisäksi ELY-keskukselle maksetaan kalatalouskorvauksia, jotka käytetään mm. kalanpoikasistutuksiin.

Ympäristöseurantaa toteuttavat hankkeesta riippumattomat tahot.

Meriläjityksen vaikutuksia tutkittiin töiden aikana läjitysalueiden läheisyydessä sedimentaatiotutkimuksin. Nämä tuottivat arvokasta tietoa Liikennevirastossa parhaillaan käynnissä olevaan meriläjityksen ympäristövaikutuksiin liittyvään tutkimushankkeeseen.

Uudenkaupungin meriväylähanke pähkinänkuoressa

  • Uudenkaupungin meriväylä syvennettiin 12,5 m kulkusyvyyttä vastaavaksi (kulkusyvyys ennen syventämistä 10,0 m) ja väylämerkintä uudistettiin. Lisäksi Hepokarin väylän ”Urpoisten mutkaa” levennettiin.
  • Hankkeeseen kuului lisäksi Yara Suomi Oy:n sataman syvennystyöt sekä laitureiden parantaminen (näistä vastasi Yara Suomi Oy)
  • Hankkeen pääasialliset hyödyt liittyvät lannoitteiden kaukoviennissä saavutettaviin kuljetuskustannussäästöihin.

Hanke lukuina

  • Ruoppausmassoja 23 ruoppauskohteella yhteensä 527 620 m3, joista maamassoja 434 400 m3 ja louhintamassoja 93 220 m3.
  • Pilaantuneiden sedimenttien ruoppausta väylän sisäosalla kolmella ruoppauskohteella yht. n. 13 000 m3. Sedimentit stabiloitiin satamaan varastokentäksi.
  • Hankkeen toteutuskustannukset yht. 12,9M€, josta valtion osuus 11,0M€, Yara Suomi Oy:n 0,6M€ ja Uudenkaupungin Satama Oy:n 1,3 M€

Lisätietoja:

Projekti-insinööri Seppo Paukkeri, puh. 029 534 3361, seppo.paukkeri@liikennevirasto.fi

Lisätietoa ja kuvia hankkeesta on myös Liikenneviraston verkkosivuilla: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet/valmistuneet/uudenkaupungin_merivayla

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto