Stockmann-konsernin johdon osavuotinen selvitys 1.1.–30.9.2022

Report this content

Stockmann-konsernin liikevaihdossa vahva kasvu ja Stockmann-divisioonan oikaistu liiketulos ylitti kannattavuusrajan

STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 28.10.2022 klo 8.00 EET

Heinä–syyskuu 2022:
- Stockmann-konsernin liikevaihto oli 244,0 miljoonaa euroa (237,8), jossa oli nousua 4,2 % paikallisissa valuutoissa.
- Suhteellinen myyntikate laski 56,8 %:iin (59,5).
- Oikaistu liiketulos oli 22,0 miljoonaa euroa (32,9).
- Liiketulos oli 6,0 miljoonaa euroa (32,7).
- Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,15).
- Vuosineljänneksen nettotulos oli 0,6 miljoonaa euroa (22,9).

Tammi–syyskuu 2022:
- Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi 709,1 miljoonaan euroon (621,5), jossa oli nousua 15,4 % paikallisissa valuutoissa.
- Suhteellinen myyntikate laski 58,1 %:iin (59,1).
- Oikaistu liiketulos oli 53,7 miljoonaa euroa (38,6).
- Liiketulos parani 130,3 miljoonaan euroon (31,5).
- Osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,13).
- Katsauskauden nettotulos oli 84,1 miljoonaa euroa (12,6).

 

Tulosennuste vuodelle 2022 (ennallaan):
Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna. Tulosennuste perustuu olettamukseen, että kulutuksessa ei tapahdu suuria muutoksia loppuvuoden aikana. Maailmanlaajuinen geopoliittinen epävakaus yhdistettynä korkeaan inflaatioon, toimitusketjujen haasteisiin ja kansainväliseen logistiikkaan sekä COVID-19-rajoitusten aiheuttamat haasteet edellyttävät kummaltakin divisioonalta mukautuvuutta ja joustavuutta tulevaisuudessa.

 

Vuoden 2022 näkymät:
Maailmantalouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan koko vuoden 2022 ajan. Geopoliittinen epävarmuus tulee vaikuttamaan toimitusketjuihin sekä kansainväliseen logistiikkaan, ja pandemia vaikuttaa edelleen maailmantalouteen, kunnes koronatilanne saadaan paremmin hallintaan. Lisäksi kiihtyvällä inflaatiolla on vaikutus kotitalouksiin sekä kulutukseen, ja se johtaa myös käyttökustannusten nousuun. Vähittäiskaupan markkinoiden odotetaan pysyvän haasteellisina kuluttajien käyttäytymisen ja luottamuksen muutosten vuoksi.

 

Stockmann-divisioona jatkaa saneerausohjelman toteuttamista, ja Lindex tutkii uusia kasvumahdollisuuksia.

 

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Stockmann-konsernin vahva kasvu kolmannella neljänneksellä on erinomainen saavutus haasteellisissa olosuhteissa vähittäiskaupan alalla. Fyysinen ja digitaalinen myynti kasvoivat molemmissa divisioonissa paikallisissa valuutoissa kävijämäärien kasvun ja keskiostoksen nousun ansiosta.

 

Stockmann-divisioonan myyntikate parani  korkeammista hankintahinnoista huolimatta, kun taas Lindexin suhteellinen myyntikate puolestaan pieneni johtuen Ruotsin kruunun heikkenemisestä Yhdysvaltain dollariin nähden. Kasvun jatkamiseksi ja hyvään asiakasarvoon perustuvan hinnoittelun säilyttämiseksi valuuttakurssin nousua ei ole siirretty täysimääräisesti kuluttajahintoihin. Lisäksi Lindexin muut kustannukset ovat kasvaneet, mikä on seurausta korkeammista investoinneista digitalisaatioon ja uusien brändien strategisista kasvukustannuksista sekä toimintaympäristön normalisoitumisesta pandemian vaikutusten ja koronatukien jälkeen.

 

Oikaistu liiketulos laski kolmannella neljänneksellä edellisvuodesta. Stockmann-divisioonan oikaistu liiketulos oli positiivinen ja ylitti myynnin kasvun ansiosta edellisvuoden tason. Lindexin liiketulos oli jälleen hyvä, mutta ei yltänyt edellisvuoden poikkeuksellisen korkealle tasolle strategisten kasvuinvestointien, epäsuotuisten valuuttakurssien ja normalisoituneempien kustannusten vuoksi.

 

Liiketulokseen vaikutti varovaisuuden periaatteen mukaisesti kirjattu 15,9 miljoonan euron varaus, joka liittyy LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky:tä koskevaan välimiesoikeuden päätökseen. Se on kirjattu tulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. 

 

Kolmannella neljänneksellä konsernin rahavirtaan vaikutti merkittävä investointi, kun Lindexin uuden kaikkikanavaisen jakelukeskuksen rakentaminen alkoi. Rahavirta tavanomaisesta liiketoiminnasta oli hyvä, mutta siihen vaikutti varastojen kasvu tavaroiden toimitusaikojen pidentymisen ja joulusesonkiin varautumisen seurauksena. Konsernin maksuvalmius pysyi vahvana, eikä konsernilla ole korollista velkaa vuokrasopimusvelkoja ja joukkovelkakirjalainaa lukuun ottamatta.

 

Vastuullisuushankkeidemme ja digitaalisen kehityksen järjestelmällinen toteutus etenee hyvin molemmissa divisioonissa. Meillä on vahvasti sitoutuneet tiimit, joita kaikkia haluan kiittää hyvästä työstä.

 

AVAINLUKUJA

 

 

7–9/
2022

7–9/
2021

1–9/
2022

1–9/
2021

1–12/
2021

Liikevaihto, milj. euroa

244,0

237,8

709,1

621,5

899,0

Myyntikate, milj. euroa

138.7

141.5

411.8

367.0

527.0

Suhteellinen myyntikate, %

56,8

59,5

58,1

59,1

58,6

Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa

22,0

32,9

53,7

38,6

68,3

Liiketulos (EBIT), milj. euroa

6,0

32,7

130,3

31,5

82,1

Katsauskauden nettotulos, milj. euroa

0,6

22,9

84,1

12,6

47,9

Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa*

0,09

0,15

0,20

0,18

0,35

Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu, euroa

0,00

0,15

0,54

0,13

0,42

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

6,5

31,2

-13,6

65,6

150,4

Investoinnit, milj. euroa

30,2

3,8

41,9

8,1

16,9

Oma pääoma/osake, euroa

 

 

2,10

1,52

1,74

Omavaraisuusaste, %

 

 

25,7

16,8

18,9

 

Edellisvuoden luvut on tarvittaessa oikaistu vastaamaan tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosta.
 

* Katsauskauden voitto/tappio – oikaisut verovaikutuksen jälkeen / keskimääräinen osakkeiden määrä osakeannilla oikaistuna

 

YRITYSSANEERAUSOHJELMA

 

Saneerausprosessi etenee suunnitelman mukaisesti. Stockmannin kaikki tavaratalokiinteistöt on myyty ja korollinen velka on maksettu 67,5 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa lukuun ottamatta. Tallinnan tavaratalokiinteistö myytiin joulukuussa 2021. Riian tavaratalokiinteistön myyntisopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2021 ja pantiin täytäntöön tammikuussa 2022. Helsingin keskustan tavaratalokiinteistö myytiin huhtikuussa 2022, jolloin maksettiin myös viimeinen luokiteltu saneerausvelka.

 

Muut Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelman mukaiset toimenpiteet ja sitoumukset saatiin päätökseen jo vuoden 2021 aikana. Niistä on lisätietoja vuoden 2021 vuosikertomuksessa.

 

Vuokrasopimusten irtisanomiseen liittyy vielä kiistanalaisia vaatimuksia, jotka on selvitettävä ennen kuin saneerausprosessi voidaan viedä päätökseen. Näistä vaatimuksista on lisätietoja kohdassa ”Liiketoiminnan jatkuvuus, riskit ja rahoitustilanne”.

 

COVID-19

 

Covid-19 vaikutti Stockmann-konsernin myyntiin vuonna 2020, jolloin kävijämäärät fyysisissä myymälöissä laskivat rajusti. Vuonna 2020 molemmat divisioonat onnistuivat kasvattamaan verkkokauppaa, mutta se ei täysin kompensoinut fyysisten myymälöiden myynnin laskua. Vuonna 2021 fyysinen liikenne osittain elpyi eri tahtiin myyntimarkkinoilla. Vuoden 2022 alussa joillakin markkinoilla oli vielä rajoituksia, jotka vaikuttivat myymälöihin. Huhtikuusta 2022 alkaen kaikkia rajoituksia on kevennetty ja myynti on elpynyt. Vuoden 2019 pandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna tavaroiden myynti vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä kasvoi 13,8 % Lindex-divisioonassa ja 4,5 % Stockmann-divisioonassa.

 

Johdon osavuotinen selvitys
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi–syyskuun 2022 johdon osavuotisesta selvityksestä ja sisältää sen olennaiset tiedot. Johdon osavuotinen selvitys on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

 

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä webcast
Englanninkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 28.10.2022 klo 10.00 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 4A-kerroksen Stockmann Loungessa, sisäänkäynti Pohjoisesplanadin F-portaan kautta. Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä tästä linkistä. Tallenne ja esitysmateriaali ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

 

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606
Annelie Forsberg, talousjohtaja, puh. +46 706 43 00 59

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet