Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2020

Report this content

Haastava vuosi päättyi positiiviseen oikaistuun liiketulokseen viimeisellä vuosineljänneksellä

STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote 5.3.2021 klo 8.00

Loka–joulukuu 2020:
- Konsernin liikevaihto oli 232,0 miljoonaa euroa (285,7), laskua oli 18,1 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 58,0 % (56,6).
- Liiketulos oli -238,4 miljoonaa euroa (25,1).
- Oikaistu liiketulos oli 14,2 miljoonaa euroa (30,7).
- Osakekohtainen tulos oli -3,33 euroa (0,02).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,07).
- Saneerausohjelmaehdotus jätettiin Helsingin käräjäoikeuteen 14.12.2020 (pörssitiedote 14.12.2020).

Tammi–joulukuu 2020:
- Kosernin liikevaihto oli 790,7 miljoonaa euroa (960,4), laskua oli 16,9 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 56,1 % (56,3).
- Liiketulos oli -252,4 miljoonaa euroa (24,1).

- Oikaistu liiketulos oli 4,9 miljoonaa euroa (39,8).
- Osakekohtainen tulos oli -4,05 euroa (-0,72).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,48 euroa (-0,63).
- Stockmann Oyj Abp hakeutui yrityssaneeraukseen 6.4.2020 (pörssitiedote 6.4.2020).

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa.

Stockmann siirtyi uudelleenarvostusmallista kustannusmalliin aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden osalta tilikaudella 2020. Laskentatavan muutosta on sovellettu takautuvasti vertailukauden avaavassa taseessa 1.1.2019 alkaen.

Stockmann kirjasi Lindexin liikearvoon liittyviä arvonalentumisia 250 miljoonaa euroa. Alaskirjaus raportoidaan oikaisuna. (Pörssitiedote 28.1.2021).

Vuoden 2021 näkymät:
COVID-19-pandemian pitkittyminen aiheuttaa epävarmuutta Stockmannin liiketoimintaympäristössä. Koska markkinanäkymä on epäselvä, Stockmann julkaisee uuden tulosennusteen, kun näkyvyys markkinoilla paranee.

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Koronapandemian aiheuttamista haasteista huolimatta neljäs vuosineljännes oli kannattava. Pandemia ei kohtuuttomassa määrin vaikuttanut asiakaskäyttäytymiseen, ja joulumyynti oli lähes normaalilla tasolla. Olosuhteisiin nähden Lindex pärjäsi erinomaisesti ja myös Stockmann menestyi lähes odotusten mukaisesti.

Stockmann uudisti strategiansa vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja samalla integroi yhteiskuntavastuustrategian osaksi liiketoimintastrategiaa ja liiketoimintaa. Konserni jatkoi sekä kivijalkakaupan että verkkokaupan kehittämistä keskittyen kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen. Lindex laajensi verkkokauppaansa maailmanlaajuisesti kolmansien osapuolten alustoilla ja avasi verkkokaupan Kiinan markkinoilla vauvanvaatevalikoimallaan Tmallissa, joka on maailman suurimpia sähköisen kaupan alustoja. Verkkokaupan osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi 6,3 %:sta 16,0 %:in.

Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 790,7 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 4,9 miljoonaa euroa. Kumpikin liiketoimintayksikkö paransi operatiivista tehokkuuttaan kehittämällä prosesseja ja toteuttamalla merkittäviä kustannussäästötoimenpiteitä, jotka jatkuvat vuoden 2021 aikana. Ehdotus Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelmaksi jätettiin käräjäoikeuteen ja julkaistiin 14.12.2020.

Vuonna 2021 Lindex jatkaa globaalisti vahvan bränditarjonnan kehittämistä sekä sen muuntamista kestäväksi liiketoimintamalliksi ja maailmanlaajuiseksi, ensisijaisesti digitaaliseksi, monikanavaiseksi liiketoiminnaksi.

Vuonna 2021 Stockmann keskittyy Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 hyväksymän saneerausohjelman toteuttamiseen. Olemme kiitollisia velkojiemme ja sidosryhmiemme tuesta uudistetulle strategialle ja saneerausohjelmalle. Tämä antaa erittäin vahvan pohjan kahdeksanvuotisen saneerausohjelman aloitukselle.

Stockmann jatkaa asiakaslähtöistä strategiaansa ja tarjoaa parhaan asiakaskokemuksen muoti-, koti-, kauneus- sekä ruoka- ja juomakategoriassa kaikissa kanavissa, ja siitä tulee aidosti kaikkikanavainen toimija.

AVAINLUKUJA

10–12/
2020

10–12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Liikevaihto, milj. euroa 232,0 285,7 790,7 960,4
Suhteellinen myyntikate, % 58,0 56,6 56,1 56,3
Liiketulos (EBIT), milj. euroa -238,4 25,1 -252,4 24,1
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa 14,2 30,7 4,9 39,8
Katsauskauden tulos, milj. euroa -246,8 4,0 -291,6 -45,6
Tulos/osake,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-3,33 0,02 -4,05 -0,72
Henkilöstö, keskimäärin 5 651 6 924 5 991 7 002
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 38,2 69,9 147,4 102,3
Investoinnit, milj. euroa 4,8 9,6 19,4 33,8
Oma pääoma/osake, euroa 2,90 6,52
Nettovelkaantumisaste, % 336,1 191,7
Omavaraisuusaste, % 14,6 27,8

Luvut on soveltuvilta osin oikaistu vastaamaan tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosta.

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Milj. euroa

10–12/
2020
10–12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Liiketulos (EBIT) -238,4 25,1 -254,4 24,1
Oikaisut liiketulokseen (EBIT)
Lindexin liikearvon alentuminen 250,0 250,0
  Uudelleenjärjestely ja muutostoimenpiteet 2,7 5,8 7,3 15,2
  Kiinteistöjen myyntivoitto -0,3 0,4
Oikaisut yhteensä 252,7 5,5 257,3 15,6
Oikaistu liiketulos (EBIT) 14,2 30,7 4,9 39,8

STRATEGIA

Stockmann-konserni on muodostunut Lindex- ja Stockmann-liiketoimintayksiköistä heinäkuusta 2019 lähtien.

Lindex pyrkii voimaannuttamaan ja inspiroimaan naisia kaikkialla. Tätä tavoitetta toteutamme niin yhtiön toiminnalla kuin tarjoamalla edistyksellisen muotikokemuksen. Asiakkaamme, työntekijämme ja kumppanimme ovat osa tätä tavoitetta. Olemme ennen kaikkea digitaalisia ja voimamme on ihmisissä. Lupaamme asiakkaillemme muotia, joka tuntuu hyvältä kaikilla tavoin. Tavoitteidemme ja visiomme toteuttamiseksi lupaamme toimia tulevien sukupolvien eduksi. Tavoite kattaa kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet ja jakautuu kolmeen osa-alueeseen: naisten voimaannuttamiseen, maapallon kunnioittamiseen ja ihmisoikeuksien puolustamiseen.

Lindexin pitkän aikavälin strategiassa tavoitteemme on olla globaali, brändijohdettu ja vastuullinen muotiyhtiö. Tämä edellyttää digitaalisen liikevaihdon kasvua sekä omassa verkkokaupassa että globaalien digitaalisten alustojen kanssa tehtävässä yhteistyössä, parempaa kustannustehokkuutta ja toisaalta myös uuttaa liiketoimintaa ja sen kasvua samalla kun saavutamme kestävän kehityksen tavoitteemme.

Kaikissa kohtaamisissaan asiakkaidensa, yhteistyökumppaneidensa, työntekijöidensä ja muiden sidosryhmiensä kanssa Stockmannin tarkoituksena on tehdä lähtemätön vaikutus joka päivä! Visiomme on luoda hyvän elämän markkinapaikka. Stockmannista tulee ostopaikka, josta haetaan inspiraatiota arkeen ja vastauksia unelmiin muodin, kauneuden, kodintuotteiden ja ruoan ja juoman kategorioissa kaupan ikiaikaisen logiikan mukaisesti: kaupungin keskusta on aina ollut olemassa ja on aina oleva ja silti muuttuu alati. Asiakkaille Stockmann lupaa luoda tunteen, joka kestää! Se tekee meistä tärkeitä asiakkaille ja kertoo, miten eroamme kilpailijoista.

Strategian ytimessä on asiakaskeskeisyys eli kyky ymmärtää asiakkaita ja palvella heitä heidän valitsemallaan tavalla ja tarjota ainutlaatuinen asiakaskokemus. Tie asiakaskeskeisyyteen perustuu asiakkaiden tarpeiden, elämänvaiheiden ja eri tilanteiden ymmärtämiseen sekä niihin sopivan Stockmann-tyylin tarjoamiseen. Keskitymme myös saumattomaan digitaaliseen ja fyysiseen kokemukseen, merkitykselliseen ja yksilölliseen vuoropuheluun, harkittuun valikoimaan ja inspiroivaan ostopaikkaan sekä huippuluokkaiseen palveluun ja korkeatasoiseen henkilökohtaiseen asiakaspalveluun.

Strategiakaudella tavoitteenamme on parantaa kannattavuutta ja tulosta. Stockmannin strategiakauden taloudelliset painopisteet ovat: liikevaihdon kasvu, kannattavuuden ja investointien tuoton parantaminen, kulujen hillitseminen ja pääomien allokointi.

SANEERAUSMENETTELY

Vuoden 2020 maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronavirusepidemia on muuttanut Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöä merkittävästi ja johtanut asiakasmäärien nopeaan laskuun. Vaikka sekä Stockmann-liiketoimintayksikön että Lindexin verkkokauppa on jatkanut voimakasta kasvua, verkkokaupan kasvu ei tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ole riittänyt korvaamaan asiakasmäärien merkittävää laskua.

Stockmannin hallitus päätti 6.4.2020, yhtiön rahoitusrakenne huomioon ottaen, hakea yrityssaneerausta emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:lle.

Saneerausmenettely ei koskenut konsernin tytäryhtiöitä eli Stockmann-tavarataloja Baltiassa ja Lindexiä.

Helsingin käräjäoikeus on 8.4.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt Stockmann Oyj Abp:tä koskevan, yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn aloitettavaksi. Käräjäoikeus määräsi asianajaja Jyrki Tähtisen Borenius Asianajotoimisto Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi.

Saneerausmenettelyn selvittäjä toimitti 17.8.2020 kaikille asianosaisille selvityksen Stockmann Oyj Abp:n varoista, vastuista ja muista sitoumuksista (8.4.2020 tilanteen mukaisesti) sekä yhtiön taloudelliseen asemaan ja sen odotettuun kehitykseen vaikuttavista seikoista. Selvittäjä totesi, että elinkelpoiselle liiketoiminnalle on edellytys ja että toteuttamiskelpoinen saneerausohjelma voidaan laatia.

Selvittäjä jätti 14.12.2020 Helsingin käräjäoikeuteen esityksen yhtiön saneerausohjelmaksi.

Käräjäoikeus vahvisti ehdotuksen 9.2.2021. Yrityssaneerausohjelma perustuu Stockmannin tavaratalotoiminnan jatkumiseen, Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevien tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisin vuokraamiseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatkumiseen kiinteänä osana Stockmann-konsernia.

COVID-19

Viime maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronaviruspandemia muutti Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöä merkittävästi ja johti asiakasmäärien äkilliseen laskuun. Koronviruspandemian negatiiviset vaikutukset toimintaympäristöön jatkuivat toisella vuosineljänneksellä. Kansallisia rajoituksia purettiin osittain toukokuussa, mikä näkyi positiivisena kehityksenä tavaratalojen ja Lindexin myymälöiden asiakasvirroissa. Kolmannella vuosineljänneksellä Stockmannin liiketoiminta normalisoitui vähitellen. Kivijalkakauppojen kävijämäärät kääntyivät nousuun kohti normaaleja lukemia kolmannella vuosineljänneksellä, mutta pandemiaan liittyvät muutokset alkoivat vaikuttaa liiketoimintaan katsauskauden lopussa.

Stockmannin ja Lindexin verkkokauppojen myynti kehittyi kolmannen vuosineljänneksen aikana erittäin hyvin, ja Lindexin verkkokauppa kompensoi lähes täysimääräisesti kivijalkakaupan myynnin laskua. Neljännen vuosineljänneksen aikana pandemialla oli edelleen negatiivinen vaikutus liiketoimintaan erityisesti kivijalkamyymälöiden asiakasvolyymeissa. Laskua ei pystytty kompensoimaan täysimääräisesti verkkomyynnillä, vaikka verkkokauppa kasvoikin voimakkaasti.

Neljännen vuosineljänneksen aikana kertyi liiketoiminnan muita tuottoja 1,6 miljoonaa euroa. Tuotot koostuvat koronaviruspandemiaan liittyvistä julkisista avustuksista, joita lähinnä Lindex sai eri toimintamaissa valtion viranomaisilta tai muilta vastaavilta julkisilta tahoilta. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 9,7 miljoonaa euroa katsauskaudella.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2021

COVID-19-pandemian pitkittyminen aiheuttaa epävarmuutta Stockmannin liiketoimintaympäristössä. Koska markkinanäkymä on epäselvä, Stockmann julkaisee uuden tulosennusteen, kun näkyvyys markkinoilla paranee.

VUODEN 2021 NÄKYMÄT

Maailmantalouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan koko vuoden 2021 ajan, ja koronavirustilanteella on edelleen merkittävä vaikutus maailmantalouteen, kunnes se saadaan parempaan hallintaan. Vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan jatkuvan haastavina kuluttajakäyttäytymisen ja luottamuksen muutoksen takia, joihin myös koronavirustilanne vaikuttaa.

Stockmann-yksikkö aloittaa saneerausohjelman toteuttamisen vuonna 2021. Lindex parantaa edelleen tehokkuuttaan ja tutkii uusia kasvumahdollisuuksia.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Stockmann julkaisee erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Selvitys julkaistaan 15.3.2021 alkavalla viikolla (viikko 11).

Tilinpäätöstiedote 2020
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 5.3.2021 klo 10.00 englanninkielisenä suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet