Kutsu Cleantech Invest Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Cleantech Invest Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.4.2016 kello 10.00 alkaen Sokos Hotel Pasilassa osoitteessa Maistraatinpolku 3, 00240 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen 
2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

    - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Tilikauden tulos ja osingonmaksusta päättäminen   

Yhtiön tulos tilikaudelta 2015 julkistetaan torstaina 31.3.2016. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 36,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 76,9 prosenttia yhtiön äänistä, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 400 euroa kuukaudessa ja annetaan 10.000 optio-oikeutta vuosipalkkiona. Optio-oikeudet annettaisiin ylimääräisen yhtiökokouksen 9.3.2016 myöntämän valtuutuksen nojalla. Hallituksen palkkiota ei makseta niille henkilöille, jotka ovat yhtiön palveluksessa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvattaisi pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 36,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 76,9 prosenttia yhtiön äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 36,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 76,9 prosenttia yhtiön äänistä, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset jäsenet Lassi Noponen ja Thomas Bengtsson sekä valitaan uusiksi jäseniksi suostumuksensa mukaisesti Matti Vuoria (Suomen kansalainen, HuK, varatuomari, s. 1951), James Penney (Iso-Britannian kansalainen, M.A., M.Sc./MBA, s.1964) ja Peter Carlsson (Ruotsin kansalainen, M.Sc. (Economics, Production & Quality Control), s. 1970).

Matti Vuoria

Työskenneltyään vuosikymmenen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtajana Matti Vuoria jäi eläkkeelle vuonna 2014. Tällä hetkellä hän toimii YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Matti Vuoria on tehnyt pitkän uran Suomen julkishallinnossa ja toiminut viimeksi Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkönä vuosina 1992-1998. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä useissa suuryhtiöissä, kuten

Stora Enso Oyj:ssä, Wartsilä Oyj:ssä, Sampo Oyj:ssä, Orion Oyj:ssä ja tanskalaisessa Daniscossa sekä Pohjoismaiden Investointipankissa. Hän toimi Fortum Oyj:n päätoimisena hallituksen puheenjohtajana viiden vuoden ajan vuosina 1998-2003. Matti Vuoria on Ruotsin teknistieteellisen akatemian jäsen.

James Penney

James Penney on Lontoossa toimivan Darwin Property Investment Management Limitedin hallituksen ja sijoituskomitean puheenjohtaja. Darwin Property Investment Management Limited valittiin vuonna 2015 vuoden vaihtoehtorahastojen hoitajaksi European Pension Awardseissa sekä LAPF Investment Awardseissa. James Penney on myös strategiseen konsultointiin keskittyvän Darwin Consultingin omistaja ja toimitusjohtaja, jota yhtiötä hän oli perustamassa vuonna 1997. Darwin Consulting tarjoaa strategista neuvonantoa hallituksille ja sijoittajille useilla eri toimialoilla, mukaan lukien rahoituspalvelut, pääomasijoitustoiminta ja media. Ennen Darwin Consultingin perustamista James Penney teki akateemista uraa esimerkiksi suorittamalla tutkinto- ja jatko-opintoja Trinity Collegessa Cambridgessä sekä tämän jälkeen toimimalla kuusi vuotta pääluennoitsijana Westminster Collegessa Oxfordissa. Oxfordin jälkeen James Penney oli Sloan Fellow –ohjelmassa London Business Schoolissa, jossa hän suoritti johtamisen maisteritutkinnon (M.Sc. in Management Studies).

Peter Carlsson

Peter Carlsson on enkelisijoittaja, neuvonantaja ja yrittäjä. Hän on työskennellyt Kaliforniassa Tesla Motorsin toimitusketjusta vastaavana johtajana vuosina 2011-2015. Ennen tätä hän työskenteli NXP Semiconductorsin johtajana ja ostoista vastaavana johtajana Singaporessa vuosina 2008-2011, Sony-Ericssonin ostoista vastaavana johtajana sekä muissa johtotehtävissä Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Peter Carlsson on suorittanut M.Sc. (Economics, Production & Quality Control) –tutkinnon Luleån teknillisessä yliopistossa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli heidät valitaan, aikovat he valita Lassi Noposen hallituksen puheenjohtajaksi ja Thomas Bengtssonin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan laskun perusteella, jonka yhtiö on hyväksynyt.

14. Tilintarkastajan valitseminen 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Aleksi Martamon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 6 § muutetaan lukemaan seuraavasti:

6 § Yhtiökokouksen kokouskutsu, ilmoittautumisaika ja pitopaikka

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä on kahdeksan (8) päivää ennen yhtiökokousta.

Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Tässä tilanteessa osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Tukholman kaupungissa Ruotsissa.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta 
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus") seuraavin ehdoin:

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 967.185 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön A-osakkeesta hankintahetkellä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyt yllä mainitut päätösehdotukset, Cleantech Invest Oyj:n vuoden 2015 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Cleantech Invest Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.cleantechinvest.com. Lisäksi edellä mainitut asiakirjat ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiökokouksessa. Asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille jäljennökset pyydettäessä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.5.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 8.4.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 15.4.2016 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua Cleantech Invest Oyj:n verkkosivuilla:

www.cleantechinvest.com/AGM

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Cleantech Invest Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 8.4.2016. Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.4.2015 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 8.4.2016.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Cleantech Invest Oyj:n osakasluetteloon, hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 8.4.2016, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä̈ ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Cleantech Invest Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö tulee tehdä Cleantech Invest Oyj:lle kirjallisena viimeistään 11.4.2016 kello 10.00 Ruotsin aikaa. Cleantech Invest Oyj:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Cleantech Invest Oyj, Varsinainen yhtiökokous, Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä. Toimitusjohtajan katsaus ja osa kokouksessa esitettävästä materiaalista on englanninkielistä. Toimitusjohtajan katsaus käännetään suomen kielelle.

Cleantech Invest Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 30.3.2016 yhteensä 19.343.707 osaketta, joista 14.193.707 ovat A-osakkeita ja 5.150.000 K-osakkeita. Jokainen K-sarjan osake tuottaa 20 ääntä ja jokainen A-sarjan osake yhden äänen yhtiökokouksessa. Osakkeilla on yhteensä 117.193.707 ääntä.

Helsingissä 30.3.2016

CLEANTECH INVEST OYJ

Hallitus

Yhteystiedot:

Alexander Lidgren, Toimitusjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN.

Tilaa