Kutsu Cleantech Invest Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Cleantech Invest Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.11.2017 kello 17.00 G Livelabissa osoitteessa Yrjönkatu 3, 00120 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 16.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaaminen 
2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön toiminimi muutetaan Loudspring Oyj:ksi ja että yhtiöjärjestyksen 1 § muutettaisiin siten lukemaan seuraavasti:

”1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Loudspring Oyj, ruotsiksi Loudspring Abp ja englanniksi Loudspring Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.”

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiön toimiala, joka sisältyy yhtiöjärjestyksen 2 §:ään, muutetaan lukemaan seuraavasti:

”2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa resurssitehokkaaseen teknologiaan liittyvää liiketoimintaa sekä siihen liittyvien palvelujen ja sisältöjen tuottamista, hallinnointi- ja kehitystehtäviä ja konsultointia. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa arvopapereiden omistamista, ostamista ja myymistä sekä rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa. Yllä mainittuja toimintoja yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär-, osakkuus- tai omistussuhdeyhtiöitä käyttäen.”

Hallitus katsoo, että yhtiön intressissä olisi poistaa viittaus puhtaaseen teknologiaan sekä yhtiön toiminimestä että toimialasta. Hallituksen näkemyksen mukaan sana ”Cleantech” yhdistetään voimakkaasti pääomavaltaisiin teollisuus- ja infrastruktuuriratkaisuihin, joihin liittyy usein pitkät takaisinmaksuajat ja maltilliset kasvukertoimet. Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan kaiken kilpailukykyisen teknologian tavoitteena on resurssien optimointi, jolloin teknologian puhtauden korostamisella ei ole enää nykyisin merkitystä. Kaiken teknologian on nykyisin oltava myös puhdasta ollakseen kilpailukykyistä.

Muutoksella poistettaisiin myös sijoitustoimintaan viittaava sana ”Invest” yhtiön toiminimestä, koska se ei optimaalisesti kuvaa yhtiön harjoittamaa toimintaa. Vaikka yhtiö on sijoittanut ja tulee jatkossakin sijoittamaan yhtiön nykyisin omistamiin ja uusiin yhtiöihin, sijoitustoiminta ei ole yhtiön liiketoimintamallin ytimessä. Osallistuminen kohdeyhtiöiden toimintaan on vuosien kuluessa kasvanut tasaisesti ja yhtiön harjoittama liiketoiminta koostuu nykyisin ensisijaisesti yhtiön kohdeyhtiöiden aktiivisesta kehittämisestä.

7. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat


Yhtiökokouksen asialistalla oleva ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehty yllä mainittu päätösehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Cleantech Invest Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.cleantechinvest.com/EGM. Lisäksi edellä mainitut asiakirjat ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiökokouksessa. Asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille jäljennökset pyydettäessä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.12.2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 17.11.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 24.11.2017 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua Cleantech Invest Oyj:n verkkosivuilla:

www.cleantechinvest.com/EGM

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Cleantech Invest Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 17.11.2017. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.11.2017 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 17.11.2017.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Cleantech Invest Oyj:n osakasluetteloon, hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 17.11.2017, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Cleantech Invest Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö tulee tehdä Cleantech Invest Oyj:lle kirjallisena viimeistään 20.11.2017 kello 10.00 Ruotsin aikaa. Cleantech Invest Oyj:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää̈ siellä̈ oikeuksiaan asiamiehen välityksellä̈.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä yhtiökokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä̈, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä̈ ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Cleantech Invest Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä.

Cleantech Invest Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.11.2017 yhteensä 22.883.990 osaketta, joista 18.314.959 ovat A-osakkeita ja 4.569.031 K-osakkeita. Jokainen K-osake tuottaa 20 ääntä ja jokainen A-osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa. Osakkeilla on yhteensä 109.695.579 ääntä.

Helsingissä, 7.11.2017

CLEANTECH INVEST OYJ

Hallitus

Yhteystiedot

Lassi Noponen, Hallituksen puheenjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Tilaa

Liitteet & linkit