Kutsu Loudspring Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Loudspring Oyj

Yhtiötiedote

29.3.2021 klo 14.00

Kutsu Loudspring Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Loudspring Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 23.4.2021 kello 16.00 Loudspringin toimitiloissa osoitteessa Fredrikinkatu 71 A, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä ja/tai esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen
 

Puheenjohtajana toimii OTK, KTM Tuomas Lehtimäki. Mikäli Tuomas Lehtimäki on painavasta syystä estynyt toimimasta puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
 

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön controller Alf-Oskar Witting. Mikäli Alf-Oskar Witting on painavasta syystä estynyt toimimasta pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
 

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n muodostaman osakasluettelon pohjalta.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 31.3.2021, katsotaan tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Tilikauden tulos

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 1 338 484,81 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja ettei osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2020.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 20,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 63,6 prosenttia yhtiön äänistä, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 400 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle annettaisiin 25.000, varapuheenjohtajalle 20.000 ja muille jäsenille kullekin 15.000 optio-oikeutta vuosipalkkiona.

Optio-oikeudet annettaisiin yhtiön optio-ohjelmasta 1-2021.

Hallituksen palkkiota ei makseta niille henkilöille, jotka ovat yhtiön palveluksessa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvattaisi pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 20,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 63,6 prosenttia yhtiön äänistä, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 20,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja noin 63,6 prosenttia yhtiön äänistä, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Matti Vuoria, Lassi Noponen, James Penney, Johan Strömberg ja Anders Lundström.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä A-sarjan osakkeiden osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 10.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 25.2.2021 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.

 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

 

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 2.163.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön A-osakkeesta hankintahetkellä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Loudspring Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.loudspring.earth. Loudspring Oyj:n tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään 31.3.2021. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 7.5.2021 alkaen.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä väliaikaisen lain rajoitukset huomioon ottaen vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

 

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.4.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 7.4.2021 klo 9.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 20.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 7.4.2021 klo 9.00 – 20.4.2021 klo 16.00 välisenä aikana postitse tai sähköpostitse seuraavilla tavoilla:

Ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilta https://www.loudspring.earth/general+meetings viimeistään 7.4.2021 saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Loudspring Oyj, Varsinainen yhtiökokous, Fredrikinkatu 71 A, 00100 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen gm@loudspring.earth.

Jos osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse yhtiölle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan taikka hänen edustajansa tai asiamiehensä yksilöinti- ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Äänestyksen ohjeet kaikille osakkeenomistajille ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.4.2021 osoitteessa https://www.loudspring.earth/general+meetings. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta +358 50 46 86 347 arkisin klo 10–16.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.loudspring.earth/general+meetings viimeistään 7.4.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistaja, joka ei itse äänestä ennakkoon, voi maksutta käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa OTM Aino Ijäksen Smartius Oy:stä tai hänen määräämänsä yhtiöstä riippumattoman toisen lakimiehen edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tulee toimittaa OTM Aino Ijäkselle postitse tai sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.

Yhtiön nimeämän asiamiehen esittely löytyy internetsivuilta smartius.fi/fi/ihmiset/aino-ijas-fi/, ja hänen yhteystietonsa ovat:

postiosoite: Smartius Oy, Aino Ijäs, Lapiosaarenkatu 3 S, 33250 Tampere

sähköposti: aino.ijas@smartius.fi

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan halutessaan myös muun itse valitsemansa asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen tulee toimittaa saamansa allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen postitse yhtiölle osoitteeseen Loudspring Oyj, Varsinainen yhtiökokous, Fredrikinkatu 71 A, 00100 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen gm@loudspring.earth ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen ja tietojen on oltava perillä. Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, edellyttäen, että asiamies toimittaa joko samassa yhteydessä tai myöhemmin ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot yhtiölle.

 

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 13.4.2021. Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.4.2021 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

 

5. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 13.4.2021.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Loudspring Oyj:n osakasluetteloon, hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 13.4.2021, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Loudspring Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö tulee tehdä Loudspring Oyj:lle kirjallisena viimeistään 14.4.2021 kello 10.00 Ruotsin aikaa. Loudspring Oyj:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee lisäksi noudattaa, mitä ennakkoäänestämisen osalta on todettu edellä kohdassa 2.

6. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on väliaikaisen lain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen gm@loudspring.earth viimeistään 5.4.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla https://www.loudspring.earth/general+meetings viimeistään 6.4.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 8.4.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen gm@loudspring.earth. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla https://www.loudspring.earth/general+meetings viimeistään 16.4.2021. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää pyydettäessä selvityksen osakeomistuksestaan.

7. Muut ohjeet ja tiedot

Loudspring Oyj:llä on varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivänä 29.3.2021 yhteensä 43.261.691 osaketta, joista 38.597.797 ovat A-osakkeita ja 4.663.894 K-osakkeita. Jokainen K-sarjan osake tuottaa 20 ääntä ja jokainen A-sarjan osake yhden äänen yhtiökokouksessa. Osakkeilla on yhteensä 131.875.677 ääntä.

Helsingissä 29.3.2021

LOUDSPRING OYJ

Hallitus

Yhteystiedot:

Jarkko Joki-Tokola, Toimitusjohtaja, Loudspring Oyj. puh. +358 40 637 0501, jarkko@loudspring.earth

Erik Penser Bank AB, Certified Adviser. puh. +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

Loudspring lyhyesti

Loudspring on sijoitusyhtiö, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme ja johdamme Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on suuri positiivinen ympäristövaikutus. Omistamme hajautetun salkun yrityksiä tasapainottaaksemme yksittäisten yhtiöiden kehityksen heilahduksia. Teknologiamme säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita teollisuudessa, kiinteistöissä ja jokapäiväisessä elämässä. 

Loudspring on listattu First North Growth Market Finland listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Tilaa

Liitteet & linkit