Kutsu Loudspring Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Loudspring Oyj

Yhtiötiedote

5.10.2022 klo 11.00

Kutsu Loudspring Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Loudspring Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.10.2022 kello 13.00 Loudspring Oyj:n konttorilla osoitteessa Fredrikinkatu 71 A, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaaminen 
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön toiminimi muutetaan Eagle Filters Group Oyj:ksi ja että yhtiöjärjestyksen 1 § muutettaisiin siten lukemaan seuraavasti:

”1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Eagle Filters Group Oyj, ruotsiksi Eagle Filters Group Abp ja englanniksi Eagle Filters Group Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki”.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiön toimiala, joka sisältyy yhtiöjärjestyksen 2 §:än, muutetaan lukemaan seuraavasti:

”2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa energia- ja resurssitehokkaaseen teknologiaan liittyvää liiketoimintaa sekä siihen liittyvien tuotteiden, palvelujen ja sisältöjen kehittämistä ja tuottamista, hallinnointi- ja kehitystehtäviä ja konsultointia. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa arvopapereiden omistamista, ostamista ja myymistä, kiinteistöjen omistamista sekä rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa. Yllä mainittuja toimintoja yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär-, osakkuus- tai omistussuhdeyhtiöitä käyttäen.”

Hallitus katsoo, että yhtiön intressissä olisi täsmentää toimiala selkeämmin vastaamaan sen strategian mukaista ydinliiketoimintaa.  

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä A-sarjan osakkeiden osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 30.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.6.2022 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

Valtuutus on voimassa 27.10.2027 saakka.

8. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat


Tämä kutsu sisältäen yhtiökokouksen asialistalla olevat ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset on  saatavilla Loudspring Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.loudspring.earth. Lisäksi edellä mainitut asiakirjat ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.11.2022 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.10.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 24.10.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua lähettämällä sähköposti osoitteeseen:

gm@loudspring.earth

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Loudspring Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 17.10.2022. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.10.2022 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 17.10.2022.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Loudspring Oyj:n osakasluetteloon, hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 17.10.2022, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Loudspring Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö tulee tehdä Loudspring Oyj:lle kirjallisena viimeistään 18.10.2022 kello 10.00 Ruotsin aikaa. Loudspring Oyj:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä yhtiökokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Loudspring Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, Fredrikinkatu 71 A 11, 00100 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä.

Loudspring Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.10.2022 yhteensä 100 199 011 osaketta, joista 96 182 351 ovat A-osakkeita ja 4 016 660 K-osakkeita. Jokainen K-osake tuottaa 20 ääntä ja jokainen A-osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa. Osakkeilla on yhteensä 176 515 551 ääntä.

Helsingissä, 5.10.2022

LOUDSPRING OYJ

Hallitus

Yhteystiedot:

Jarkko Joki-Tokola, Toimitusjohtaja, Loudspring Oyj. puh. +358 40 637 0501, jarkko@loudspring.earth

Erik Penser Bank AB, Certified Adviser. puh. +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

Loudspring lyhyesti

Loudspring keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme joukon pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on potentiaalia suureen maailmanlaajuiseen ympäristövaikutukseen. Olemme päättäneet keskittää resurssimme tytäryhtiömme Eagle Filtersin kehittämiseen. Eagle Filters toimittaa korkean suorituskyvyn ilmansuodattimia energiateollisuudelle sekä henkilökohtaisia suojavarusteita. Tämän strategian avulla näemme edessä selkeän tien pitkän aikavälin kannattavaan, skaalautuvaan teolliseen liiketoimintaan.

Yhtiökonserni on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalle LOUD-tunnuksella ja First North Growth Market Stockholm -markkinalle tunnuksella LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Tilaa

Liitteet & linkit