Loudspring - strategian päivitys, seuraavat askeleet ja näkymät

Tammikuussa 2015 asetimme tavoitteen olla johtava eurooppalainen Cleantech-kiihdyttämö vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuoden lopun lähestyessä näemme monia mahdollisuuksia omistaja-arvon kasvattamiseksi joita voimme toteuttaa, mutta jotka edellyttävät strategian päivittämisestä ja siksi olemme päättäneet julkaista tämän strategiapäivityksen jo nyt. Tämä asiakirja valaisee päivitetyn strategian taustaa ja asettaa viitekehyksen ja tavoitteita tuleviksi kolmeksi vuodeksi.

Tiivistelmä

Perinteiset teollisuusyritykset kuluttavat tyypillisesti kasvaessaan enemmän luonnonvaroja. Cleantech Invest (jäljempänä: “Loudspring”) on siinä suhteessa ainutlaatuinen yhtiö, että mitä enemmän energia- ja resurssitehokkuusyrityksemme kasvavat, sitä enemmän luonnonvaroja (mineraalit, uusiutuvat resurssit, puhdas ilma ja ilmasto, puhdas vesi ja biodiversiteetti) ne säästävät. Olemme päättäneet muuttaa sijoitusyhtiö/kiihdyttämö-mallilla toimivan yhtiömme operatiiviseksi yhtiöksi jonka toimintana on säästää luonnonvaroja. Meillä on tulevaisuudessa sekä enemmistöomistettuja ydinliiketoimintoja sekä vähemmistöomistuksia pääomasijoitussalkussa ja mitä enemmän nämä yhtiöt kasvavat sitä enemmän maapallon luonnonvaroja säästyy.

Tämä merkitsee sitä, että emme aina pyri hakemaan irtautumista portfolioyrityksestä vaan yhdistämme valittujen yhtiöiden liiketoiminnan Loudspring konserniin. Tämä johtaa siihen että meille muodostuu enemmistöomistuksia tai jopa kokonaan omistettuja liiketoimintayksiköitä. Tulemme myös harkitsemaan kokonaan ulkopuolisten yritysten hankkimista yhtiön ytimeen. Pyrimme hankkimaan enemmistöjä yrityksistä, jotka ovat kannattavia lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä ja jotka edellyttävät suhteellisen vaatimatonta lisäpääomitusta.

Jatkamme myös sijoituksia nykyisiin ja uusiin yrityksiin, ja monissa tapauksissa haemme myös lopulta irtautumista. Pääomasijoitussalkussamme hyväksymme korkeamman riskin, koska sijoituksen onnistuessa voidaan saavuttaa korkea tuotto. Tästä esimerkkinä hiljattain tiedottamamme nykysalkussamme olevasta yhtiöstä tehty osittainen irtautuminen, jossa sijoitetun pääoman tuottokerroin oli 11,3. Näemme mahdollisuuksia jopa korkeampiin tuottokertoimiin nykyomistuksissamme. Omasta liiketoiminnastamme rakennamme globaalia yritystä, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen ja jolla on oma liiketoiminnan visio, strategia ja kassavirta. Uskomme, että omien liiketoimintojen rakentaminen ja johtaminen antaa meille mahdollisuuden tuottaa pitkällä aikavälillä nykyistä paljon enemmän omistaja-arvoa verrattuna perinteiseen sijoitusyhtiö-lähestymistapaan.

Strategian muutos tulee olemaan asteittaista ja harkitsemme yhdessä nykyisten yrittäjien kanssa mahdollisia hankintakohteitamme, jotta voisimme nähdä, onko niillä ydinliiketoimintamme kanssa tarvittava taloudellinen, strateginen ja kulttuurillinen yhteensopivuus. Konsolidointi tuottaa meille valtavasti mahdollisuuksia, jotka ulottuvat synergiaetujen hankkimisesta asiakashankintaan, hankintatoimeen, pääomakustannuksiin ja rekrytointeihin.

Perinteiset teollisuusyritykset kuluttavat enemmän luonnonvaroja, mitä enemmän ne kasvavat. Loudspring on siinä mielessä ainutlaatuinen, että mitä enemmän onnistumme kasvamaan sitä enemmän luonnonvaroja säästyy. Lopputuloksena pyrimme muodostamaan valituilla liiketoiminta-alueilla johtavan teollisen toimijan, joka säästää luonnonvaroja samalla kun se  maksimoi omistaja-arvon osakkeenomistajillemme.

Mistä tulemme

Ekosysteemin heikkeneminen ihmisen toiminnan kautta on sukupolveemme kohdistuva laaja-alainen ongelma. Cleantech Invest on torjunut tätä heikkenemistä hankkimalla, sijoittamalla ja ottamalla käyttöön pohjoismaisia puhtaan teknologian ratkaisuja globaaleilla markkinoilla, erityisesti sellaisilla alueilla joilla niillä on positiivisia ympäristövaikutuksia.

Edellisen strategiapäivityksen jälkeen olemme toiminnassamme jo painottaneet nykyisten salkkuyhtiöiden kansainvälistä kasvua ja sen tukemista. Tämä lähestymistapa on antanut meille mahdollisuuden osallistua entistäkin enemmän kohdeyrityksiemme toimintaan. Olemme vaikuttaneet monilla tavoin eräiden portfolioyritysten johtamiseen ja strategisiin päätöksiin.

Emme jatkossa tule enää ottamaan pelkkää ylätason lähestymistapaa salkkuyrityksiimme vaan tulemme osallistumaan esimerkiksi rekrytointeihin, liiketoiminnan kehitykseen, rahoitukseen ja kansainvälisen kasvun ja viestinnän toteuttamiseen. Valitsemamme lähestymistapa on antanut meille mahdollisuuden kohdentaa merkittävämpi osa käytettävissä olevasta pääomasta nykyisille kohdeyrityksille. Olemme onnistuneet merkittävästi nopeuttamaan salkkuyritysten kasvua (salkkuyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut keskimäärin yli 110 % vuodesta  2014 alkaen) ja samalla olemme strategiamme mukaisesti maksimoineet myös niiden myönteiset ympäristövaikutukset eli säästämään mahdollisimman suuren määrän luonnonvaroja.

Osakkeen pitkäjänteinen arvonnousu on tavoittelemamme omistaja-arvon luomisen päämuoto. Cleantech Investin vuonna 2014 tapahtuneesta listautumisesta lähtien osakekurssimme on noussut yli 50% vuodessa ja tiedostamme että markkinoilla on odotus siitä että jatkamme tätä korkeaa arvon kasvattamista. Omistaja-arvon lisäksi pyrimme luomaan yhteiskunnallista arvoa. Tärkein yhteiskunnallisen arvon muoto, jota myös mittaamme ja kommunikoimme, on yrityksiemme positiivinen ympäristövaikutus joka saavutetaan säästämällä luonnonvaroja, energiaa, hiilidioksidipäästöjä ja makeaa vettä sekä vähentämällä torjunta-aineiden käyttöä, lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja vähentämällä mineraalien ja maatalousmaan käyttöä.

Jotta voimme jatkaa ja ylittää kunnianhimoiset kasvutavoitteet, toteutamme seuraavat strategiset muutokset.

Uusi nimi ja uusi identitetti: Loudspring

Olemme julkaisseet uudesta nimestä ja identiteetistä erillisen tiedotteen 7. marraskuuta 2017 (http://www.cleantechinvest.com/uutiset/category/1/cleantech-investistae-tulee-loudspring).

Uusi toimintamalli: operatiivinen yritys, jolla on oma visio tulevaisuudestaan ja jonka toimintana on säästää luonnonvaroja.

Kokemuksemme osoittavat, että sitoutumisemme kohdeyritystemme operatiiviseen toimintaan on ollut ratkaisevan tärkeää niiden rahoitukselle, johtamiselle ja onnistuneelle kasvulle. Operatiivinen roolimme on kasvanut jatkuvasti vuosien varrella ja nyt aiomme edelleen tehostaa sitä.

Tähän mennessä olemme välttäneet yli 50% omistuksia kohdeyrityksistämme. Näkemyksemme on että tämän tuloksena taloudellinen hyöty osakkeenomistajillemme ei ole ollut maksimaalinen suhteessa panokseemme kohdeyrityksen kehittämisessä. Meitä on myös arvotettu omistaja-arvon kannalta haitallisella tavalla holding-yhtiönä tai sijoituspalveluyrityksenä vaikka omalla toiminnallamme on keskeinen rooli yritystemme menestyksen luomisessa.

Muutamme nyt strategiaa ja pyrimme aktiivisesti lisäämään toimintaamme useilla nopeasti kasvavilla markkina-alueilla sekä ohjaamaan yhä suuremman osan resursseistamme ja pääomasta kyseisillä markkinoilla toimiville yrityksillemme. Olemme huolellisesti arvioineet ne yritykset, joissa näemme kasvun mahdollisuuden ja etsimme aktiivisesti mahdollisuuksia omistusosuuden lisäämiseen näissä yrityksissä.

Tämä omistajuusstrategiamuutos johtaa ajan myötä siihen, että Loudspringista tulee teollinen yritys, joka säästää luonnonvaroja ja kasvaessaan se säästää sitä enemmän luonnovaroja mitä enemmän se onnistuu kasvamaan. Loudspring ei enää ole holdingyhtiö, jolla on salkkuomistuksia, vaan operatiivinen yhtiö, jolla on sekä omia liiketoiminta-yksiköitä (tai tytäryhtiöitä) sekä venture sijoitustoimintaa harjoittava yksikkö.

Valikoituihin kohdeyrityksiin kohdistuvan omistusosuuden lisäämisen lisäksi ryhdymme myös työskentelemään yhdessä kohdeyhtiöidenmme johtoryhmien kanssa ja ottamaan enemmän vastuuta näiden liiketoimintojen pyörittämisestä. Portfolioyritykset saavat tätä kautta merkittävää apua kansainvälistymiseen, myyntiin, sijoittajasuhteiden hoitamiseen ja viestintään sekä pääoman saantiin. Operatiiviseen johtamiseen liittyvän tuen lisäksi konsolidoidut kohdeyritykset hyötyvät myös konsernin resurssien hyödyntämisestä sekä keskinäisestä  yhteistyöstä.

Olemme huolellisesti harkiten tehneet tämän päätöksen, jotta saamme maksimaalisen hyödyn, joka syntyy perustavanlaatuisesta työstämme salkkuyhtiöidemme kanssa. Olemme vakuuttuneita siitä, että nyt on paras hetki tämän muutoksen tekemiselle.

Markkinat valmiina murrokseen: suuri mahdollisuus luonnonvarojen säästämiseen

Uskomme, että useilla markkinoilla on tapahtumassa perustavanlaisia muutoksia. Tämä siirtymä avaa mahdollisuuksia disruptoida perinteisiä pääomavaltaisia teollisuudenaloja innovatiivisten ratkaisujen avulla. Markkinoilla on jo olemassa uusia toimintatapoja ja siirtymää kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja ja näillä markkinoilla toimivat yritykset ovat voimakkaassa kasvussa. Viimeisten viiden vuoden aikana perinteisiä ratkaisuja ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen kustannukset ovat laskeneet huomattavasti, ja näemme osakkuusyhtiöidemme, kuten ResQ Club, PlugSurfing ja Swap.com, kautta että kuluttajien halukkuus ottaa käyttöön näitä ratkaisuja on kasvanut tasaisesti.

Esimerkkejä markkinoista, jotka ovat valmiita murrokseen, ovat;

 • Teollinen valmistus, jossa antureiden, prosessointitehon ja Internet-yhteyksien kustannusten aleneminen on mahdollistanut etäyhteydellä energiankäytön mittaamisen, hallinnan ja optimoinnin avaamalla uusia suuria energiatehokkuusmahdollisuuksia, joita ei tähän mennessä ole ollut saatavilla.
 • Kiinteistöt, joissa älykkäät rakennukset ovat vihdoinkin korvaamasssa perinteisen "kiinteistön";
 • Energia-sektori, jossa uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto on useiden eri arvioiden mukaan nyt taloudellisesti toteuttamiskelpoinen vaihtoehto suurelle osalle uutta energiantuotantoa (https://www.lazard.com/media/438037/lazard-lcoe-100-executive-summary.pdf) sekä Afrikka, jossa väestönkasvu ja BKT: n kasvu ovat voimakkaasti sidoksissa sähkön tuotantoon ja jossa erittäin pieni osa väestöä (43%) on sähköverkon piirissä, on nousemassa johtavaan asemaan uusissa ratkaisuissa.
 • Elintarviketuotanto ja -jakelu, jossa huikeat 88 miljoonaa tonnia elintarvikkeita tuhlataan vuosittain pelkästään EU: ssa ja johon liittyvät kustannukset ovat arviolta 143 miljardia euroa; ja
 • Kausimuoti (fast fashion), jossa 85 miljardin euron arvosta vaatteita menee Yhdysvalloissa jätteeksi joka vuosi.

Nykyiset yrityksemme, ja me sanomme tämän ylpeänä, ovat johtavia nousevia toimijoita monilla näistä toimialoista. Näemme (mainitaksemme muutamia), että Swap.com johtaa siirtymää radikaalisti erilaiseen tapaan tehdä ostoksia, samalla pidentäen huomattavasti vaatteiden käyttöikää. Näemme myös, että ResQ Club tarjoaa markkinoille laadukkaita aterioita, jotka muutoin menisivät jätteeksi; Nocart etenee maaseudun sähköistämisessä Afrikassa; ja Nuuka lisää kiinteistöjen arvoa samalla kun niiden energiankäyttö pienenee.

Näemme samanlaista kasvua muilla energia- ja resurssitehokkuuden alueilla, ja uskomme edelleen, että monella tapaa Pohjoismaat ovat maailman teknologisen kasvun moottori puhtaan teknologian alueella, samaan tapaan Kalifornian kanssa (http://nordic.businessinsider.com/denmark-finland-and-sweden-are-the-worlds-best-at-clean-technology-innovation-2017-6/). Pohjoismaat tarjoavat meille ainutlaatuisen kasvualustan liiketoimintaamme varten.

Seuraavat askeleet ja tulevaisuuden näkymät

Yksikään maantieteellinen alue yksin ei voi ratkaista maailmanlaajuisia ympäristöhaasteita. Tästä syystä olemme päättäneet maksimoida positiivisen ympäristövaikutuksemme rakentamalla maailmanlaajuisen yrityksen luonnonvarojen säästämiseksi. Loudspring tulee jatkamaan kansainvälisen ulottuvuutensa lisäämistä joko omien toimipisteiden tai kumppanuuksien kautta. Pohjoismaat tulevat jatkossakin olemaan alue josta hankimme yhtiöt ja teknologiat.

Mitä mittaat, sitä saat. Olemme alkaneet mitata ja myös viestiä positiivisen ympäristövaikutuksemme tuloksista. Loudspring on yhtiö, jonka liiketoiminta-ajatus on luoda konkreettinen positiivinen vaikutus ekosysteemeihin säästämällä luonnonvaroja ja tehdä positiivisista ympäristövaikutuksista mahdollisimman suuret.

Osakkeenomistajamäärämme on kasvanut yli 5000:een ja yhä useammat ihmiset ovat myös toimintamme aktiivisia seuraajia. Vuonna 2018 aiomme keskittyä entistä enemmän uusien potentiaalisten sijoittajien ja sidosryhmien tavoittamiseen.

Olemme asettaneet mm. seuraavat strategiset tavoitteet, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä:

 • Oma liiketoiminta: Tavoittelemme maailmanlaajuista johtajuutta valituilla markkinoilla konsolidoimalla kaksi tai useampia kohdeyrityksiä enemmistö- tai täysin omistetuiksi  tytäryhtiöiksi / liiketoimintayksiköiksi;
 • Kehittää yksi tai useampi liiketoimintayksikkö korkean kannattavuuden ja merkittävien osinkotuottojen lähteeksi.
 • Venture portfolio: Saavuttaa kolme tai useampia menestyksekkäitä irtautumisia, joissa sijoitetun pääoman tuotto on erittäin korkea.
 • Vaikuttavuus: jatkamme myönteisen ympäristövaikutusten kasvattamista ja rakennamme Loudspringin kansainvälisesti tunnustetuksi roolimalliksi positiivisten ympäristövaikutuksien lisäämisessä;
 • Omistaja-arvo: jatkamme keskittymistä osakkeen arvonnousuun osakkeenomistajien arvonmuodostuksen päämuotona;
 • Harkitsemme siirtymistä Tukholman ja/tai Helsingin Pörssin päälistalle.
 • Pyrimme läsnäoloon kasvumarkkinoilla ympäri maailmaa; ja
 • Etsimme mahdollisuuksia nopeasti kaupallistaa uusia mahdollisuuksia luonnonvarojen säästämiseen.

Tarkastelemalla yrityksiä, joita pidämme esikuvanamme, olemme nähneet, että vain aktiivisella toiminnalla näistä yhtiöistä on tullut omalla alallaan johtavia yrityksiä, jotka ovat pystyneet määrittämään ja luomaan haluamansa tulevaisuuden. Uusi strategia antaa meille mahdollisuuden tehdä juuri niin. Olemme nähneet useiden yhtiöidemme kohdalla että niiden kasvu on vastannut sitä operatiivisten ja rahoitusresurssien määrää jota me olemme niihin investoineet. Pidämme selvänä että lisäämällä omistajuutta ja panostustamme voimme monissa yrityksissämme edelleen parantaa kasvua ja positiivista ympäristövaikutusta.

Uuden strategian avulla voimme siirtyä kasvun seuraavaan vaiheeseen muuttumalla asteittain konserniksi, joka vaikuttaa suoraan oman liiketoiminnan visioon, strategiaan ja kassavirtoihin.

Vuonna 2020 Loudspring pyrkii olemaan yritys, joka toteuttaa selkeää missiota: luonnonvarojen säästämistä. Uskomme, että kun menestymme tässä työssä, myös omistaja-arvo kasvaa.

Yhteystiedot

Lassi Noponen, Hallituksen puheenjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit