Loudspring toteutti noin 1,26 miljoonan euron (noin 12,5 miljoonan Ruotsin kruunun) suunnatun osakeannin

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


Loudspring Oyj

Yhtiötiedote

15.12.2017 klo 12:00 (EET)

Varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2017 myöntämän valtuutuksen perusteella Loudspring Oyj:n ("Loudspring" tai "Yhtiö") hallitus on 15.12.2017 päättänyt noin 1,26 miljoonan euron (noin 12,5 miljoonan Ruotsin kruunun) suunnatusta osakeannista Alfred Berg Kapitalförvaltningille ("Osakeanti").

Osakeannissa merkittiin 475 977 uutta A-sarjan osaketta ("Antiosakkeet"). Osakeannin merkintähinta oli 2,64 euroa (26,26 Ruotsin kruunua) Antiosakkeelta eli yhteensä noin 1,26 miljoonaa euroa (noin 12,5 miljoonaa Ruotsin kruunua) ennen palkkioita ja kuluja. Antiosakkeiden merkintähinta tullaan kokonaisuudessaan kirjaamaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääomaan rahastoon. Merkintähinta on päätetty valikoitujen institutionaalisten sijoittajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella, ja Yhtiö katsoo sijoittajan kanssa sovitun hinnan vastaavan markkinahintaa. Syinä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle ovat pääoman hankkiminen kustannusten ja ajankäytön kannalta tehokkaasti ja samalla institutionaalisista sijoittajista koostuvan omistuspohjan laajentaminen.

Antiosakkeet vastaavat noin 2% Yhtiön kaikista osakkeista ja 0,4% äänistä Osakeannin jälkeen. Osakeannin jälkeen Yhtiön A-osakkeiden kokonaismäärä on 19 233 186 osaketta.

Loudspringin hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen kommentoi:

"Olemme päättäneet suunnata aiempaa osakeantiamme vastaavan osakeannin Alfred Bergille. Osakeanti on hinnoiteltu suotuisalle tasolle, mikä on vahva merkki nykyisille osakkeenomistajillemme. Jatkamme Yhtiön tekemistä tunnetuksi Ruotsissa ja nyt meillä on entistä paremmat lähtökohdat tähän saadessamme sellaisen arvostetun institutionaalisen sijoittajan kuin Alfred Bergin osakkeenomistajaksemme sekä lisää pääomaa päivitetyn strategiamme toteuttamiseen."

Loudspringin toimitusjohtaja Alexander Bigge Lidgren kommentoi:

"Tuhlattujen luonnonvarojen muuttaminen tuotoiksi on yhtiöidemme vahvan kasvun ydin. Olemme erittäin hyvissä asemissa saadaksemme osamme tästä kasvusta lisäämällä omistustamme erinomaisesti menestyvissä yhtiöissä, ja tällä lisäpääomalla jatkamme globaaleiden markkinajohtajien rakentamista."  

Antiosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 22.12.2017. Loudspring hakee Antiosakkeet monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Tukholmassa sekä Helsingissä. Antiosakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi arviolta 22.12.2017.

Pareto Securities toimii pääjärjestäjänä Osakeannissa.

Loudspring Oyj

Hallitus

Tärkeää tietoa

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa tai merkitä Loudspring Oyj:n ("Yhtiö") liikkeelle laskemia arvopapereita alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista. Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, jotka ovat implementoineet direktiivin 2003/71/EC, muutoksineen (sisältäen kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet kaikissa jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi"), tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota vain (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Arvopaperilaki") mukaisesti, eikä niitä saa tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudesta tai järjestelyn jäämistä Arvopaperilain mukaisen rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle. Mitään tässä tarkoitettuja arvopapereita ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa tai tehdä arvopapereiden yleisöantia Yhdysvalloissa.

Isossa-Britanniassa tämä asiakirja ja mikä tahansa muu tässä tarkoitettuja arvopapereita koskeva materiaali jaetaan ja on suunnattu ainoastaan ja kaikki sijoitukset ja sijoitustoiminta, joihin tämä asiakirja liittyy, on saatavilla ainoastaan "hyväksytyille sijoittajille" ja sitä harjoitetaan ainoastaan "hyväksyttyjen sijoittajien" (kuten määritelty vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain kohdassa 86(7)) kanssa, jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen ei julkaista esitettä eikä esitettä edellytetä julkaistavaksi (Esitedirektiivin mukaisesti).

Riskejä (suoria tai epäsuoria), jotka voivat liittyä sijoittamiseen uusiin osakkeisiin ei tunnisteta eikä niihin viitata eikä ole tarkoitus tunnistaa tai niihin viitata tässä tiedotteessa. Mikä tahansa sijoituspäätös ostaa tai merkitä uusia osakkeita osakeannissa on tehtävä ainoastaan julkisesti saatavilla olevan tiedon varassa, jota Pareto Securities AB ("Järjestäjä") ei ole erikseen vahvistanut oikeaksi. Järjestäjä toimii järjestelyssä ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun lukuun eikä ole vastuussa asiakassuhteen nojalla tai järjestelyyn tai tässä mainittuihin muihin asioihin liittyvien neuvojen antamisesta muulle kuin Yhtiölle.

Tässä tiedotteessa olevaa informaatiota ei saa välittä tai jakaa kenellekään muulle henkilölle eikä sitä saa jäljentää millään tavoin. Mikä tahansa tämän tiedon välittäminen, jakaminen, jäljentäminen tai ilmaiseminen kokonaisuudessaan tai osaksi on kiellettyä. Tämän säännön rikkominen voi johtaa Arvopaperilain tai muiden maiden soveltuvien lakien rikkomiseen. Tämä tiedote ei ole kehotus sitoutua ostamaan, merkitä tai muutoin hankkia tai luovuttaa mitään arvopapereita missään maassa. Tämä tiedote ei ole suositus liittyen sijoittajan valinnanvapauteen osakeannissa. Kunkin sijoittajan tai mahdollisen sijoittajan tulee tehdä oma selvitys, analyysi ja arvio tässä tiedotteessa kuvatusta liiketoiminnasta ja tiedoista sekä julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Arvopapereiden arvo saattaa sekä nousta että laskea. Historiallinen kehitys ei ole osoitus tulevasta kehityksestä. Yhtiön internetsivut tai internetsivut, joille on linkki Yhtiön internetsivuilla, eivät ole osa tätä tiedotetta.


Yhteystiedot

Alexander Lidgren, Loudspring Oyj:n toimitusjohtaja, puhelin +46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Tämä tiedote on tehty EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 7 artiklan perusteella ja se sisältää Loudspring Oyj:tä koskevaa sisäpiiritietoa. Sisäpiiritieto julkaistiin edellä mainitun yhteyshenkilön toimesta 12:00 (EET) 15.12.2017.

Loudspring lyhyesti

Loudspring on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Loudspringin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla LOUD ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit