Anmälan om djurantal för 2016 kan göras fram till 15.2.2017

Jordbrukarna kan nu göra anmälan i Viputjänsten om antalet djur som varit i deras besittning år 2016. Anmälan om djurantal gäller antalet fjäderfän, hästar och ponnyer samt i fråga om gårdar med förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande också antalet svin. Anmälan ska göras senast 15.2.2017.

Anmälan för beräkning av djurtätheten

En gård måste göra anmälan om den vill använda djurantalen för att räkna ut djurtätheten för kompensationsersättningens husdjursförhöjning, stöd för svin- och fjäderfähushållning eller husdjursförhöjning i samband med ekologisk produktion. Om gårdens djurtäthet uppfylls med antalet nötkreatur, får och getter behöver ingen anmälan om djurantal göras, eftersom förvaltningen får uppgifterna om djuren direkt från djurregistren.

Anmälan gäller också en sammanslutning eller en delaktig med bestämmanderätt i en sammanslutning, om sammanslutningen vill använda sig av den delaktigas djurantal i sin uträkning av djurtätheten eller vice versa. Sammanslutningen eller den delaktiga ska uppge de djurregister vars uppgifter de vill använda i sin uträkning av djurantalet.

Uppgifterna om hästar och ponnyer på bilageblanketten

En jordbrukare som anmäler hästar eller ponnyer i sin anmälan om djurantal ska i samband med anmälan också ge in bilageblankett 461A. I bilagan meddelar jordbrukaren specificerade uppgifter om djuren och vid behov också kopplingen till en sammanslutning eller till en delaktig med bestämmanderätt i sammanslutningen. Bilagan som kan skrivas ut på adressen www.suomi.fi ska ges in till kommunen senast 15.2.2017.

Anmälan om djurantal är obligatorisk för dem som ingått förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande

De jordbrukare som ansökt om ersättning för djurens välbefinnande för svin eller fjäderfä ska i vilket fall som helst göra anmälan om djurantal, eftersom ersättningsbeloppet räknas ut på basis av det anmälda djurantalet. Antalet svin kan överföras direkt från svinregistret till den elektroniska anmälan om djurantal.

Gårdarna som i samband med ersättningen för djurens välbefinnande har åtagit sig att följa åtgärd 4.2 Förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls, ska till anmälan om djurantal foga de slaktpartirapporter som fåtts från slakteriet, eller sammanfattningar av dem. Bilagorna kan skickas elektroniskt via Viputjänsten i samband med att anmälan görs.

Utöver de fjäderfän som hållits på gården år 2016 kan jordbrukarna lämna uppgifter också om broilrar och kalkoner som slaktats senast 31.1.2017. Förutsättningen är att hela ankomstpartiet har anlänt till gården under år 2016 och alla fåglar i det berörda ankomstpartiet har slaktats senast 31.1.2017. Slaktpartirapporterna om de slaktpartier som anmäls måste fogas till anmälan om djurantal.

Gör anmälan i första hand i Viputjänsten

Landsbygdsverket rekommenderar att anmälan om djurantal görs i jordbrukarnas webbtjänst Vipu. Vid behov kan anmälan också göras på pappersblanketterna 461 och 179. Blanketterna finns att få på adressen www.suomi.fi.

Ytterligare upplysningar till stödsökande:

Mavi.fi

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar till medierna:

Viputjänsten
Datasystemexpert Maria Jukkola, 0295 31 2356

Stöd för svin- och fjäderfähushållning
Överinspektör Susanna Jansson, 0295 31 2436

Kompensationsersättningens husdjursförhöjning
Överinspektör Lea Anttalainen, 0295 31 2423

Ekologisk produktion
Jordbruksöverinspektör Antti Hietala, 0295 31 2425

Ersättning för djurens välbefinnande
Överinspektör Timo Keskinen, 0295 31 2463
Överinspektör Ulla Sihto, 0295 31 2443

fornamn.efternamn(at)mavi.fi


Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa