Behandlingsavgiften för FLEGT-licenser ändras från och med 1.1.2018

Landsbygdsverket har behandlat FLEGT-licenser i drygt ett års tid. De första FLEGT-licensierade partierna anlände till Finland i slutet av 2016. Europeiska unionen och Indonesien slutförde förhandlingarna om bekämpning av illegala avverkningar och illegal handel med träbaserade produkter. Europeiska kommissionen publicerade sin delegerade förordning (EU) nr 1387/2016 om ett system med FLEGT-licenser i EU:s officiella tidning 18.8.2016. Genom ett partnerskapsavtal (VPA -avtal) åtog sig parterna att iaktta systemet med FLEGT-licenser. Med licensen säkerställs att timret och trävarorna är lagligt producerade.

Kontroll och godkännande av FLEGT-licenser är en offentligrättslig prestation för vilken Landsbygdsverket tar ut en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och jord- och skogsbruksministeriets förordning (772/2007, senare ändrad) som utfärdats med stöd av den. På grundval av 1 § i förordningen om Landsbygdsverkets avgiftsbelagda prestationer har en avgift om 390 euro tagits ut för behandling av FLEGT-licenser.

Kostnaderna för licensbehandlingen har justerats. Jord- och skogsbruksministeriet har ändrat förordningen om Landsbygdsverkets avgiftsbelagda prestationer sålunda att avgiften för behandling av FLEGT-licenser i fortsättningen kommer att vara 70 euro. Förordningen träder i kraft den1 januari2018. Från och med detta datum tas en avgift om 70 euro ut för behandling av en FLEGT-licens. Avgiften ska vara betald innan licensen tas till behandling. En uppdaterad anvisning om betalningen finns att läsa på Landsbygdsverkets webbplats: http://www.mavi.fi/sv/utbetalning-och-tillsyn/tillsyn/eutr/Sidor/systemet-med-FLEGT-licenser.aspx.

Ytterligare upplysningar:

tuovi@mavi.fi

Skogsexpert Shingo Masuda
0295 31 2408
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa