Betalningen av höjda förskott på jordbrukarstöd inleds i oktober

Landsbygdsverket betalar ut större andelar än beräknat av 2016 års jordbrukarstöd i oktober-november. I förskott på kompensationsersättning, ersättning för ekologisk växtproduktion och miljöersättning på basis av miljöförbindelse betalas 85 % av ersättningsbeloppet i stället för 75 % som meddelades tidigare.

Förskotten på ersättningar enligt landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland kan undantagsvis vara större eftersom kommissionen har godkänt höjningarna på grund av jordbrukets svåra ekonomiska situation. En höjning med tio procentenheter innebär att det betalas cirka 49,8 miljoner euro mer än planerat i förskott på kompensationsersättning. Förskottets andel av ersättningen för ekologisk växtproduktion ökar med 3,5 miljoner euro och förskottets andel av miljöersättningen med cirka 23 miljoner euro.

Målet är att förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion ska börja betalas ut vecka 40. Förskotten på miljöersättningar som betalas på basis av förbindelser står i tur i november. Landsbygdsverket informerar om inledandet av betalningarna då betalningsdagarna har blivit fastställda.

-        Den ytterligare finansiering som beviljats Landsbygdsverket har säkrat tidigareläggningen av stödbetalningarna. Av det sammanlagda beloppet av jordbrukarstöd för 2016 betalar vi ut cirka 88 % redan under ansökningsåret, säger Landsbygdsverkets överdirektör Leena Tenhola.

Landsbygdsverket meddelade i juni att sammanlagt ungefär 1,4 miljarder euro i jordbrukarstöd som sökts 2016 kommer att betalas ut under ansökningsåret. Beloppet av stöd som betalas ut under ansökningsåret ökar nu till cirka 1,5 miljarder euro

Betalningen av ersättning för djurens välbefinnande tidigareläggs

Målet är att betala förskotten på ersättning för djurens välbefinnande till jordbrukarna i november. I ersättning betalas sammanlagt cirka 52 miljoner euro varav hälften betalas i förskott.

Betalningen av ersättning tidigareläggs jämfört med 2015 års ersättning som betalades i juni året efter ansökningsåret. Det är möjligt att betala förskott på ersättning för djurens välbefinnande på ansökningsårets sida tack vare den ytterligare finansiering som utlovats för informationssystemarbetet.

Jordbrukarstöden för 2016 betalas enligt den målsatta betalningstidtabell som jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och Lantmäteriverket har gjort upp. Betalningstidtabellen hösten 2016 finns att få på webbplatsen www.mavi.fi. Landsbygdsverket informerar i oktober om tidtabellen för våren 2017.

Återbetalningarna av finansiell disciplin i slutet av september

Från och med 29.9 betalar Landsbygdsverket cirka 5,4 miljoner euro av de medel som dragits av på basis av finansiell disciplin i EU. Stödet betalas till jordbrukare som beviljades sammanlagt över 2 000 euro i EU:s direktstöd år 2015.

Medlen drogs av från 2014 års direktstöd i händelse av betydande kriser i produktionen och distributionen av jordbruksprodukter. De oanvända medlen betalas till jordbrukarna som återbetalning av finansiell disciplin.

Den finansiella disciplinen gäller också 2016 års jordbrukarstöd. Det sammanlagda beloppet av direktstöd som överstiger 2 000 euro minskas med 1,36674 procent.

Mer information från Landsbygdsverket:

Stödchef Vesa Perätalo

0295 31 2434

fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.