Det blir en andra ansökningsomgång för stöd för minskad mjölkproduktion

Tiden för ansökan om stöd för att minska mjölkproduktionen gick ut 21.9.2016. Målet att minska mjölkproduktionen med 1,04 miljarder liter uppnåddes inte på EU-nivå, och därför blir det en ny ansökningsomgång för krisstödet. Ansökningsomgången gäller bara producenter som inte ansökte om krisstöd i den första ansökningsomgången.

Stöd kan sökas av mjölkgårdar som tänker minska mjölkproduktionen med minst 1 500 kg under tiden mellan 1.11.2016 och 31.1.2017, jämfört med motsvarande period i fjol. Tiden för ansökan om stöd för minskad mjölkproduktion börjar 5.10.2016 och slutar 12.10.2016 klockan 13. Landsbygdsverket informerar närmare om ansökan om stödet när ansökningstiden börjar.

Anmälan om den faktiska minskningen för oktober-december ska göras i februari

Vid den ansökningsomgång som slutade 21.9 kunde producenterna ansöka om stöd för att minska mjölkproduktionen i oktober-december 2016. I Finland ansökte sammanlagt 1 020 mjölkproducenter om stöd för en minskning på över 13,7 miljoner mjölkliter. Mest stöd söktes i området för Österbottens NTM-central där 142 sökande avsåg minska sin produktion med sammanlagt cirka 1,9 miljoner mjölkliter som levereras till ett mejeri. Inom hela EU anmäldes att produktionen kommer att minska med 1,03 miljarder mjölkliter.

Den finansiering om 150 miljoner euro som EU reserverat för stödet gick inte åt vid ansökningsomgången som slutade 21.9. Det här innebär att hela den minskning av mängden mejerimjölk som ingick i ansökningarna för oktober-december och som myndigheten godkänt har rätt till stöd. I stöd för minskad mjölkproduktion kan betalas 14 cent per kilogram mjölk som inte längre levererats till mejeriet. I februari 2017 ska de mjölkproducenter som ansökte om stödet i september meddela hur mycket produktionen verkligen minskade. Stödet betalas på basis av den faktiska minskningen av mjölkproduktionen.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Susanna Jansson
0295 31 2436
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.