E-tjänsterna för jordbrukarstöd ger effektivare jordbruksförvaltning

Vid den samlade stödansökan som avslutades 15.6 ansökte jordbrukarna om stöd i huvudsak elektroniskt. Via e-tjänsten Vipu skickades 46 676 stödansökningar, vilket utgör cirka 90 procent av alla gårdar som ansökte om stöd. De elektroniska ansökningarna förkortar den tid som behövs för att registrera ansökningarna och effektiviserar arbetet inom jordbruksförvaltningen.

Rådgivarna och kommunerna hjälper jordbrukarna med stödansökan

Under tiden för den samlade stödansökan skickades ansökningarna i Viputjänsten i jämnare takt än under tidigare år, och antalet ansökningar hopades inte till de sista dagarna i lika stor utsträckning som förr. I år kunde jordbrukarna ansöka om stöd först när de visste vad de tänker så eller redan hade sått på åkrarna, eftersom den sista ansökningsdagen flyttades från månadsskiftet april-maj till mitten av juni. Det var möjligt att ta i bruk det sista ansökningsdatumet som EU tillåter nu när nästan alla jordbrukare gör upp sin ansökan elektroniskt och den tid som behövs för att registrera pappersblanketter har blivit kortare.

Viputjänsten fungerade pålitligt under hela tiden för stödansökan. Jordbrukarna hade enstaka problem som gällde kartornas geometri. I frågor om användningen av Vipu fick jordbrukarna hjälp av experterna på e-tjänster vid kommunernas samarbetsområden för landsbygdsförvaltningen.

Också rådgivarna och EU-blankettombuden assisterade jordbrukarna med stödansökan. Rådgivarnas positiva inställning till den elektroniska ansökan om jordbrukarstöd har avsevärt medverkat till att andelen elektroniska ansökningar har ökat varje år.

90 procent av ansökningarna elektroniska

Redan i flera år har merparten av jordbrukarna ansökt om stöden elektroniskt via Viputjänsten. Vid årets samlade stödansökan översteg andelen elektroniska ansökningar 80 procent i varje NTM-centrals område och i nästan varje samarbetsområde för landsbygdsförvaltningen. På riksnivå var andelen elektroniska ansökningar cirka 90 procent vilket överskred 2015 års andel med fyra procentenheter.

Av kommunernas samarbetsområden var andelen e-tjänster störst i Sastamalas (cirka 96,8 %), Laukas (cirka 95,5 %) och Järvi-Pohjanmaas (cirka 95 %) samarbetsområden. I de här områdena har e-tjänsten för jordbrukarstöd varit populär redan i flera år. Också i många kommuner på Åland var e-tjänstens andel större än medeltalet på riksnivå.

Av NTM-centralernas områden var andelen elektroniska ansökningar störst i Birkaland (cirka 94,7 %). Jämfört med år 2015 ökade andelen elektroniska ansökningar mest i Nyland där man nu lämnade in 88 procent av ansökningarna elektroniskt i stället för 80 procent i fjol.

E-tjänsternas andel av ansökningarna om jordbrukarstöd steg med över tio procentenheter i Orimattilas (cirka 86,2 %), Fjäll-Lapplands (cirka 63,8 %) och Koillismaas (82,7 %) samarbetsområden.

Det elektroniska arkivet sparar in många arbetsskeden

Den ökade populariteten för e-tjänster för jordbrukarstöd har effektiviserat arbetet inom jordbruksförvaltningen. Då stödansökan har flyttat över till webben har det påverkat exempelvis det arbete som utförs av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, eftersom arbetsinsatsen har kunnat flyttas över från registrering av pappersansökningar till handledning av stödsökande.

Administrationen av jordbrukarstöd har under de senaste åren förnyats i riktning mot elektronisk ärendehantering. Grunden för elektronisk ärendehantering är det elektroniska arkivet. Den elektroniska ärendehanteringen och arkiveringen gör det möjligt att ha en helt elektronisk handläggningsprocess från ansökan om stöd fram till postning av stödbeslut. I det elektroniska arkivet sparas de olika skedena i handläggningen av stöd och blanketter, åtgärderna samt tillhörande dokument såsom inkomna blanketter och beslutsutskrifter.

Pappersarkiveringen blev historia från och med december 2015, då arkivverket gav sitt godkännande till det elektroniska arkivet för jordbrukarstöd. Arkivverkets godkännande av permanent elektronisk förvaring innebär att elektronisk arkivering räcker som förvaringsmetod för alla handlingar, också för dem som man har bestämt att ska förvaras permanent.  Förvaltningen sparar in många arbetsskeden och det är också enklare för sökanden att komma åt att se sina uppgifter i arkivet då de inte finns på en bestämd plats, utan kan fås i elektronisk form från vilket som helst av jordbruksförvaltningens verksamhetsställen.

”Pappersmängden minskade många hyllmeter”

Utvecklandet av det elektroniska arkivet påbörjades år 2010. Vårarna 2011 och 2012 gjordes ett pilotförsök med arkivering i tio samarbetsområden. – Tack vare det elektroniska arkivet minskade mängden papper i Lempääläs samarbetsområde för landsbygdsförvaltningen med många hyllmeter, minns landsbygdschef Timo Perälampi.

År 2013 fick alla 61 samarbetsområden för landsbygdsförvaltningen börja använda det elektroniska arkivet. I det första skedet sparades besluten om elektroniskt inlämnade ansökningar i det elektroniska arkivet. Från och med 2014 har också ansökningarna på papper inklusive besluten om dem sparats i det elektroniska arkivet.

Det elektroniska arkivet som Landsbygdsverket har utvecklat är ett gemensamt system för hela jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Förvaltningsområdet är bland de främsta när det gäller utvecklandet av elektronisk förvaring i Finland. Besökare också från andra EU-medlemsstater, till exempel Litauen, har kommit för att studera Finlands lösningar på elektronisk arkivering.

Mer information från Landsbygdsverket:

Viputjänsten

Informationssystemspecialist Piia Ylikoski

0295 31 2344

Elektroniskt arkiv

Dataadministrationschef Jussi Tuumi

0295 31 2459

fornamn.efternamn(at)mavi.fi


Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.