Ersättning för djurens välbefinnande får sökas fram till slutet av januari

Förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande får sökas i e-tjänsten Vipu fram till 31.1.2018. Ersättning för år 2018 kan sökas av alla nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar.

Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande publicerades på webbplatsen mavi.fi i december. Efter publicerandet har anvisningarna som gäller ramper och nivåer för värphöns i åtgärd 4.5 preciserats. Ändringarna finns sammanställda i slutet av förbindelsevillkoren.

När en gård ansöker om ersättning för djurens välbefinnande väljer den enligt djurslag de åtgärder som gården vill åta sig att genomföra för att djuren ska ha det bättre. Ersättningen baserar sig bland annat på det merarbete som genomförandet av åtgärderna orsakar samt på materialkostnaderna. 

Ersättningen betalas på basis av de djurantal som hämtas från djurregistren. Ett undantag är svin och fjäderfä vars djurantal gården själv måste anmäla. De svin- och fjäderfägårdar som fick ersättning i fjol ska göra anmälan om djurantal i Viputjänsten senast 15.2.2018.

Ersättningen för djurens välbefinnande har ökat i popularitet under de senaste åren och en stor del av husdjursgårdarna har fått ersättning. I fjol ansökte sammanlagt 6 200 gårdar om ersättning. År 2017 betalades cirka 52 miljoner euro i ersättningar för djurens välbefinnande.

Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande

Ytterligare upplysningar:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Timo Keskinen
0295 31 2463
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa