Ersättning för djurens välbefinnande får sökas i Viputjänsten 8–31.1.2018

Ersättning för djurens välbefinnande för 2018 får sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar. Förbindelsen om ersättning för djurens välbefinnande kan sökas i e-tjänsten Vipu 8–31.1.2018. Också jordbrukare som inte tidigare har haft någon förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande kan ansöka om förbindelse för år 2018.

I samband med ansökan om ersättning för djurens välbefinnande väljer gården enligt djurslag de åtgärder som man vill genomföra för att djurens välbefinnande ska förbättras. Svin- och fjäderfägårdarna uppskattar dessutom sitt genomsnittliga djurantal för 2018 i ansökan.  Det är skäl att vara noggrann när djurgrupperna anmäls, eftersom ersättningen betalas högst enligt det djurantal som uppskattats i ansökan. 

Förbindelsevillkoren måste följas från årets början

Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande finns att få på webbplatsen mavi.fi. De jordbrukare som har för avsikt att ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande ska studera de nya förbindelsevillkoren och följa dem från och med 1.1.2018.

Merparten av villkoren för åtgärderna förblir oförändrade jämfört med förbindelsevillkoren för 2017. Den mest betydande ändringen är att åtgärden som gäller utevistelse för fjäderfä inte längre går att välja nästa år.

Om djurgårdarna vill kan de få rådgivning om stödvillkoren och valet av åtgärder av en rådgivare som hör till systemet för jordbruksrådgivning. Gården betalar bara mervärdesskattens andel av rådgivningskostnaderna.

Anmälan om djurantal av svin och fjäderfä

Ersättningen för djurens välbefinnande betalas på basis av de djurantal som fås från djurregistren. Ett undantag är antalet svin och fjäderfä som gårdarna själva måste anmäla efter förbindelseperiodens slut.

De svin- och fjäderfägårdar som hade en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 2017 ska göra anmälan om de faktiska djurantalen senast 15.2.2018. Anmälan om djurantal kan göras i Viputjänsten från och med 8.1.2018.

De svin- och fjäderfägårdar som ingår förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande för 2018 ska anmäla sitt faktiska djurantal senast 15.2.2019.

Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande 1.1–31.12.2018

Ytterligare upplysningar:

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Timo Keskinen
0295 31 2463
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa