Ersättningarna för 2017 års rovdjursskador betalas från och med 11.5.

Landsbygdsverket betalar från och med 11.5.2018 ut ersättningarna för skador på odling, husdjur, lösöre och ren som orsakats av rovdjur 2017. På grund av bankernas interna betalningstrafik kommer betalningarna in på ersättningstagarnas konton med några dagars fördröjning.

Sammanlagt betalas ca 7,3 miljoner euro i ersättning för rovdjursskador. Landsbygdsverket betalar ersättningarna av anslag som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat. I beloppet ingår inte den ersättning för försvunna kalvar som jord- och skogsbruksministeriet betalar till renbeteslagen.

De utbetalda ersättningarna utgör 74 procent av det beviljade ersättningsbeloppet. Därmed minskas ersättningsbeloppet i samma proportion för var och en som får ersättning. Ersättningarna kan inte betalas till fullt belopp eftersom det anslag i statsbudgeten som reserverats för skador orsakade av stora rovdjur inte räcker till för att ersätta 2017 års skador fullt ut.

Ersättningar för rovdjursskador kan betalas för skador orsakade av björn, varg, järv och lo. Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter värderar skadorna.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Velimatti Mukkila
0295 31 2285
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa