Ersättningen för djurens välbefinnande betalas i två poster i juni

Ersättningen för djurens välbefinnande för 2015 börjar betalas ut i slutet av juni. Stödet betalas i två poster så att alla gårdar som har rätt till stödet får den första posten (85 %). Den andra posten betalas i juni till de gårdar som inte varit föremål för övervakning och till sådana övervakade gårdar där inga brister observerats vid kontroll på plats eller korsgranskningar.

Stöden betalas efter det att de observerade bristernas inverkan på stödnivåerna har räknats ut. Till gårdar där det har observerats brister vid övervakningen kan därför den andra posten betalas ut först när stödkalkyleringen är klar.   

- Genom att dela upp utbetalningen av ersättning för djurens välbefinnande i två poster vill vi säkerställa att alla sökande får en så stor del av ersättningen som möjligt redan i juni 2016, säger Landsbygdsverkets avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi.

Den första posten som betalas till alla gårdar som får ersättning för djurens välbefinnande utgör 85 procent av ersättningens totala belopp. Stöd betalas till sammanlagt cirka 6 400 gårdar, varav ungefär 400 gårdar får den andra posten utbetald senare på grund av att stödkalkyleringen inte är klar. Målet är att restbeloppet av ersättningen ska betalas till de här gårdarna i september 2016.

De resterande jordbrukarstöden för 2015 betalas i juni

I juni betalas utöver ersättningen för djurens välbefinnande också de andra posterna av EU:s djurbidrag, grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidraget för jordbruksgrödor, miljöersättningen, ersättningen för ekologisk produktion och miljöavtalen skötsel av våtmarker och skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet. Landsbygdsverket betalar också husdjursförhöjningarna i samband med kompensationsersättning och ersättning för ekologisk produktion, EU-krisstöden till svinhushållning och mjölkproduktion samt får- och getbidraget under juni månad.

Landsbygdsverket betalar sammanlagt cirka 1,7 miljarder euro i jordbrukarstöd som sökts 2015. Före utgången av juni 2016 kommer ytterligare cirka 280 miljoner euro i stöd till betalning. Stöden betalas enligt den målsatta utbetalningstidtabellen, bortsett från EU:s får- och getbidrag (cirka 2,8 miljoner euro) samt ersättningen för djurens välbefinnande (cirka 50 miljoner euro), vars utbetalningar flyttades framåt från april och maj till juni.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Enhetsdirektör Vesa Perätalo
0295 31 2434
fornamn.efternamn@mavi.fi

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
Konsultativa tjänstemannen Juha Palonen
0295 16 2356
förnamn.efternamn@mmm.fi 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa