EU:s timmerförordning medför skyldigheter för importörer

EU:s timmerförordning (EUTR) har tillämpats i cirka fyra år, från mars 2013. Syftet med timmerförordningen är att förhindra att olagligt avverkat virke och varor förädlade av sådant virke importeras till och används i EU. Det är importörens skyldighet att före upphandlingsbeslutet säkerställa att produkterna som saluförs inte innehåller virke av olagligt ursprung.

För att uppfylla skyldigheterna i timmerförordningen krävs av trävaroimportören förutom lämplig dokumentation även riskbedömning och vid behov riskminskning. Vid riskbedömningen är det viktigt att följa branschpublikationer, media och myndighetsinformation. Den senaste tiden har till exempel lagligheten hos teak från Myanmar (Burma) varit objekt för rättsväsendets uppmärksamhet i Sverige.

Även medborgarorganisationer bevakar olagliga avverkningar och publicerar rapporter om dessa. Meddelanden från medborgarorganisationer är inte jämförbara med information från myndigheterna, vilket bör beaktas vid uppföljningen av informationen.

I Finland ansvarar Landsbygdsverket för verkställandet och tillsynen av timmerförordningen. Landsbygdsverket utför riskbaserade kontroller i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets föreskrift. Under kontrollerna går man igenom bland annat importörens system för att uppfylla kraven i EUTR.

EU:s timmerförordning gäller verksamhetsutövarna som släpper ut timmer och trävaror till EU-marknaden samt handlare som säljer eller köper timmer och trävaror på EU:s inre marknad. Produkter som omfattas av förordningen är bland annat möbler, papper, träskivor och sågvirke.

Med olagligt virke avses virke som avverkats eller sålts i strid med nationella lagar i virkets ursprungsland. Olagligheterna kan vara förknippade med till exempel otillåtna avverkningar, skattebedrägerier eller förfalskade tullhandlingar. Otillåtna avverkningar har stora konsekvenser för avskogning och minskad biologisk mångfald.

EUTR på Mavis webbplats

Närmare information om EU:s timmerförordning ges av:
Överinspektör Marko Lehtosalo
0295 31 2397

Skogsexpert Shingo Masuda
0295 31 2408

E-post: förnamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat: