Förbindelsen om ersättning för djurens välbefinnande blir ettårig – ersättningen får sökas 11–31.1.2017

Från och med 2017 är förbindelseperioden i samband med ersättning för djurens välbefinnande 1.1–31.12. Jordbrukarna kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för 2017 i webbtjänsten Vipu 11–31.1.2017.  

Alla nuvarande förbindelser om ersättning för djurens välbefinnande löper ut 31.12.2016. Ny förbindelse kan sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar. Också jordbrukare som inte tidigare har haft någon förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande kan ansöka om förbindelse för det inkommande året.

Val av åtgärder och ansökan om utbetalning på en och samma gång

I samband med ansökan om ersättning för djurens välbefinnande väljer gården enligt djurslag de åtgärder som man vill genomföra för att djurens välbefinnande ska förbättras. Svin- och fjäderfägårdarna uppskattar dessutom sitt genomsnittliga djurantal för 2017 i ansökan. Det är skäl att vara noggrann när djurgrupperna anmäls, och uppgifterna om svin ska motsvara uppgifterna i svinregistret. Ersättningen betalas högst enligt det djurantal som uppskattats i ansökan.

Det blir enklare än förut att ansöka om ersättning för djurens välbefinnande eftersom utbetalning av ersättningen inte längre behöver sökas separat, utan det sker i samband med valet av åtgärder.

Landsbygdsverket rekommenderar att ansökan görs upp elektroniskt i Viputjänsten. Om jordbrukaren så vill kan han eller hon ändå göra upp ansökan på blankett 472 som finns att få på adressen www.suomi.fi från och med 11.1.2017.

Förbindelsevillkoren måste följas från årets början

Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande finns att få på webbplatsen mavi.fi. De jordbrukare som har för avsikt att ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande ska studera de nya förbindelsevillkoren och följa dem från och med 1.1.2017. Merparten av villkoren för åtgärderna förblir oförändrade jämfört med den tidigare förbindelsen.

Anmälan om djurantal av svin och fjäderfä

Ersättningen för djurens välbefinnande betalas på basis av de djurantal som fås från djurregistren. Ett undantag är antalet svin och fjäderfä som gårdarna själva måste anmäla efter förbindelseperiodens slut.

De svin- och fjäderfägårdar som hade en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 1.5.2015–31.12.2016 ska göra anmälan om de faktiska djurantalen för 2016 senast 15.2.2017. Anmälan om djurantal kan göras i Viputjänsten från och med 11.1.2017.  

De svin- och fjäderfägårdar som ingår förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande för 2017 ska anmäla sitt faktiska djurantal senast 15.2.2018.Villkoren för ersättning för djurens välbefinnande 1.1–31.12.2017

Instruktionsvideo på finska

Ytterligare upplysningar:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Timo Keskinen
0295 31 2463

Överinspektör Ulla Sihto
0295 31 2443

fornamn.efternamn@mavi.fi
 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa