Förhöjning av stödet för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland

Till de gårdar som fått frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland för 2017 betalas ett tillägg till det redan utbetalda stödet. Förhöjningen är två euro så att det totala stödbeloppet blir 70 euro per djurenhet.

Landsbygdsverket betalar tilläggen till gårdarna från och med 2.7.2018. Förskotten på stödet betalades i april 2017 och restbeloppen i april 2018.

Stöd för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland betalas i stödregion AB på basis av en gårdsspecifik referenskvantitet. Tilläggsbetalningen beror på en ändring av statsrådets förordning som medför att det sammanlagda stödbeloppet höjs med cirka 400 000 euro.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen
0295 31 2283
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.