Formlerna för instrumenten för svinklassificering ändras 1.2.2016

De nya formlerna för de klassificeringsinstrument för slaktkroppar av svin som används i Finland, AutoFom III och Hennessy GP4, tas i bruk 1.2.2016. Med instrumenten fastställs svinslaktkroppens köttprocent enligt den EUROP-klassning som används i Europeiska unionens medlemsstater. I praktiken kommer procentandelarna kött knappt alls att ändra med AutoFom. Med Hennessy sjunker procentandelarna kött i genomsnitt en aning.

För svinslaktkroppar används både automatiska och manuella klassificeringsinstrument för att bestämma procentandelen kött i slaktkroppen. I Finland används från ingången av 2016 två instrument som EU-kommissionen har godkänt; automatiska AutoFom III som är ultraljudsbaserad och manuella Hennessy GP4 som bygger på ljusreflektionsteknik. AutoFom används i de två största svinslakterierna och Hennessy i de övriga svinslakterierna som omfattas av klassificeringstillsynen. När de nya formlerna för klassificeringsinstrumenten tas i bruk i början av februari ger bägge instrumenten samma resultat.

I vissa små svinslakterier används också en späckkikare som är en optisk mätare av späcktjockleken. Späckkikaren används dock i så liten utsträckning i Finland att ett officiellt godkännande inte längre har sökts för den.

Europeiska kommissionen kräver att klassificeringsinstrumenten kalibreras med bestämda intervaller och framför allt om svinmaterialet har förändrats väsentligt eller om ett nytt klassificeringsinstrument tas i bruk. Den föregående kalibreringen i Finland utfördes åren 2007–2008, då de automatiska klassificeringsinstrumenten togs i bruk för första gången.

Kalibreringen blev aktuell i Finland eftersom det automatiska AutoFom-instrumentet ändras till en nyare, ännu exaktare och mångsidigare version 1.2.2016 på grund av att det tekniska stödet upphör. Dessutom har svinraserna till en del bytts ut sedan den föregående kalibreringen.

Klassificeringsinstrumenten kalibrerades under år 2015. Officiellt godkändes de nya formlerna i förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna i december.

Slakterierna informerar vid behov sina egna avtalsproducenter om frågor som rör ibruktagandet av de nya formlerna för klassificeringsinstrument.

Mer information:
Pekka Sandholm, jord- och skogsbruksministeriet
040 733 6219, förnamn.efternamn@mmm.fi

Sanna-Kaisa Mäkelä, Landsbygdsverket
0295 31 2361, förnamn.efternamn@mavi.fi

Markku Niemistö, Foodwest Oy
040 505 1735, förnamn.efternamn@foodwest.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa