Förskott på nationella husdjursstöd år 2016 får nu sökas

Förskott på frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning i hela landet samt förskott på nordligt husdjursstöd i stödregion C för år 2016 får sökas.

Förskott på stöd för svin- och fjäderfähushållning och förskott på nordligt stöd för nötkreatur, tackor och hongetter ska sökas elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 139 senast onsdag 23.3.2016. Om en jordbrukare ansöker om förskott för nötkreatur, tackor och/eller hongetter och inte har lämnat in anmälan om deltagande i nordliga husdjursstöd år 2015, måste han eller hon också lämna in anmälan om deltagande elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 184 när ansökan om förskott lämnas in.

Förskotten betalas i april

Av det slutliga sammanlagda stödbeloppet betalas 75 % i förskott för nötkreatur, tackor och hongetter år 2016. I förskott på frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning betalas 75 % av det stödbelopp som räknats ut på basis av den referenskvantitet som är i sökandens besittning 1.3.2016. Förskotten torde betalas ut i april.
 
Slutliga nationella husdjursstöd ska sökas senast 15.6.2016 elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 101B (stöd för svin- och fjäderfähushållning) samt vid behov med blankett 184 för anmälan om deltagande (nötkreatur, tackor och hongetter).
 
Nationella husdjursstöd – Anvisningar för ansökan 2016
Blankett 139 för ansökan om förskott: www.suomi.fi/etjanster med sökordet mavi139 samt från kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Pia Mattila
0295 31 2442
fornamn.efternamn (at) mavi.fi


Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa