Höstanmälan kan nu lämnas in i Viputjänsten

I Viputjänsten kan jordbrukarna anmäla de skiften på vilka de genomför miljöersättningsåtgärderna placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material eller växttäcke vintertid. Höstanmälan för miljöersättning kan göras i Viputjänstens elektroniska ärendehantering fram till 31.10.

I år är det enklare än förut att göra höstanmälan, eftersom uppgifterna om gödselmedel för ett skifte går att kopiera över också till andra skiften.  De skiftesuppgifter som jordbrukaren anmälde i våras finns färdigt tillgängliga i Viputjänsten. Också bilagorna som behövs går nu att skicka in i pdf-format via Viputjänsten.

Anmälan behöver inte göras om åtgärderna placering av flytgödsel i åker och återanvändning av näringsämnen och organiskt material ifall inga gödselmedel har spridits.

Inlämningstiden för kvalitetstest av åkerjord närmar sig

De jordbrukare som ingick förbindelse om miljöersättning 2015 ska utföra kvalitetstest av åkerjorden före utgången av april 2018. Kravet är ett av villkoren i den femåriga miljöförbindelsen. Jordbrukarna ska göra ett kvalitetstest av alla basskiften över 0,5 ha som till markanvändningsformen är åker. I kvalitetstestet bedöms de basskiften som anmäldes vid den senaste stödansökan.

I samband med kvalitetstestet av åkerjord ska jordbrukaren bedöma till exempel hur jämn växtligheten är, hur regn- eller bevattningsvattnet absorberas i jorden, hur jorden reder sig, åkerns dränering och artrikedomen hos de fleråriga grödor eller grödor med djupt rotsystem som ingår i växtföljden. En lista över alla faktorer som ska bedömas i kvalitetstestet av åkerjorden finns på webbplatsen mavi.fi.

Jordbrukarna kan lämna in kvalitetstestet i Viputjänsten från början av oktober. Landsbygdsverket informerar om startdatumet genast när det är fastställt. Det är skäl att lämna in kvalitetstestet innan inlämningstiden utgår, eftersom ett för sent inlämnat kvalitetstest minskar ersättningen för balanserad användning av näringsämnen.

Ytterligare upplysningar till jordbrukarna:
Mavi.fi, höstanmälningar för miljöersättning

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar till medierna:

Höstanmälningar: placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material
Överinspektör Hanna Ketomäki
0295 31 2429

Höstanmälningar: växttäcke vintertid
Jordbruksöverinspektör Markku Kuoppa-aho
0295 31 2431

Kvalitetstest av åkerjord
Överinspektör Riikka Klemola

0295 31 2430

Viputjänsten
Informationssystemexpert Maria Jukkola

0295 31 2356

fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa