Interventionslagringen stöder mjölkmarknaden

Marknaden för mjölk och mjölkprodukter har länge varit i obalans i Europa, produktionen har ökat och priserna sjunkit. I det svåra marknadsläget har EU stött mjölkförädlarna genom att köpa upp fettfritt mjölkpulver till interventionslager.

I Finland har det mellan hösten 2015 och våren 2016 sålts 3,2 tusen ton fettfritt mjölkpulver till interventionslager. Senast har man i Finland interventionslagrat mjölkpulver under den föregående mjölkkrisen år 2009.

På grund av mjölkkrisen har interventionen av mjölkprodukter varit öppen utan avbrott från och med januari 2015. I april beslutade EU att i undantagsfall fördubbla den maximala kvantiteten årliga interventionsköp av mjölkpulver till 218 tusen ton år 2016. Den maximala kvantiteten fylldes dock redan i slutet av maj, och för tillfället köper EU upp mjölkpulver till interventionslager med ett förfarande för anbudstävlan.

I normala fall görs interventionsköp under perioden 1.3–30.9. Interventionspriset för fettfritt mjölkpulver är 1698 euro/ton. Smör finns för närvarande inte i interventionslager. Marknadspriset på smör, 2500 euro/ton, har tills vidare stannat ovanför det fastställda interventionspriset på smör.

Mjölkproduktionen ökade betydligt inom EU och dess viktigaste exportområden under år 2015. Produktionen växer stadigt eftersom man har gjort investeringar i mjölkproduktionskapaciteten inom EU.

Också slopandet av mjölkkvoterna och de positiva utsikterna för mjölkmarknaden på lång sikt har sporrat till att utöka produktionen. Samtidigt är exporten till Ryssland stoppad på grund av sanktioner. De överlopps mjölkmängderna förädlas till produkter som går att lagra länge, såsom smör och fettfritt mjölkpulver.

EU stöder medlemsstaternas mjölkproducenter genom att varje år köpa upp en bestämd kvantitet fettfritt mjölkpulver och smör till interventionslager. Köpen inleds när marknadspriserna sjunker under det interventionspris som EU har fastställt. Mjölkpulver och smör säljs från interventionslagren tillbaka till marknaden vid tidpunkter som EU-kommissionen slår fast och så att marknadsstörningar undviks. I Finland administreras interventionslagringen av Landsbygdsverket.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Päivi Vaismaa
0293 31 2450
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.