Jordbrukarna återfår medel som dragits av på grund av EU:s finansiella disciplin

Från och med 29.6 betalar Landsbygdsverket cirka 6 miljoner euro av de medel som dragits av på basis av finansiell disciplin i EU. Stödet betalas till jordbrukare som år 2016 beviljades sammanlagt över 2 000 euro i grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, EU-djurbidrag och bidrag för jordbruksgrödor.

Medlen drogs av från 2015 års jordbrukarstöd i händelse av betydande kriser i produktionen och distributionen av jordbruksprodukter. Avdragen gällde de jordbrukare som beviljades över 2 000 euro i EU:s direktstöd.

Stödsumman som betalas ut bildas på basis av det belopp av finansiell disciplin som utgjorde jordbrukarens avdrag år 2016. Minskningen av stödbeloppet multipliceras med koefficienten 1,025 och resultatet är den stödsumma som jordbrukaren återfår.

Genom det här förfarandet som kallas finansiell disciplin görs det årligen stödavdrag i händelse av betydande kriser i produktionen och distributionen av jordbruksprodukter. Stöden minskas vid behov också när finansiella prognoser tyder på att de årliga taken för direkta EU-stöd kommer att överskridas. Om alla stödavdrag inte blir använda betalas de resterande medlen till jordbrukarna som återbetalning av finansiell disciplin.

Den finansiella disciplinen gäller också 2017 års direkta EU-stöd till jordbrukare. Det sammanlagda beloppet av stöd som överstiger 2 000 euro minskas med 1,388149 procent.

Ytterligare upplysningar:

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter           

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Överinspektör Jussi Joutsiniemi              
0295 31 2426
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa