Jordbrukarnas samlade stödansökan inleds med skiftesändringar 3.4.2017

Jordbrukarna kan göra basskiftesändringar och anmäla uppgifter om jordbruksskiften från och med 3.4.2017. Det är skäl att göra skiftesändringarna i e-tjänsten Vipu före utgången av april, så att de slutliga basskiftena går att använda för ansökan om stöd.

Basskiftesändringarna innefattar sammanslagning och delning av skiften samt inrättande av nya skiften. När ändringarna är gjorda kan jordbrukaren anmäla grödorna till jordbruksskiftena.

Om ett basskifte har fler än ett jordbruksskifte ska jordbrukaren rita in jordbruksskiftenas gränslinjer. Jordbruksskiftenas arealer bildas enligt de gränser som ritats in på kartan. Stöden betalas på basis av arealerna så det är viktigt att jordbruksskiftenas arealer är korrekt inritade. De jordbruksskiftesgränser som ritades in i fjol är till hjälp för jordbrukaren när han eller hon ritar in jordbruksskiftena.

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter ger jordbrukarna råd om användningen av Viputjänsten under tjänstetid. Landsbygdsnäringsmyndigheterna behandlar också de skiftesändringar som jordbrukarna gjort. När jordbrukarna har gjort basskiftesändringarna kan de följa med behandlingsläget i Viputjänsten.

Jordbrukarna får börja skicka in stödansökningar i Viputjänsten i början av maj, då också Vipurådgivarens kontroller går att använda. Stödansökningstiden löper ut 15.6, som är EU:s sista tillåtna ansökningsdatum.

Ansökningsguiden för jordbrukarstöd har utkommit

Ansökningsguiden för jordbrukarstöd 2017 har publicerats på Landsbygdsverkets webbplats på adressen www.mavi.fi/ansokningsguide. Ansökningsguiden består av en basguide till stödansökan och en stödguide. Basguiden innehåller allmän information om stödansökan och stödguiden berättar om de detaljerade villkoren för jordbrukarstöd. I bilagorna till ansökningsguiden finns det dessutom nyttig information till exempel om besittningsöverföringar, stödnivåer och växtslag.

I medlet av april postar Landsbygdsverket ett sammandrag av gårdens skiftesuppgifter och av gårdens gällande förbindelser, avtal och anmälningar om deltagande till jordbrukarna. Sammandraget av gårdsuppgifterna kan jordbrukaren få också i Viputjänsten.

Ytterligare upplysningar till medierna:

Viputjänsten

Informationssystemexpert Maria Jukkola

0295 31 2356

Ansökningsguide för jordbrukarstöd

Överinspektör Kirsi-Maria Heinonen

0295 31 2424

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.