Jordbrukarstöd betalas ut i juni

I juni fortsätter Landsbygdsverket betala ut jordbrukarstöd som söktes år 2015. Fram till den 30 juni kommer omkring 280 miljoner euro att betalas ut. I början av juni betalas krisstöd, ersättningar för miljöavtal, EU:s djurbidrag och bidraget för jordbruksgrödor.

Krisstöd och ersättningar för miljöavtal betalas från och med 3.6

Krisstöden för mjölkproduktion och svinhushållning betalas ut med början den 3 juni, om statsrådet före det godkänner vissa ändringar i förordningarna om krisstöd. I krisstöd för mjölkproduktion betalas totalt ca 5,9 miljoner euro, av vilket ungefär en miljon euro är nationellt stöd och resten är EU-stöd. Det nationella stödet betalas bara i stödområde AB, medan EU-stödet betalas till mjölkproducenter i hela landet. Den nationella andelen av krisstödet för mjölkproduktion i stödområde C betalades i november–december 2015.

Hälften av krisstödet för svinhushållning är EU-stöd, den andra hälften är nationellt stöd. Sammanlagt betalas ca 8 miljoner euro ut i krisstöd för svinhushållning. De tillfälliga extraordinära stöden för mjölkproduktion och svinhushållning kunde sökas i december 2015.

Landsbygdsverket betalar från och med den 3 juni ut också slutdelarna av ersättningar för miljöavtal efter hand som behandlingen av ansökningarna framskrider inom NTM-centralerna. Betalningarna gäller avtalen om jordbruksnaturens mångfald och skötsel av våtmarker. Från och med den 3 juni betalas dessutom den andra posten av specialstödsavtalet om spridning av flytgödsel. Avtalet kunde ingås under programperioden 2007–2013.

EU:s djurbidrag och bidraget för jordbruksgrödor betalas från och med 10.6

Den andra posten av bidragen för nötkreatur och mjölkkor samt av bidraget för jordbruksgrödor betalas ut från och med den 10 juni. I hela landet betalas ca 17 miljoner euro i bidrag för nötkreatur, medan det i stödområde AB betalas ca 10,5 miljoner euro i bidrag för mjölkkor. Utbetalningen av bidrag för jordbruksgrödor uppgår till sammanlagt omkring 700 000 euro. De första posterna av bidragen för nötkreatur och mjölkkor (ca 60 miljoner euro) betalades till jordbrukarna i december 2015, och den första posten av bidraget för jordbruksgrödor (ca 13 miljoner euro) betalades i februari 2016.

Från och med den 10 juni kommer får- och getbidragen i sin helhet att betalas ut. De uppgår till sammanlagt ca 2,8 miljoner euro på landsnivå. Bidragen för tackor och hongetter betalas i stödområde AB och utgör sammanlagt 1,7 miljoner euro. Landsbygdsverket betalar ca 1,1 miljoner euro i bidrag för slaktlamm och slaktkillingar i hela landet.

Stödbetalningen fortgår hela juni

Inom juni börjar också utbetalningarna av ersättning för djurens välbefinnande och ekologisk produktion samt kompensationsersättningens husdjursförhöjning. Dessutom betalas andra posten av grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion. Landsbygdsverket kommer att informera om betalningsdatumen så snart de har bekräftats.

Reformen av jordbrukspolitiken, ändringarna av stödsystemen och uppbyggnaden av datasystem har i alla EU-länder fört med sig utmaningar som gällt betalningen av de jordbrukarstöd som söktes 2015. Det förekommer allmänt att stödbetalningen pågår ända in i juni 2016. Finland är just nu det EU-land där utbetalningen av stöd som bygger på det nya landsbygdsprogrammet har hunnit längst.

Landsbygdsverket betalar sammanlagt ca 1,71 miljarder euro i jordbrukarstöd som söktes år 2015.

Information om utbetalda stöden finns i Viputjänsten

På grund av betalningsrörelsen mellan bankerna dröjer det några dagar efter utbetalningen innan pengarna är framme på mottagarens konto. i Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera vilka stöd som har betalats ut, och ett årligt stödsammandrag postas till gårdarna i början av varje år. De stödbeslut som gäller stöd som betalades ut år 2015 blir färdiga hösten 2016.

Mer information från Landsbygdsverket:

Enhetsdirektör Vesa Perätalo

0295 31 2434

Enhetsdirektör Hannele Sankari

0295 31 2422

fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa