Korrigerat meddelande: Ansökan om stöd för att minska mjölkproduktionen är öppen fram till 12.10.2016 kl. 13

Mjölkgårdarna får ansöka om stöd för minskning av mjölkproduktionen för tiden mellan 1.11.2016 och 31.1.2017. Stödet kan sökas av producenter som uppskattar att de under en tremånadersperiod kommer att minska mjölkproduktionen med minst 1 500 kilogram jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Stödet får sökas fram till 12.10.2016 klockan 13.

Ansökan om krisstöd gäller bara de producenter som inte ansökte om stöd för att minska mjölkproduktionen vid den ansökningsomgång som slutade 21.9.2016.

Stödet kan sökas på Landsbygdsverkets blankett 484A som ska lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast onsdag 12.10.2016 klockan 13. Ansökningsblanketten och anvisningarna finns att få på adressen www.suomi.fi/etjanster.

Den stödsökande kan anmäla att han eller hon minskar produktionen med högst hälften av den mjölkmängd som levererades till ett mejeri 1.11.2015–31.1.2016. Avräkningsnotorna över mjölken ska fogas som bilaga till ansökan.

Anmälan om den faktiska minskningen ska göras i mars

De mjölkproducenter som ansökt om stödet ska senast 17.3.2017 meddela hur mycket produktionen minskade. Om den faktiska minskningen är betydligt mindre än den minskning som uppskattades i ansökan, betalas producenten inte stöd till fullt belopp.

I stöd kan betalas högst 14 cent per kilogram mjölk som inte längre producerats. Stödet blir mindre om den finansiering som reserverats för stödet överskrids. Landsbygdsverket informerar om hur stor mjölkmängd som godkänts för minskning i slutet av oktober när kommissionen har fastställt den minskning som berättigar till stöd.

Stödet syftar till att stabilisera mjölkmarknaden

Syftet med att minska mjölkproduktionen är att stabilisera mjölkmarknaden i ett pressat marknadsläge. Avsikten är att få ner mjölkproduktionen med cirka 1,04 miljarder liter på EU-nivå. Krisstödet gick för första gången att söka 12–21.9.2016 då stöd kunde sökas för att minska mjölkproduktionen för oktober–december 2016. Den anmälda minskningen var cirka 1,03 miljarder liter.

Om den målsatta minskningen inte uppnås vid ansökningsomgången som slutar 12.10.2016 kan det ordnas 1–2 nya ansökningsomgångar med cirka en månads mellanrum.

I meddelandet som skickades 5.10.2016 sades felaktigt att stöd för att minska mjölkproduktionen får sökas för tiden mellan 1.11.2016 och 31.12.2017. Den rätta perioden är 1.11.2016–31.1.2017.

Ytterligare information till stödsökande:

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information till medierna:

Överinspektör Susanna Jansson

0295 31 2436

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa