Maatalouden ja maaseudun tukia maksettiin yhteensä 1,77 miljardia

Maaseutuvirasto maksoi kuntien ja ELY-keskusten päätösten mukaisesti maatalouden ja maaseudun tukia noin 1,77 miljardia euroa kalenterivuonna 2015. Maksetut tuet olivat viljelijätukia, hanke-, yritys- ja rakennetukia, markkinatukia ja muita kuten esimerkiksi varastointiin ja menekinedistämiseen tarkoitettuja tukia.

Tukea maksettiin sekä suoraan tuensaajille että muun muassa Leader-ryhmien kautta maaseudun hankkeille. Eniten maksettiin viljelijätukia, yhteensä noin 1,6 miljardia euroa (2014: 1,8 mrd).

Tukien yhteenlaskettu summa pieneni edellisvuodesta (2014: 2,13 mrd). EU:n maatalouspolitiikassa ja maaseutuohjelmassa siirryttiin uudelle ohjelmakaudelle, mikä muutti tukijärjestelmät ja maksuaikataulun. Osa vuonna 2015 haettujen tukien maksuista siirtyi kevääseen 2016. Myös tukimäärärahat vähenivät, esimerkiksi viljelijätuet noin 100 miljoonaa euroa.

Tuensaajia oli yhteensä viime vuonna 64 212 (2014: 67 616). Näistä maatiloja oli 57 937 (2014: 59 472).

Miksi maataloutta ja maaseutua tuetaan?

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksetaan sekä EU:n kokonaan että EU:n osaksi rahoittamia tukia. EU-tukien lisäksi Suomessa maksetaan myös täysin kansallisista varoista rahoitettuja tukia.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on kehittää yhteisön maataloustuotantoa tasapainoisesti ja edistää maaseutualueiden elinvoimaisuutta. Ilman maatalouden ja maaseudun tukirahoitusta Suomessa ei olisi merkittävää maataloustuotantoa, laajaa elintarvikejalostusta eikä maaseutu pysyisi laajasti asuttuna.

Eri tukimuotojen saajina ovat mm. viljelijät, hanketoimijat, kunnat, järjestöt sekä kauppa ja teollisuus. Tukien vaikuttavuus ulottuu usein kuitenkin yhtä tuensaajaa laajemmalle kohderyhmälle. Esimerkiksi kehittämisorganisaatioiden tuetuissa hankkeissa lopullisia hyödynsaajia ovat yritykset ja paikalliset asukkaat. Myös paikalliset Leader-ryhmät saavat tukea maaseudun kehittämistoimintaan ja rahoittavat hankkeita. Tuensaajina on lisäksi organisaatioita, jotka saavat maataloustuotteiden markkinoiden vaihteluita tasapainottavia markkinatukia, tukea tiedottamiseen ja menekin edistämiseen.

EU-tukitiedot verkossa, kansalliset tuet tiedonluovutuksella

Tukitietojen julkistamismenettelyyn vaikuttaa se, onko kyse EU-tuesta vai kansallisesta tuesta.

EU-tukien hakupalvelu verkossa sisältää tiedot maksetuista tuista EU:n varainhoitovuodelta (16.10.2014–15.10.2015) ja kalenterivuodelta 2015. Tukisummat sisältävät sekä EU:n että kansallisen rahoitusosuuden. EU-komission linjausten mukaisesti alle 1 250 euroa tukia saaneiden luonnollisten henkilöiden tukisummia ei julkaista.

Kokonaan kansallisista varoista maksettuja tukia ei voida julkaista verkkopalvelussa. Yksityishenkilöiden tukitietojen julkisuuteen ja niiden luovuttamiseen sovelletaan kansallista lainsäädäntöä: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja henkilötietolakia.

Tiedot kansallisista tuista ovat saatavissa ainoastaan esittämällä tiedonluovutuspyyntö Maaseutuvirastoon.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
tiedonluovutus@mavi.fi
0295 31 2210
0295 31 2000 (vaihde) 

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.