Miljöersättningen börjar betalas ut 18.11.2016

Fredag 18.11 börjar Landsbygdsverket betala ut förskott på miljöersättningen för år 2016. Utbetalningen gäller ersättningar som grundar sig på både miljöförbindelser och miljöavtal.

Totalt betalas cirka 187 miljoner euro ut i förskott på miljöersättning som grundar sig på förbindelser. Omkring 18,5 miljoner euro betalas ut i ersättning för miljöavtal som hör ihop med programperioden 2014–2020, och i ersättning för specialstödsavtal som ingåtts under tidigare programperioder betalas ungefär 2 miljoner euro ut.

Förskottsbetalningen utgör 85 % av den sammanlagda miljöersättningen. Ersättningen för avtal om upprätthållande av ursprungssorter som har ingåtts under åren 2014–2020 betalas ut i sin helhet.

Förskott på ersättningen för djurens välbefinnande börjar betalas vecka 47

Vecka 47 börjar utbetalningen av förskott på ersättningen för djurens välbefinnande. Till svin- och fjäderfägårdar betalas halva ersättningen för år 2016 på basis av det djurantal som gården anmälde i juni. Nöt-, får- och getgårdar får ersättningen utgående från antalet djurenheter i djurregistren under perioden 1.1–30.6.

Sammanlagt utgör förskottet på ersättningen för djurens välbefinnande cirka 25 miljoner euro. Resten av ersättningen betalar Landsbygdsverket ut i juni 2017.

Vecka 47 börjar också utbetalningen av lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp. Totalt betalas omkring 660 000 euro ut.

Uppgifter om utbetalda stöd finns i Viputjänsten

Från och med den första utbetalningsdagen får jordbrukarna in pengarna på sitt konto efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialet.

De stöd som har betalats till gården kan varje jordbrukare kontrollera i Viputjänsten. Ett årligt stödsammandrag får gårdarna per post i början av året.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2016

Mer information från Landsbygdsverket:

Stödchef Vesa Perätalo

0295 31 2434

fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.