Nästan alla jordbrukarstöd för år 2015 är nu utbetalda

Vid det här laget har sammanlagt har omkring 1,71 miljarder euro i jordbrukarstöd som söktes år 2015 betalats ut till jordbrukarna i enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets och Lantmäteriverkets målsatta utbetalningstidtabell. Utbetalningarna gick iväg före slutet av juni 2016. Mindre än 5 procent av det totala beloppet bestod av senarelagda utbetalningar.

Jordbrukarstöden har betalats ut till nästan alla gårdar. Sådana gårdar som ålagts påföljder vid kontrollerna av ersättningen för djurens välbefinnande och miljöersättning får de sista stödposterna efter att de avslutande beräkningarna har blivit färdiga. Det är meningen att de sista posterna ska betalas ut i september 2016.

I Finland har jordbrukarstöden betalats i enlighet med de datum som EU fastställt. Finlands nationella medel användes till omkring 56 % av jordbrukarstöden. EU:s andel av de utbetalda stöden var 44 %.

Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd och stödsystemen ändrades år 2015 på grund av reformen av EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik. Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket berättade om den nya utbetalningstidtabellen i oktober 2014 för att jordbrukarna skulle kunna förbereda sig för förändringarna redan vid ansökan om stöd för år 2015. Utbetalningen av stöd började med kompensationsersättningen i oktober 2015.

En jämförelse mellan EU-länderna visar att Finland är ett av de länder som snabbast har betalat ut de stöd som hör ihop med den nya programperioden. Många EU-länder har inte klarat av att betala ut stöden i den här takten. Därför har EU-kommissionen informerat medlemsländerna om att det är möjligt att avvika från tidtabellen så att de direkta EU-stöden betalas ut senast 15.10.2016, utan att medlemsländerna påförs sanktioner för att betalningstiden överskrids. I Finland behövs inget sådant undantag, eftersom stöden kunde betalas ut före slutet av juni, vilket var den tidtabell som EU ursprungligen hade fastställt.

I höst börjar de jordbrukarstöd som sökts år 2016 betalas ut. Utbetalningstidtabellen har publicerats på Landsbygdsverkets webbplats. Tidtabellerna för utbetalning av jordbrukarstöd är Jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets och Lantmäteriverkets målsatta utbetalningstider, inte exakta betalningsdatum. Landsbygdsverket informerar hösten 2016 om tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd våren 2017.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överdirektör Leena Tenhola
0295 31 2448
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa