Nya projekt inom livsmedelskedjan får 1,3 miljoner euro i understöd

Landsbygdsverket betalar under de två följande åren sammanlagt cirka 1,3 miljoner euro i statliga understöd för utveckling av livsmedelskedjan. Vid den projektutlysning av engångsnatur som avslutades i september inkom totalt 16 ansökningar från föreningar och andra organisationer. Av dem godkändes 8 projekt som i huvudsak startar i januari 2018. Under höstens projektutlysning söktes sammanlagt cirka 3,8 miljoner euro i statligt understöd för utveckling av livsmedelskedjan.

Prioriteringarna för projekten är genomförande av ett utbildningsprogram för livsmedelsexport, utveckling av spannmåls-, olje- och proteinväxtsektorn, utveckling av mångsidigare praxis för export av spannmål och spannmålsprodukter, utveckling av kvalitets- och spårbarhetssystem samt utveckling av producent- och branschorganisationer.
Projekten som stöds är landsomfattande och i dem ingår information, säljfrämjande åtgärder och utvecklingsåtgärder.

Landsbygdsverket svarar för administrationen av projektunderstöd och jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekten.  Ytterligare upplysningar om projekten som får understöd finns på Landsbygdsverkets webbplats på adressen www.mavi.fi/ruokaketju.

Ytterligare information:

Eveliina Viitanen, överinspektör, 0295 31 2365

Piritta Sokura, projektutvecklare, 0295 31 2364

fornamn.efternamn@mavi.fi 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.