Restbeloppen av jordbrukarstöd betalas till gårdarna i juni

I juni betalar Landsbygdsverket ut restbeloppen av jordbrukarstöd som söktes år 2017.  Från och med 14.6 betalas får- och getbidraget, EU:s nötdjursbidrag för tiden mellan 16.9 och 31.12 samt restbeloppen av ersättningen för djurens välbefinnande (cirka 50 %), grundstödet (cirka 5 %), förgröningsstödet (cirka 5 %), EU-stödet till unga jordbrukare (cirka 5 %) och bidraget för jordbruksgrödor (cirka 5 %).

Från och med 20.6 betalas restbeloppen av miljöersättning samt ersättningen för miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar. Restbeloppens andel är cirka 15 procent av den ersättning som betalas ut.

De sammanlagda stödsummorna som betalas i juni 2018

Stöd Totalsumma
EU:s nötdjursbidrag 26 100 000 €
EU:s får- och getbidrag 2 800 000 €
Ersättning för djurens välbefinnande 25 000 000 €
Grundstöd och förgröningsstöd 20 500 000 €
Stöd till unga jordbrukare (EU) 550 000 €
Bidrag för jordbruksgrödor 750 000 €
Miljöersättning 32 500 000 €
Miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar 80 000 €
Återbetalning av finansiell disciplin 5 900 000 €

EU-stödavdrag med anledning av finansiell disciplin betalas tillbaka i månadsskiftet juni–juli

EU-stöd som dragits av på grund av finansiell disciplin betalas tillbaka till jordbrukare som år 2017 beviljades mer än 2000 euro i grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, EU:s djurbidrag och bidrag för jordbruksgrödor.

Genom det här förfarandet som kallas finansiell disciplin görs det årligen stödavdrag i händelse av betydande kriser i produktionen och distributionen av jordbruksprodukter. Om alla stödavdrag inte blir använda betalas de resterande medlen till jordbrukarna som återbetalning av finansiell disciplin. 

Uppgifter om utbetalda stöd i Viputjänsten

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första betalningsdagen, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. Stöden som betalats till den egna gården kan jordbrukarna kontrollera i e-tjänsten Vipu.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, våren 2018

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.