Samlad ansökan om jordbrukarstöd i Viputjänsten ska göras senast 15.6.2017

Ansökningstiden för jordbrukarstöd pågår som bäst i e-tjänsten Vipu, där omkring en tredjedel av gårdarna har skickat in sin samlade stödansökan. Per 2.6 har sammanlagt ungefär 17 700 e-ansökningar lämnats in. Dessutom har ungefär 8 300 sökande redan börjat fylla i ansökan men ännu inte sänt iväg den. Stödansökan avslutas i Viputjänsten torsdag 15.6.2017 kl. 23.59. Vid behov kan alla uppgifter i stödansökan ändras under ansökningstiden.

Det är bra om jordbrukarna senast nu loggar in i Vipu och börjar fylla i ansökan. Viputjänsten innehåller inbyggda kontroller och funktioner som hjälper jordbrukaren att förvissa sig om att uppgifterna i ansökan är korrekta och att stödvillkoren uppfylls. En lista över allt som Vipurådgivaren kontrollerar finns på webbplatsen mavi.fi. En nyhet i stödansökan är att Vipurådgivaren ger en preliminär uppskattning av de arealbaserade stöd som beviljas gården. Jordbrukarna kan se de uppskattade stödbeloppen efter att ha valt vilka stöd de har för avsikt att söka.

Det är alltid bäst om jordbrukarna gör basskiftesändringarna i god tid innan stödansökan skickas iväg, så att kommunerna hinner behandla dem före stödansökan. Också kontrollerna i Vipurådgivaren fungerar som de ska när de slutliga basskiftena är tillgängliga i det skede då stöden söks.

Anmälan om att jordbrukaren är aktiv ska göras på papper, om gården söker enbart djurbidrag

Ett villkor för att EU:s djurbidrag ska betalas är att sökanden årligen anmäler att definitionen av aktiv jordbrukare uppfylls. Den här anmälan kan göras i Viputjänsten i samband med den samlade stödansökan. En gård som inte söker åkerstöd kan göra anmälan på pappersblankett 101B.

Ansökan om stödrättigheter ur reserven pågår till 15.6

Ansökningsblankett 289 och tillhörande anvisning för den årliga ansökan om stödrättigheter ur reserven finns på webbplatsen mavi.fi. Den ifyllda ansökningsblanketten lämnas senast 15.6.2017 in till NTM-centralen, eller på Åland till Statens ämbetsverk på Åland.

Användarstatistik som gäller Viputjänsten

Närmare information för jordbrukare:

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Närmare information för media:

Enhetsdirektör Piia Ylikoski

0295 31 2344

Informationssystemexpert Maria Jukkola

0295 31 2356

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa