Stöd som ersätter förlorad höstsådd börjar betalas ut 13.9

Report this content

Landsbygdsverket kompenserar jordbrukarna för förluster till följd av utebliven eller förstörd höstsådd på grund av den exceptionellt regniga hösten 2017. Utbetalningen av stödet börjar på torsdag 13.9.

Stöd som ersätter förlorad höstsådd betalas till cirka 4 400 jordbrukare för sammanlagt cirka 61 000 hektar. För att stöd ska fås förutsätts det att den areal som förstördes eller inte kunde sås var minst 30 procent av gårdens odlingsareal för höstgrödor. Det EU-finansierade stödet uppgår till sammanlagt högst 1,08 miljoner euro.

Start för utbetalningen av transportstöd för sockerbeta

Transportstödet för sockerbeta betalas ut från och med 13.9. Den nationellt finansierade stödet utgör sammanlagt cirka 770 000 euro. Stödet kompenserar odlarna för de transportkostnader som uppstår när sockerbetorna levereras.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2018

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Utvecklingschef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.