Stödbesluten för år 2015 har börjat postas till jordbrukarna

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter har börjat skicka ut till gårdarna beslut om de jordbrukarstöd för år 2015. Kommunerna kan skicka ut de stödspecifika besluten efter hand som de blir färdiga i systemet för förvaltning av jordbrukarstöd.

I stödbeslutet ser jordbrukaren alla utbetalningar som hänför sig till stödet och den areal som stödutbetalningen grundar sig på. Också eventuella avdrag som beror på att brister upptäckts vid stödövervakningen har specificerats i beslutet.

Utskicket av stödbeslut började i slutet av oktober med besluten om EU:s djurbidrag och nationella husdjursstöd. I slutet av år 2016 kan kommunerna börja posta stödbeslut som handlar om nationella åkerstöd samt kompensationsersättningen och dess husdjursförhöjning.

Vid årsskiftet blir det möjligt att sända ut beslut om grund- och förgröningsstödet, bidraget för jordbruksgrödor och EU-stödet till unga jordbrukare. I början av år 2017 kan kommunerna posta stödbeslut som gäller miljöförbindelsen och ersättningen för djurens välbefinnande.

NTM-centralerna skickar till gårdarna de stödbeslut som handlar om ersättningar för miljöavtal och ekologisk produktion. Det här blir möjligt i början av år 2017.

Stödreform påverkade beslutstidtabellen

Villkoren för jordbrukarstöd förändrades betydligt i och med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och anknytande lagstiftning år 2015. Villkorsändringarna påverkade tidtabellen för stödutbetalningar och förutsatte dessutom omläggningar i systemet för förvaltning av jordbrukarstöd. De här förändringarna har inverkat också på tidtabellen för färdigställande av stödbeslut.

De jordbrukarstöd som hade sökts år 2015 betalade Landsbygdsverket ut före den 30 juni 2016. Gårdarna har kunnat kontrollera de utbetalda stödbeloppen i Viputjänsten, som är en e-tjänst för jordbrukare.

Mer information för stödsökande:

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Med information för medier:

Specialsakkunnig Mirva Kauppinen

0295 31 2428

Stödchef Vesa Perätalo

0295 31 2434

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.