Stödet per djur för renhushållning för renskötselåret 2016/2017 kan sökas

Idkare av renhushållning beviljas stöd per djur med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. Stöd betalas till hushåll (områdena C3 och C4) på basis av renlängden för renskötselåret 2015/2016. Renskötselår slutar den 31.5. och nästa börjar den 1.6. Stödets belopp är 28,50 euro per livren.

Stöd för renhushållning ska sökas med Landsbygdsverkets blankett 227, som finns att få på internet på adressen www.suomi.fi. Stöd ska sökas hos Lapplands NTM-central senast 1.9.2016.

Blankett 227

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Susanna Jansson
0295 31 2436
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa