Tidtabellen för betalning av jordbrukarstöd våren 2017 har publicerats

Landsbygdsverket har publicerat betalningstidtabellen för jordbrukarstöd våren 2017. Av stöden som sökts år 2016 betalas cirka 200 miljoner euro ut under vårens lopp. Summan utgör ungefär 12 % av det totala stödbeloppet.

Andelen stöd som betalas våren 2017 är mindre än våren 2016, eftersom det går att betala större andelar av 2016 års stöd redan på ansökningsårets sida. Alla EU:s hel- och delfinansierade jordbrukarstöd som sökts år 2016 ska enligt EU-författningarna betalas före utgången av juni 2017.

Landsbygdsverket betalar stöden i antingen en eller flera poster. Genom att betala stödet i två poster försöker verket garantera att jordbrukaren får det rätta totala stödbeloppet. Den första posten är en uppskattad summa och den andra posten det restbelopp som preciserats vid beräkningen av stödet.

Restbeloppen av programstöd betalas i februari–juni

Betalningen av ersättningar enligt landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland inleddes i oktober 2016 med förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion. Restbeloppen av ersättningarna enligt landsbygdsprogrammet betalas fram till juni 2017.

I februari betalas restbeloppet (15 %) för miljöavtal om uppfödning av lantraser.

I april är restbeloppen (15 %) för avtal om skötsel av våtmarker samt skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet för programperioden 2014–2020 i tur att betalas ut.

I juni betalas restbeloppen av ersättning för djurens välbefinnande (50 %), miljöersättning (15 %), ekologisk produktion (15 %) och miljöavtal om tran-, gås- och svanåkrar för programperioden 2014–2020 (15 %). Restbeloppet av ersättningen för djurens välbefinnande uppgår till ungefär 25 miljoner euro och för ekologisk produktion till cirka 5 miljoner euro.

I juni betalas dessutom husdjursförhöjningarna i samband med kompensationsersättning och ekologisk produktion. I husdjursförhöjning till kompensationsersättningen betalas cirka 50 miljoner euro och i husdjursförhöjning till ekoersättningen cirka 10 miljoner euro.

Nationella stöd betalas ut året runt

Landsbygdsverket betalar ut de arealbaserade stöden av nationella medel år 2016.

I april betalas restbeloppet av nationella husdjursstöd (25 %). Restbeloppet uppgår till ungefär 30 miljoner euro.

Landsbygdsverket betalar nordligt produktionsstöd för mjölk varje månad på basis av föregående månads mjölkproduktion. För 2016 års mjölkproduktion betalas sammanlagt cirka 160 miljoner euro i nordligt stöd.

Restbeloppen av EU:s direktstöd betalas i juni

Betalningarna av EU:s direktstöd har delats upp i två poster. Merparten av stöden betalas i de första posterna på 2016 års sida.

I juni 2017 betalas restbeloppen (5 %) av grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor. I grundstöd betalas cirka 13 miljoner euro, i förgröningsstöd cirka 7 miljoner euro, i EU-stöd till unga jordbrukare cirka 0,5 miljoner euro och i bidrag för jordbruksgrödor ungefär en miljon euro.

Dessutom betalas restbeloppen av EU:s bidrag för nötkreatur och bidrag för mjölkkor (30 %). I bidrag för nötkreatur betalas cirka 16 miljoner euro och i bidrag för mjölkkor cirka 9 miljoner euro.

Stödet för minskad mjölkproduktion betalas i mars och april

Krisstödet som gick att söka hösten 2016 betalas till mjölkgårdarna i en enda post våren 2017. I mars betalas stödet för att minska mjölkproduktionen i oktober-december och i april stödet för att minska mjölkproduktionen i november-januari. I stöd betalas sammanlagt högst 2 miljoner euro.

Tidtabellerna för betalning av jordbrukarstöd är jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets och Lantmätericentralens eftersträvade utbetalningstider och inte förfallodagar för betalningarna.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för våren 2017

Mer information från Landsbygdsverket:

Stödchef Vesa Perätalo

0295 31 2434

fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa