Transportbidrag för kött kan sökas fram till 6.6.

Transportbidrag för kött år 2017 kan betalas till bokföringsskyldiga köpare av kött för transporter av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från en produktionsplats i Lapplands landskap till ett godkänt slakteri.

Transportbidrag beviljas utgående från den slaktvikt som de av Livsmedelssäkerhetsverket godkända slakteriernas eller de av Regionförvaltningsverket godkända renslakteriernas vågkort eller vägningsjournal visar, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som människoföda.

Vid betalningen av transportbidrag iakttas den kommunspecifika regionindelning som anges i statsrådets förordning (5/2015). För kött som producerats i stödregionerna C3-P2 och C3-P3 betalas 39,41 euro/ton i bidrag, för kött som producerats i stödregionerna C3-P4 och C4-P4 69,07 euro/ton och för kött som producerats i stödregion C4-P5 157,84 euro/ton.

Transportbidrag för kött söks på blankett 450, som skickas senast 6.6.2018 till Landsbygdsverket.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Katriina Mattila
0295 31 2472
förnamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa