Utbetalningen av EU:s direktstöd, nötdjursbidrag och tilläggsstöd börjar 13.12

Report this content

Landsbygdsverket börjar betala ut EU:s direktstöd och nötdjursbidrag för 2018 på torsdag 13.12. Dessutom betalas cirka 7,5 miljoner euro i tilläggsstöd till nationella husdjursstöd, frikopplat stöd för svin- och fjäderfäproduktion samt produktionsstöd för mjölk. Tilläggsbetalningarna görs med anledning av problemen till följd av jordbrukets svaga lönsamhet och den senaste sommarens torka.

EU:s direktstöd, dvs. grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor, betalas i december till ett belopp som utgör cirka 95 procent av det sammanlagda stödbeloppet. I grundstöd betalas 240 miljoner euro, i förgröningsstöd cirka 147 miljoner euro, i EU-stöd till unga jordbrukare cirka 10 miljoner euro och i bidrag för jordbruksgrödor cirka 13 miljoner euro.

Av EU:s nötdjursbidrag betalas 85 procent ut i december. Andelen som betalas under ansökningsåret är vanligen 70 procent, men i år får den undantagsvis vara större. I nötdjursbidrag betalas från och med 13.12 sammanlagt cirka 45 miljoner euro och i bidrag för mjölkkor cirka 27 miljoner euro.

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna godkänner betalningsmaterialen. Restbeloppen av EU:s direktstöd och nötdjursbidragen betalas till gårdarna i juni 2019.

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 5.12.2018

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2018

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Utvecklingschef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro. Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster går samman till Livsmedelsverket 1.1.2019.

Avainsanat: