Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 5.10 med eko- och kompensationsersättningarna

Report this content

Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion till gårdarna 5.10.2018. Förskottsbetalningarnas andel är 85 procent av ersättningsbeloppet. I vanliga fall kan 75 procent av ersättningen betalas i förskott, men tack vare ett undantag som EU-kommissionen har föreslagit är andelen nu större.

I förskott på kompensationsersättning betalas sammanlagt cirka 412 miljoner euro till jordbrukarna. Restbeloppet av ersättningen (ungefär 15 %) betalar Landsbygdsverket ut i november.

Det sammanlagda beloppet av förskott på ersättningen för ekologisk växtproduktion är cirka 36 miljoner euro. Återstoden av ersättningen (ungefär 15 %) betalas till sökandena i maj-juni 2019.

Landsbygdsverket betalar kompensationsersättningens husdjursförhöjningar och ersättningarna för ekologisk husdjursproduktion till gårdarna i maj-juni 2019.

Höstens utbetalningstidtabell är oförändrad

I oktober betalar Landsbygdsverket också restbeloppet av stöd för växthusproduktion. Förskottet på stödet betalades till växthusföretagarna i april. I oktober betalas dessutom stödet per djur för renar och stödet för biodling.

I november påbörjas utbetalningarna av miljöersättning, ersättning för djurens välbefinnande och nationella åkerstöd. Tack vare det undantag som EU-kommissionen har föreslagit utgör förskotten på miljöersättning 85 procent av ersättningsbeloppet.

I december utbetalas grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidraget för jordbruksgrödor och EU:s djurbidrag. Utbetalningstidtabellen för de här stöden baserar sig på en EU-rättsakt som förutsätter att övervakningarna är slutförda innan utbetalningarna påbörjas. Finland har till i höst föreslagit en förordningsändring som skulle tillåta att förskott på stöden kunde betalas redan i oktober, men EU-kommissionen kommer inte att ändra förordningen.

Uppgifter om utbetalda stöd i Viputjänsten

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efterhand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalts till den egna gården. Gårdarna får det årliga stödsammandraget per post i början av året.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd, hösten 2018

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Utvecklingschef Jaakko Rinne
0295 31 2383
jaakko.rinne(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat: