Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i slutet av november

I november betalar Landsbygdsverket ut förskotten på ersättning för djurens välbefinnande, de nationella åkerstöden och kompensationsersättningens restbelopp.  Ersättningen för djurens välbefinnande börjar betalas ut 22.11. Den första utbetalningsdagen för nationella åkerstöd och kompensationsersättningens restbelopp är 29.11.

Till husdjursgårdar betalas sammanlagt cirka 30 miljoner euro i förskott på ersättning för djurens välbefinnande. Svin- och fjäderfägårdarna får ungefär halva ersättningen för 2018 enligt det djurantal de uppgett. Ersättningen till nöt-, får- och getgårdar betalas i januari-juni på basis av de djurenheter som ansamlats i djurregistren.

Det sammanlagda beloppet av nationella åkerstöd, dvs. allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och nationellt stöd för sockerbeta, som betalas till gårdarna uppgår till cirka 20 miljoner euro.

I kompensationsersättning betalas sammanlagt cirka 73 miljoner euro vilket utgör ungefär 15 procent av det totala ersättningsbeloppet. Djurgårdarna har dessutom kunnat ansöka om kompensationsersättningens husdjursförhöjning som Livsmedelsverket betalar ut i maj 2019.

Information om utbetalda stöd i Viputjänsten

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efterhand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalts till den egna gården.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd, hösten 2018

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Utvecklingschef Jaakko Rinne
0295 31 2383
jaakko.rinne(at)mavi.fi 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro. Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster går samman till Livsmedelsverket 1.1.2019.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.