Växthusstöd kan sökas ända till början av mars

Växthusföretagare har tid till 2.3.2018 att ansöka om växthusstöd i Viputjänsten. De växthus som låg till grund för fjolårets stödansökan och utgångsuppgifterna om dem finns redan i e-tjänsten så att sökanden kan använda sig av dem. Om det inte har blivit ändringar i växthusens utgångsuppgifter behöver sökanden bara mata in odlingsuppgifterna för 2018 i Vipu.  

Om en växthusföretagare inte tidigare har ansökt om stödet i Viputjänsten ska han eller hon fylla i och lämna in blankett 456 till kommunen. På så sätt försäkrar man sig om att sökandens uppgifter och behörighet att sköta ärenden är i sin ordning.

I slutet av februari är det några dagars driftsavbrott i den elektroniska ärendehanteringen. Landsbygdsverket informerar närmare om tidpunkten för avbrottet.

Vid behov kan stödet sökas också med blankett 109, som finns att få på Landsbygdsverkets webbplats på adressen www.mavi.fi/guiderochblanketter/odlare/blanketter. Blanketten ska lämnas in till den NTM-central som handlägger stödet.

Tre myndigheter handlägger stödet. NTM-centralen i Egentliga Finland tar emot ansökningar från Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax. NTM-centralen i Österbotten tar emot ansökningar från Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland. På Åland sköts uppgifterna alltjämt av Statens ämbetsverk på Åland

Villkoren är som förut

De villkor som gäller stödsökande, odling och tekniska krav på växthusen är oförändrade. Bärgning av skörd krävs inte som ett inslag i den jordbrukarsed som är normal på orten, och tillstånd till undantag beviljas inte. Ändringar som gäller odlingen ska anmälas utan dröjsmål till den myndighet som handlägger stödet. Anmälan om force majeure eller exceptionella omständigheter ska anmälas skriftligen inom 15 arbetsdagar.

Ändringar i odlingsplanen ska anmälas med en separat fritt formulerad anmälan till den NTM-central som handlägger stödet. Ändringsblankett 109L används inte längre.

Som det nu ser ut kommer förskottet på växthusstödet att betalas i slutet av april och det slutliga stödet i oktober. I stödområde AB är stödnivån en annan än i stödområde C.

Mer information från NTM-centralen i Egentliga Finland:                                                       
Inspektör Kitty Enberg                                                                    
tfn 0295 02 2555                                                                             
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
                                                                                  

Mer information från NTM-centralen i Österbotten:
Inspektör Leila Fant
tfn 0295 02 8547
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Mer information från Statens ämbetsverk på Åland:
Inspektör lantbruksärenden Charlotta Granqvist
Telefon: +358 18 635 279
fornamn.efternamn@ambetsverket.fi


Överinspektör lantbruksärenden Bertel Storsved
Telefon: +358 18 635 274
fornamn.efternamn@ambetsverket.fi

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
tfn 0295 31 2423
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.