Lapsen tärkein oikeus on oikeus äitiin ja isään

Report this content

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO TIEDOTE julkaisuvapaa 20.11.2002 kello 9.00 Mannerheimin Lastensuojeluliitto julkisti vaaliohjelmansa Lapsen oikeuksien päivänä Lapsen tärkein oikeus on oikeus äitiin ja isään Mannerheimin Lastensuojeluliitto julkisti vaaliohjelmansa Lapsen oikeuksien päivänä. Lapsen oikeudet vaativat vahvempaa eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettivaltaa. Jokaisen, joka haluaa toimia lapsen oikeuksien puolesta, on annettava luja kannanottonsa eduskuntavaaleissa maaliskuussa 2003. MLL on perinteisesti järjestänyt Lapsen oikeuksien päivänä seminaarin, jossa tänä vuonna tehtiin löytöretki äitiyteen. Pääsihteeri Eeva Kuuskoski korosti seminaaria avatessaan, että lapsen oikeus äitiin ja isään on lapsen tärkein oikeus. Hyvinvointivaltiomme ei ole tarjonnut naisille riittävästi vaihtoehtoja sovittaa yhteen naiseuden ja äitiyden eri olemuspuolia. Monet naiset sanovat, että työelämä on pettänyt heidät. Äitiys koskettaa naista henkilökohtaisesti, mutta se on myös yhteisön ja yhteiskunnan perustaa. Se vaatii uudenlaista tukea, arvostusta ja ennen kaikkea vahvistamista Siinä tullaan rakenteisiin, yhteiskunnallisiin päätöksiin ja myös työelämän pelisääntöihin. Tämä haaste ei koske vain suomalaista yhteiskuntaa, vaan koko länsimaista kulttuuria, joka elää teknologiahuuman keskellä. Meidän on löydettävä parempia ratkaisuja sille, miten uuden sukupolven hoiva- ja kasvatustehtävä kytketään arkipäivään. Kysymys ei ole vain vauvojen hoitamisesta tai pikkulapsista, vaan pitkäaikaisesta kasvuprosessista. Meidän on ymmärrettävä, että myös koululaisten ja murrosikäisten nuorten emotionaalinen, sosiaalinen ja moraalinen kasvu vaatii paljon tukea ja jatkuvia kiintymyssuhteita. Silloin tullaan perheiden kokonaisajan käyttöön, josta vanhempien työaika ja omat, yksilölliset harrastukset vievät entistä enemmän. Silloin tullaan koulupäivän rakenteisiin, kotona tapahtuvan hoivatyön edellytyksiin, erilaisiin hoitovapaisiin ja joustaviin työaikoihin. Lapsen oikeuksien päivänä julkistettava Mannerheimin Lastensuojeluliiton vaaliohjelma perustuu vakaumukselle lapsen oikeudesta vanhempiinsa. Vaaliohjelmassa esitetään useaan suomalaisen yhteiskunnan epäkohtaan korjauksia, jotka yhdessä voivat antaa äideille ja isille tilaa onnelliseen arkeen. Vaaliohjelma toimitetaan puolueille kannanottoa varten. Puolueiden kannanotot julkaistaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapsemme- lehdessä 25.2.2003. Lisätietoja: Pääsihteeri Eeva Kuuskoski, (09) 3481 1550, 040 545 7956 Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, (09) 3481 1580, 040 580 2393 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON VAALIOHJELMA EDUSKUNTAVAALEIHIN 2003 Lapsiperheet tarvitsevat hyvinvointivaltiota Eduskunnan toimittava säätämänsä perustuslain mukaisesti Suomen eduskuntaan valitaan maaliskuussa 2003 ne, jotka käyttävät Suomen valtion lainsäädäntö- ja budjettivaltaa. Valtio on olemassa kansalaisiaan varten. Se on olemassa lapsia ja perheitä varten. Mannerheimin Lastensuojeluliitto tekee työtä sellaisen hyvinvointivaltion puolesta, jossa tavoitteena on perheen ja lapsen hyvinvointi. Kun perhe voi hyvin, lapsella on hyvä olla. Hyvinvointivaltiota on nakerrettu viimeisen vuosikymmenen aikana. Mannerheimin Lastensuojeluliitto vaatii, että lupaukset lunastetaan ja kehityksen suunta käännetään. MLL vaatii, että maaliskuussa 2003 valitut kansanedustajat ja tuleva hallitus toimivat perustuslain mukaisesti. "Julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu." Näin sanotaan perustuslakimme 19 §:ssä. Julkisen vallan tuessa perheille on puutteita. Kouluikäisten hyvinvointi- ja terveystietojen mukaan lasten ja nuorten terveydentilan myönteinen kehitys on 1990-luvulla kääntynyt kielteiseen suuntaan. Perheitä tukevan hyvinvointivaltion ylläpito on mahdollista. 1990-luvun laman jälkeen bruttokansantuotteemme on kasvanut nopeasti ja julkinen taloutemme on tasapainossa. Lapsilla ja lapsiperheillä on oikeus osuuteensa kasvusta. Aikaisemmalla vaalikaudella lapset jäivät osuudestaan paitsi. Perheet vastaavat lastensa kasvatuksesta. Lapsiperheen onni löytyy kodin arjesta. Valtio puolestaan vastaa siitä, että suomalaiset perheet pystyvät kasvatusvastuunsa kantamaan. Suomen eduskuntaan valitut henkilöt ovat vastuussa siitä, että perheille on tarjolla riittävästi hyvinvointipalveluita - kuten neuvoloita, kouluja, tukea ja apua lapsen hoitoon - riippumatta siitä, onko tehtävät annettu valtion, kuntien tai jonkun muun hoitoon. Ennaltaehkäisevillä palveluilla ja etuuksilla hyvinvointivaltio turvaa äitien ja isien mahdollisuuden kasvattaa onnellisia lapsia. Mannerheimin Lastensuojeluliitto vetoaa äänestäjiin, jotta eduskuntaan valittaisiin kansanedustajat, jotka sitoutuvat toteuttamaan ainakin seuraavat toimenpiteet: Perheiden tuki paremmaksi * Hallitusohjelmaan kirjataan kotihoidontuen korottaminen ja vanhemmuuden psykososiaalisen tuen vahvistaminen sosiaali- ja terveystoimen palveluissa. * Korotetaan kotihoidontuen hoitorahaa 50 eurolla kuukaudessa. * Lapsilisät palautetaan reaaliarvoltaan 1.1.1995 tasolle ja sidotaan indeksiin. * Lapsilisien yksinhuoltajakorotusta korotetaan yli yleisen lapsilisän korotuksen. * Vähimmäisvanhempainrahaetuuksia korotetaan. * Lapsikorotukset palautetaan sosiaaliturvaetuuksiin. * Hallitusohjelmaan kirjataan ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen, kuten neuvolan ja kouluterveydenhoidon vahvistaminen. * Selvitetään tuloverotukseen vähennysmalleja, joiden avulla parannetaan vanhempien mahdollisuutta viettää enemmän yhteistä aikaa lapsen kanssa. Koulut kuntoon * Koulujen oppilasryhmien enimmäiskoosta säädetään sitovasti. * Koulutusta koskevassa lainsäädännössä turvataan nykyistä vahvemmin opetuksen resurssit. * Koulukiusaamisen ehkäiseminen kirjataan lakiin opetuksen järjestäjän velvollisuudeksi. Vanhemmille aikaa lapsen kanssa * Isäkuukausi toteutetaan ilman sen käyttöön liittyviä ehtoja. * Osittainen hoitovapaa ulotetaan siihen saakka, kun lapsi täyttää kymmenen vuotta. Loppu yksinäisille iltapäiville * Parannetaan vanhempainvapaajärjestelmää. * Luodaan pienille koululaisille oikeus iltapäivätoimintaan vahvistamalla kunnallista vastuuta. * Muutetaan koulupäivän rakennetta paremmin lapsen tarpeita vastaavaksi. Lapsille hyvä lähiympäristö * Kaavoitukseen selkeät säädökset siitä, miten lasten näkökulma otetaan huomioon kasvuympäristön suunnittelussa. Lapsille sopivaa kulttuuria * Hallitusohjelmassa osoitetaan lisävoimavaroja lastenkulttuurille. * Otetaan tosissaan perustuslain suoma mahdollisuus säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. Suojaa päihteiltä * Julkinen juopottelu kielletään lailla. * Alkoholin ja tupakan myyntikieltoa alaikäisille on valvottava tiukemmin. Lapsi- ja perheasioihin koordinaatiota * Lapsi- ja perheasioille nimetään oma vastuuministeri valtioneuvostoon. * Perustetaan lapsiasiainvaltuutetun virka ja toimisto. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00030/wkr0002.pdf