• news.cision.com/
 • Merus Power Oyj/
 • Merus Power Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2021. Kasvua edellisvuodesta, ensimmäinen vuosipuolisko odotusten mukainen.

Merus Power Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2021. Kasvua edellisvuodesta, ensimmäinen vuosipuolisko odotusten mukainen.

Report this content

Merus Power Oyj:n yhtiötiedote 26.8.2021 klo 9:00

Merus Power Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2021 (tilintarkastamaton)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Kasvua edellisvuodesta, ensimmäinen vuosipuolisko odotusten mukainen

TAMMI-KESÄKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 4,364 (2,013) miljoonaa euroa, kasvua 116,8 %
 • Käyttökate (EBITDA) -0,360 (-0,722) miljoonaa euroa
 • Liiketulos oli -0,589 (-0,940) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli -0,28 (-0,19) euroa
 • Listautuminen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 8.6.2021
 • Pilottikumppanuussopimus Elenian ja Fortumin kanssa ja kahden sähkövaraston kauppa
 • Kaksi sähkövarastoa S-Ryhmälle
 • Horizon ECSEL Joint Undertaking -hanke Merus™ ESS kehitykseen
 • Jeffries Bay 45MW tuulipuiston verkkoonliitännän käyttöönotto Etelä-Afrikassa etäpalveluna

AVAINLUVUT

1 000 euroa 1-6/2021 1-6/2020 2020
Liikevaihto 4 364 2 013 6 500
Liikevaihdon muutos % 116,8 %
Käyttökate -360 -722 41
% liikevaihdosta -8,2 % -35,9 % 0,6 %
Liiketulos -589 -940 -360
% liikevaihdosta -13,5 % -46,7 % -5,5 %
Tilikauden tulos *) -1 806 -982 -465
Osakekohtainen tulos, eur -0,28 -0,19 -0,09
Oman pääoman tuotto, % -25,5 % -65,0 % -23,3 %
Korolliset nettovelat -9 371 2 170 2 096
Nettovelkaantumisaste, % -76,9 % 212,7 % 105,1 %
Omavaraisuusaste, % 69,5 % 15,2 % 32,3 %
Tilauskanta 9 871 1 854 10 066
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 56 48 44

*) Tilikauden tulos sisältää rahoituskuluihin kirjatut listautumisen kulut (1,122 miljoonaa euroa)

TALOUDELLINEN OHJEISTUS VUODELLE 2021

Merus Power julkaisi 21.5.2021 päivätyssä listautumisesitteessään taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2021:
Vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 13–15 miljoonaa euroa ja käyttökatteen odotetaan olevan yhden miljoonan euron tasolla. Vuoden 2021 taloudellista ohjeistusta tukevat vahva teollisuuden tilauskanta sähkönlaaturatkaisuissa, sähkövarastojen uudet tilaukset ja toimitukset sekä tasaisesti kasvava myynti Merus Powerin yhteistyöverkoston kautta.

TOIMITUSJOHTAJA KARI TUOMALA KOMMENTOI VUODEN 2021 ENSIMMÄISTÄ PUOLIVUOSIJAKSOA:

Energiamarkkinoiden murros etenee vahvasti ja EU linjasi huhtikuussa 2021 uusia päästövähennystavoitteita. EU:n uusi tavoite on vähentää päästöjä vuoteen 2030 mennessä 55 % vuoden 1990 tasosta ja olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Ilmastotavoitteet vauhdittavat energiantuotannon irtautumista fossiilisista polttoaineista ja siirtymistä uusiutuvaan energiaan. Olemme tyytyväisiä siitä, että Merus Power voi omalta osaltaan tukea tätä siirtymää ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta. Suunnittelemillamme ja valmistamillamme sähkövarastoilla voidaan tukea uusiutuvaa energiaa sähkömarkkinoilla ja varmistaa sähköverkkojen luotettava toiminta.

Tavoitteenamme on olla merkittävä älykkäiden sähköverkkoratkaisujen valmistaja Pohjoismaissa ja toimia sähkövarasto ja sähkönlaaturatkaisujen globaaleilla markkinoilla. Uusin tuotekehityshankkeemme on EU Horizon ECSEL-hanke, jossa kehitämme ratkaisuja parantamaan sähköverkkojen sietokykyä ja toimintavarmuutta sekä mahdollistamaan uusiutuvan energian integroinnin sähköisen liikkuvuuden kanssa. Integroinnissa hyödynnämme sähkönlaadun järjestelmiä, älykästä verkon ohjausta ja uusia sähkövarastointiteknologioita.

Vuoden 2021 ensimmäisen puolisko oli yhtiöllemme, sekä liikevaihdon että tuloksen osalta edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa selvästi parempi. Alkuvuosi on tyypillisesti liiketoiminnassamme hieman hitaamman kasvun aikaa loppuvuoteen verrattuna. Tänäkin vuonna arvioimme vuoden jälkimmäisen puoliskon olevan alkuvuotta vahvempi ja pääsevämme asettamiimme tavoitteisiin, siitä huolimatta, että Covid-19-pandemian aiheuttamat haasteet näkyvät edelleen kaupankäynnissä ja vaikeuttavat ennustettavuutta. Komponenttipulan jatkuessa ennakoitua pidempään, uusien tilaustemme toimitusajat saattavat pidentyä.

Sähkövarastojen markkinatilanne on säilynyt hyvänä ja vastaa listautumisesitteessä kertomiamme tutkimuslaitosten markkinatietoja. Kokonaismarkkinan kasvua vauhditti suurten, satojen megawattien energiavarastoprojektit, joita julkaistiin maailmalla useita. Merus Power keskittyy strategiansa mukaan kokoluokaltaan pienten ja keskisuurten sähkövarastojen markkinaan Euroopassa, joka soveltuvat parhaiten yrityksemme toimintaan. Onnistuimme hyvin pienemmän kokoluokan sähkövarastoissa Suomessa. Tähän kokoluokkaan kuuluvat Elenian ja S-Ryhmän sähkövarastokaupat.

Uusiutuvan energian sähkönlaatumarkkina kasvaa. Kasvu keskittyy erityisesti markkinoille, joilla on tiukka sähkönlaadun regulaatio, kuten Etelä-Afrikka, Australia ja Iso-Britannia. Tässä uusiutuvan energian erikoissegmentissä toteutimme onnistuneen käyttöönoton Etelä-Afrikassa, Jeffries Bay 45MW tuulivoimalassa. Käyttöönotto toteutettiin kokonaan etähallintateknologian avulla.

Raskaan teollisuuden sähkönlaaturatkaisumarkkinat ovat olleet vuosien mittaan hieman syklisiä, erityisesti teräs- ja kaivosteollisuudessa. Tällä markkinasegmentillä Merus Powerin tulos on raportointijaksolla myönteistä ja laskutus vakaata. Muun teollisuuden ja vaativien kiinteistöjen osalta markkina kehittyi suotuisasti edellisen vuoden Covid-19-taantumaan verrattuna, ja Merus Powerin myynti parani selvästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Sähkönlaadun eri maantieteellisten markkina-alueiden osalta kehitys oli epäyhtenäistä. Listautumisesitteessä referoimamme sähkönlaatumarkkinat kehittyvät ennakoidusti.

Merus Powerin varaosa- ja huoltopalvelut keskittyvät yhtiön omiin tuotteisiin, joten markkinan koko on helpommin ennustettavaa. Merus Power solmii tyypillisesti toimittamiinsa tuotteisiin, kuten sähkövarastoihin huolto- ja palvelusopimukset asiakkaiden vaatimusten ja tarpeiden mukaan. Puolivuotiskaudella palveluliiketoiminnan kasvu ylitti odotuksemme selvästi.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla listauduimme Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Onnistunut listautuminen oli meille merkittävä askel, ja antaa mahdollisuuden toteuttaa strategiamme mukaisia kasvuun tähtääviä toimenpiteitä. Listautumisen yhteydessä toteutettu listautumisanti toi meille noin 8 000 uutta omistajaa ja lisäsi tunnettavuuttamme erityisesti kotimaan markkinoilla. Työskentelemme määrätietoisesti lunastaaksemme sijoittajille antamamme lupaukset ja tavoitteemme on kasvaa merkittäväksi toimijaksi yhtiölle strategisesti merkittävillä alueilla, jotka ovat sähkövarastot ja uusiutuvan energian integrointi Euroopassa sekä globaali sähkönlaatumarkkina digitalisine palveluineen.

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUKSET LIIKETOIMINTAAN

Talouden elpyminen on lähtenyt käyntiin, ja Merus Power arvioi sen näkyvän myönteisesti myös yhtiön toimialalla. Talouden elpymisen myötä komponenttien saatavuuden haasteet näyttävät kuitenkin jatkuvan ainakin loppuvuoden ajan. Yhtiöllä oli hyvä näkyvyys tilauskantaan, ja se pystyi reagoimaan komponentti- ja raaka-ainepulaan ennakolta varsin hyvin. Komponenttipulan jatkuessa arvioitua pidempään, Merus Powerin tilanne voi vaikeutua ja uusien tilausten normaalia pidemmät toimitusajat ovat mahdollisia loppuvuoden aikana. Nousevat raaka-aine- ja komponenttikustannukset aiheuttavat paineita kannattavuudelle, koska pitkissä neuvotteluissa ja toimitussopimuksissa hintasitoumukset ovat voimassa pitkään. Tästä johtuen nopeasti nousseiden kustannusten vieminen lopputuotteen hintaan on haasteellista.

Pandemian aikana yhtiö on löytänyt keinoja asiakkaiden tavoittamiseen, myös matkustuskieltojen aikana. Asiakkaisiin on kyetty pitämään yhteyttä etäyhteyksillä ja videotapaamisilla. Käyttöönotossa ja huollossa on hyödynnetty erilaisia etäyhteystapoja eri puolilla maailmaa olevien asiakkaiden ja kumppaneiden tukemiseksi. Yhtiö on esimerkiksi ottanut käyttöön 45MW tuulivoimalan integraatioratkaisun Etelä-Afrikassa ja terästehtaan energiatehokkuusratkaisun Boliviassa, hyödyntäen etätyöskentelyä ja etäyhteyden teknisiä ratkaisuja. Merus Power on myös aktiivisesti muuttanut omaa toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi. Monet aiemmin matkustamista vaatineet tehtävät voidaan tulevaisuudessa korvata etäpalveluilla.

STRATEGIA

Merus Powerin kasvustrategian tavoitteena on kasvattaa yhtiön myyntiä ja kannattavuutta sekä vahvistaa yhtiön markkina-asemaa kestävän energian murroksessa. Merus Power tavoittelee voimakasta kasvua erityisesti sähkövarastomarkkinoilla, uusiutuvan energian integraatiossa sekä pyrkii kasvamaan markkinaa nopeammin sähkönlaaturatkaisujen globaaleilla markkinoilla.

Merus Powerin strategian kulmakivet ovat:

 • Skaalautuva tuoteportfolio
 • Monikanavainen myyntistrategia
 • Sähkövarastojen kasvu Euroopassa
 • Sähkönlaaturatkaisujen lokaali ja globaali läsnäolo
 • Palveluiden osuuden kasvattaminen

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

 • saavuttaa 80 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026 ensisijaisesti orgaanisen kasvun kautta
 • keskimäärin yli 15 prosentin käyttökatemarginaali (EBITDA)
 • yli 35 prosentin omavaraisuusaste

TALOUDELLINEN KATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2021

LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOS

Merus Powerin liikevaihto 1.1.–30.6.2021 oli 4,364 (2,013) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 116,8 %. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti toimitukset sähkönlaadun markkinoille. Käyttökate oli -0,360 (-0,722) miljoonaa euroa, ollen -8,2 % liikevaihdosta

Liiketulos oli -0,589 (-0,940) miljoonaa euroa, ollen -13,5 %. Liiketuloksen kasvuun vaikutti edellisen vuoden vertailuajanjaksoa parempi liikevaihto ja kustannusten maltillinen kasvu.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,28 (-0,19) euroa. Oma pääoma/osake oli 1,59 (0,20) euroa.

Tammi-kesäkuun tulos oli -1,806 (-0,982) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseen vaikutti rahoituskuluihin kirjatut listautumisen kulut 1,122 miljoonaa euroa.

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Merus Power Oyj:n taseen loppusumma 30.6.2021 oli 17,530 (6,725) miljoonaa euroa.

Konsernin oma pääoma oli 12,191 (1,020) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelat olivat katsauskauden lopussa -9,371 (2,170) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli -76,9 (212,7) %. Konsernin omavaraisuusaste oli 69,5 (15,2) %. Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä 30.6.2021 olivat 12,664 (1,255) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -0,316 (-0,473) miljoonaa euroa.

HALLINNOINTI

Yhtiön liiketoiminta-alueet ja organisaatiorakenne

Merus Power Oyj suunnittelee, valmistaa ja myy kotimaisia innovatiivisia sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita.

Yhtiö valmistaa tuotteita ja palveluita yrityksille globaaleille markkinoille.

Konsernin emoyhtiö on Merus Power Oyj, ja pääkonttori sekä valmistus sijaitsevat Nokialla. Konsernilla on Singaporessa tytäryhtiö Merus Power Asia-Pacific Pte Ltd ja Hongkongissa tytäryhtiö Merus Power Hong Kong Limited, joka ei ole harjoittanut liiketoimintaa raportointikaudella.

Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana.

Henkilöstö ja toimipaikat

Yhtiön palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 56 henkilöä. Merus Power Oyj:llä on toimipaikat Nokialla Suomessa ja Singaporessa.

Merus Power Oyj:n johtoryhmän katsauskauden päättyessä muodostivat: Kari Tuomala, toimitusjohtaja, Rainer Antila, talousjohtaja, Aki Leinonen, myyntijohtaja, Raimo Naskali, myyntijohtaja, Maiju Levirinne, johtaja toimitusprosessit, Jyri Öörni, kehitysjohtaja sekä Aki Tiira, jälkimarkkinointi- ja huoltojohtaja.

Merus Power Oyj:n hallituksen muodostavat Vesa Sadeharju (puheenjohtaja), Anne Leskelä ja Vesa Riihimäki.

Yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.3.2021 Nokialla. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase. Kokouksessa päätettiin, ettei osinkoa jaeta sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2020 päättyneelle tilinkaudelle. Yhtiön toiminimi Merus Power Dynamics Oy päätettiin muuttaa. Uusi nimi on suomeksi Merus Power Oy, englanniksi Merus Power Ltd ja ruotsiksi Merus Power Ab. Yhtiöjärjestykseen lisättiin yhtiökokouksen mahdollisiksi järjestyspaikoiksi kotipaikka Tampereen lisäksi myös Nokia ja Helsinki.

Osakkeen omistajien yksimielisellä päätöksellä 20.4.2021 päätettiin hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja hallituksen kokoonpanon muuttaminen. Hallituksen jäseniksi valittiin Vesa Sadeharju, Anne Leskelä ja Vesa Riihimäki. Päätökset olivat ehdollisia listautumiselle First North Helsinki markkinapaikalle. Yhtiön osakkeet päätettiin liittää Euroclear Finland arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön yhtiömuoto päätettiin vaihtaa julkiseksi osakeyhtiöksi Oyj, englanniksi Plc ja ruotsiksi Abp. Hallitus valtuutettiin päättämään osakelajien yhdistämiseen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista. Hallitus valtuutettiin hakemaan yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First North Growth Market Finland markkinapaikalle ja päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus valtuutettiin myös päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta enintään 850 000 osakkeen verran.

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEENOMISTAJAT

Merus Power Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.6.2021 oli 270 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 7 644 966 (5 196 877) kappaletta. Osakkeiden määrä oli katsauskaudella keskimäärin 6 420 922 osaketta.

Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus sekä oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden aikana hallussa omia osakkeitaan.

Yhtiön hallitus on 1.4.2021 päättänyt optio-ohjelmasta ja antanut enintään 150 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään yhtä monta Yhtiön A-sarjan osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika on 31.12.2023–31.12.2026. Optio-oikeuksia on allokoitu yhtiön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville avainhenkilöille ja työntekijöille.

Yhtiöllä oli kauden lopussa 5 418 osakkeenomistajaa.

YHTEENVETO KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH HELSINGISSÄ 8.6.2021 – 30.6.2021

Kaupankäynti Merus Power Oyj:n osakkeella Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 8.6.2021.

Tammi-kesäkuu 2021 Osakevaihto kpl Arvo
yhteensä, M euroa
Korkein, euroa Alin,
euroa
Keskihinta, euroa Viimeisin, euroa
MERUS 714 030 5,670 10,95 6,60 7,94 10,00
 

30.6.2021

30.6.2020
Markkina-arvo, 1000 euroa 76450 N/A
Osakkeenomistajia 5418 8

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön 21.5.2021 julkaisemassa listautumisesitteessä on käsitelty kattavasti yhtiön liiketoimintaan, toimintaympäristöön, sääntelyyn ja rahoitukseen liittyviä riskejä. Komponenttien saatavuuden osalta riskiennusteen todennäköisyys kasvaa.

Komponenttien saatavuus on vaikeutunut. Komponenttipula on maailmanlaajuinen ja johtuu pandemiasta sekä talouden nopeasta elpymisestä. Tuotteissamme on ollut tästä johtuvia vähäisiä toimitusviiveitä. Vaikka yhtiö on ratkonut toimitusketjun haasteita systemaattisesti, loppuvuonna saattaa komponenttipula näkyä joissakin tuotteissa normaalia pidempinä toimitusaikoina.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tiedotustilaisuus

Merus Power järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun suomenkielisen tiedotustilaisuuden 26.8.2021 klo 11.00. Tilaisuus järjestetään Teams-webinaarina. Tilaisuuteen rekisteröidytään etukäteen alla olevasta linkistä.

Ilmoittaudu tiedotustilaisuuteen

Tilaisuuden materiaali julkaistaan yhtiön nettisivuilla tilaisuuden päätyttyä osoitteessa https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/tiedotteet/.

TAULUKKO-OSA, PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Puolivuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot ovat esitetty Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut ovat pyöristetty tarkoista luvuista, jonka vuoksi yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Puolivuosikatsauksessa esitetyt, koko tilikautta 2020 koskevat, luvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

TULOSLASKELMA

Konserni, 1 000 euroa

1-6/2021 1-6/2020 2 020
L I I K E V A I H T O 4 364 2 013 6 500
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys/vähennys 68 6 527
Valmistus omaan käyttöön 189 307 469
Liiketoiminnan muut tuotot 8 0 130
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 851 -1 293 -3 538
Ulkopuoliset palvelut -175 -104 -666
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 207 -1 015 -2 075
Henkilösivukulut
Eläkekulut -169 -153 -293
Muut henkilösivukulut -50 -26 -73
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -229 -218 -401
Liiketoiminnan muut kulut -535 -458 -940
L I I K E V O I T T O  ( - T A P P I O ) -589 -940 -360
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkokulut ja muut rahoituskulut -1 217 -41 -105
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -1 806 -981 -465
Verot 0 0 0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 806 -982 -465

TASE

Konserni, 1 000 euroa

1-6/2021 1-6/2020 2020
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 1 014 1 034 1 032
Aineettomat oikeudet 26 16 32
Muut aineettomat hyödykkeet 44 56 50
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 74 54 53
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 157 1 160 1 166
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 1 366 2 198 1 427
Keskeneräiset tuotteet 459 36 275
Valmiit tuotteet 165 469 282
Ennakkomaksut 454 40 0
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 673 1 352 834
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0 0 0
Lainasaamiset 3 2 12
Muut saamiset 201 29 71
Maksamattomat osakkeet/osuudet 0 0 401
Siirtosaamiset 387 186 379
Rahat ja pankkisaamiset 12 664 1 255 1 328
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 16 373 5 565 5 008
Vastaavaa yhteensä 17 530 6 725 6 174

Konserni, 1 000 euroa

1-6/2021 1-6/2020 2020
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 270 270 270
Osakeanti 0 0 458
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 501 5 040 5 040
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -3 774 -3 308 -3 309
Tilikauden voitto (tappio) -1 806 -982 -465
Oma pääoma  yhteensä 12 191 1 020 1 994
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 107 191 75
Pakolliset varaukset yhteensä 107 191 75
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset lainat  rahoituslaitoksilta 2 382 3 044 2 724
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 912 381 701
Saadut ennakot 642 1 147 120
Ostovelat 743 532 150
Muut velat 52 87 12
Siirtovelat 501 325 399
Vieras pääoma yhteensä 5 231 5 515 4 105
Vastattavaa yhteensä 17 530 6 725 6 174

RAHAVIRTALASKELMA

Konserni, 1 000 euroa

1-6/2021 1-6/2020 2 020
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto -589 -940 -360
Oikaisut 261 235 303
Käyttöpääoman muutos 1 229 273 -506
Rahoitustuotot ja -kulut -1 217 -41 -105
Verot 0 0 0
Liiketoiminnan rahavirta -316 -473 -668
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -220 -346 -536
Investointien rahavirta -220 -346 -536
Rahavirta ennen rahoituksen rahavirtoja -536 -820 -1 205
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos -342 1 111 791
Lyhytaikaisten lainojen muutos 211 -50 270
Maksullinen osakeanti 12 003 0 458
Rahoituksen rahavirta 11 872 1 061 1 519
Rahavarojen muutos 11 336 241 314
Rahavarat vuoden alussa 1 328 1 014 1 014
Rahavarat vuoden lopussa 12 664 1 255 1 328

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

1 000 euroa

1-6/2021 1-6/2020 2020
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma tilikauden alussa 270 270 270
Osakepääoma tilikauden lopussa 270 270 270
Sidottu oma pääoma yhteensä 270 270 270
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 5 040 5 040 5 040
SVPO lisäykset 12 461 0 458
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 17 501 5 040 5 498
Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa -3 774 -3 309 -3 309
Muuntoerot -2 1 1
Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa -3 776 -3 308 -3 309
Tilikauden voitto -1 806 -982 -465
Vapaa oma pääoma yhteensä 11 919 750 1 724

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VAKUUDET

1 000 euroa

1-6/2021 1-6/2020 2020
Toimitilojen vuokravastuut
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 137 141 137
Muut annetut vastuusitoumukset
Yrityskiinnitykset 1 800 1 800 1 800
Takaukset 3 852 169 1 248
Yhteensä 5 652 1 969 3 048

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Käyttökate (EBITDA)
= Liikevaihto +/- valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden ja varastojen lisäys tai vähennys + valmistus omaan käyttöön + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut

Käyttökate liikevaihdosta, %
= Käyttökate / Liikevaihto

Liikevoitto liikevaihdosta, %
= Liikevoitto / Liikevaihto

Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, %
= Tilikauden voitto (tappio) / Liikevaihto

Korollinen nettovelka
= Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset

Tilauskanta
= Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta tai osatulouttamatta oleva osuus

Omavaraisuusaste, %
= Oma pääoma yhteensä / Taseen loppusumma

Nettovelkaantumisaste, %
 = (Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset) / Oma pääoma yhteensä

Oman pääoman tuotot, %
= Tilikauden voitto (tappio) / Oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana1)

Osakekohtainen tulos (EPS), €/osake
Tilikauden tulos / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita

Oma pääoma/osake, €/osake
Oma pääoma / osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa

Merus Power Oyj
HallitusLisätietoja:
Merus Power Oyj, toimitusjohtaja Kari Tuomala, puhelin 040 5411256
Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098
 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

 

Merus Power lyhyesti:

Merus Power on teknologiayhtiö, joka hyödyntää kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 6,5 miljoonaa euroa ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS.