MERUS POWER OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2021: VAHVA ODOTUSTEN MUKAINEN VUOSI

Report this content

Merus Power Oyj:n yhtiötiedote 10.2.2022 klo 8:00

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tämä tiedote on tiivistelmä raportista Merus Powerin Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2021. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/raportit-ja-esitykset/

VUOSI 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 14,8 (6,5) miljoonaa euroa, kasvua 127,2 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 0,8 (0,0) miljoonaa euroa
 • Liiketulos oli 0,3 (-0,4) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli -0,15 (-0,09) euroa
 • Listautuminen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 8.6.2021
 • Uusiutuva energia ja sähkövarastomarkkina
 • Pilottikumppanuussopimus sähkönjakelun turvaamisesta sähkövarastojen avulla haja-asutusalueella Elenian ja Fortumin kanssa ja kahden sähkövaraston kauppa
 • Kaksi sähkövarastoa S-Ryhmän logistiikkakeskuksiin Sipooseen
 • Horizon ECSEL Joint Undertaking -hanke Merus™ ESS -kehitykseen
 • Vahvaa kasvua sähkönlaatumarkkinalla metalliteollisuuden energiatehokkuusjärjestelmissä sekä vakaata kasvua jakeluverkoston kautta tuotemarkkinalla
 • Kasvavia asiakkuuksia Kiinassa ja Meksikossa kevyen teollisuuden puolella
 • Terästehtaan energiatehokkuuden tukeminen Ecuadorissa teollisuuskokoluokan kompensaattorin laajennuksella ja huoltosopimuksella
 • Kaksi teollisuuskokoluokan kompensaattoria USA:n metalliteollisuuden toimijalle
 • Terästeollisuuden järjestelmätoimituksia Lähi-Itään
 • Hallituksen voitonjakoehdotus: hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio siirretään edellisten vuosien voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta

 HEINÄ-JOULUKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 10,4 (4,5) miljoonaa euroa, kasvua 131,9 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1,2 (0,8) miljoonaa euroa
 • Liiketulos oli 0,9 (0,6) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,10) euroa
 • Kaksi teollisuuskokoluokan kompensaattoria USA:n metalliteollisuuden toimijalle
 • Terästeollisuuden järjestelmätoimituksia Lähi-Itään

AVAINLUVUT

Konserni, 1 000 euroa 7-12/2021 7-12/2020 Muutos % 2021 2020 Muutos %
Liikevaihto 10 406 4 488 131,9 % 14 770 6 500 127,2 %
Käyttökate 1 188 764 55,6 % 828 41 1898,9 %
% liikevaihdosta 11,4 % 17,0 % 5,6 % 0,6 %
Liiketulos 922 580 333 -360
% liikevaihdosta 8,9 % 12,9 % 2,3 % -5,5 %
Tilikauden tulos 812 517 -994* -465
Osakekohtainen tulos, eur 0,11 0,10 -0,15 -0,09
Oma pääoma / osake, eur 1,70 0,38 1,70 0,37
Taseen loppusumma 20 312 6 174 20 312 6 174
Oma pääoma 12 999 1 994 12 999 1 994
Oman pääoman tuotto-% 6,4 % 34,3 % -13,3 % -23,3 %
Korolliset nettovelat -7 169 2 096 -7 169 2 096
Nettovelkaantumisaste-% -55,1 % 105,1 % -55,1 % 105,1 %
Omavaraisuusaste-% 64,0 % 32,3 % 64,0 % 32,3 %
Likvidit varat 10 081 1 328 10 081 1 328
Liiketoiminnan rahavirta -1 862 -195 -2 178 -668
Osakemäärä 7 645 5 197 7 645 5 333
Osakemäärä keskimäärin 7 645 5 197 6 489 5 265
Tilauskanta 8 388 10 066 8 388 10 066
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 57 47 57 47

*) Tilikauden tulos sisältää rahoituskuluihin kirjatut listautumisen kulut (1,1 miljoonaa euroa)

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneen tilikauden tappio 1,0 miljoonaa euroa siirretään kertyneisiin tappiohin.

VAROJEN JAKAMINEN OSAKKEENOMISTAJILLE

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 ei jaeta osinkoa.

TULOSOHJEISTUS 2022

Merus Power arvioi, että yhtiön liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen vuoteen ja että yhtiön käyttökate on positiivinen vuonna 2022.

TOIMITUSJOHTAJA KARI TUOMALA

”Merus Power tukee teknologiallaan vallalla olevaa energiamurrosta, jossa irtaudutaan fossiilisista polttoaineista ja siirrytään uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkaampaan tulevaisuuteen. Pariisin ilmastosopimuksessa on sitouduttu globaaliin tavoitteeseen kääntää kasvihuonekaasupäästöt laskuun mahdollisimman pian ja edistää tavoitetta tukemalla taloudellisesti kestävään kehitykseen pyrkiviä teknologioita. EU:n tasolla uusin tavoite on vähentää päästöjä vuoteen 2030 mennessä 55 % vuoden 1990 tasosta ja olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Valtioiden raamittamat ilmastotavoitteet vauhdittavat siirtymää ja suuntaavat markkinoilla resursseja Merus Powerin kaltaisiin kestävän kehityksen osaajiin.

Merus Powerin kasvustrategiana on vahvistaa yhtiön markkina-asemaa energiamurroksessa sähkövarastomarkkinoilla ja uusiutuvan energian integraatiossa. Keskitymme rakentamaan sähkövarastomarkkinoilla kasvua Pohjoismaista ja Euroopasta ja haluamme olla näillä alueilla merkittävä älykkäiden sähköverkkoratkaisujen valmistaja. Sähkönlaaturatkaisujen globaaleilla markkinoilla vastaamme yritysten energiatehokkuustarpeisiin ja kehitämme tuotteidemme integraattori- ja jakelijaverkostoa niillä markkinoilla, joilla näemme parhaat kasvuedellytykset tai mahdollisuudet vahvistaa nykyistä markkina-asemaamme.

Vuosi 2021 oli yhtiöllemme liikevaihdon osalta edellisvuotta merkittävästi parempi. Vuoden jälkipuoliskolla liikevaihdon kasvu oli erittäin vahvaa. Vuonna 2021 Merus Powerin liikevaihto kasvoi 14,8 miljoonaan euroon käyttökatteen (EBITDA) ollessa 0,8 miljoonaa euroa.

Kannattavuus oli toisella vuosipuoliskolla alempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, johtuen pääasiassa nopeasti kohonneista komponenttien hinnoista. Liiketoiminnan kassavirtaan vaikutti heikentävästi käyttöpääoman voimakas kasvu, joka aiheutui saamisten voimakkaasta kasvusta toimitusten painottuessa loppuvuoteen. Tilikauden tulos sisältää rahoituskuluihin kirjatut listautumisen kulut, jotka olivat 1,1 miljoonaa euroa.

Sähkövarastojen markkinatilanne on säilynyt hyvänä ja kokonaismarkkinan kasvua vauhdittivat suurten, satojen megawattien energiavarastoprojektit, joita julkaistiin maailmalla useita. Keskitymme strategiamme mukaisesti hakemaan kasvua kokoluokaltaan pienten ja keskisuurten sähkövarastojen markkinassa pääosin Euroopassa. Onnistuimmekin hyvin pienemmän kokoluokan sähkövarastoissa Suomessa. Tähän kokoluokkaan kuuluvat Elenian ja S-Ryhmän sähkövarastokaupat. S-Ryhmän sähkövarastot toimitettiin kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana ja Elenia-pilottikumppanuuden mukaiset kaksi sähkövarastoa tullaan toimittamaan vuoden 2022 puolella. Suurempien pitkäjänteisempien sähkövarastokauppojen osalta neuvottelumme eivät tuottaneet vuoden toisella puoliskolla vielä tavoiteltuja tuloksia.

Sähkönlaatumarkkinalla vuosi 2021 oli meille vahvan kasvun aikaa sekä liikevaihdon että uusien tilausten osalta. Kasvumme jatkui vakaana ja teimme tilikaudella kevyen teollisuuden laitteiden segmentissä historiamme parhaan liikevaihdon. Uusiutuvan energian integraatioissa markkinakasvu keskittyi erityisesti maihin, joilla on tiukka sähkönlaadun regulaatio, kuten Etelä-Afrikka, Australia ja Iso-Britannia. Kohdennamme näille markkinoille panostustamme myös jatkossa. Tässä uusiutuvan energian erikoissegmentissä toteutimme onnistuneen käyttöönoton Etelä-Afrikassa, Jeffries Bay 45MW -tuulivoimalassa. Käyttöönotto toteutettiin kokonaan etähallintateknologian avulla.

Raskaan teollisuuden sähkönlaaturatkaisumarkkinat ovat olleet vuosien mittaan syklisiä, erityisesti teräs- ja kaivosteollisuudessa. Tällä markkinasegmentillä teimme metalliteollisuuteen kaksi uutta kauppaa, joiden toimitus on vuonna 2022. Muun teollisuuden ja vaativien kiinteistöjen osalta markkina kehittyi suotuisasti edellisen vuoden COVID-19 -pandemian aiheuttamaan taantumaan verrattuna, ja myyntimme kasvoi selvästi. Eri maantieteellisten markkina-alueiden osalta kehitys oli epäyhtenäistä.

Merus Powerin varaosa- ja huoltopalvelut keskittyvät omiin tuotteisiimme, joten markkinan koko ja sen kehitys on helpommin ennustettavaa. Merus Power solmii tyypillisesti toimittamiinsa tuotteisiin, kuten sähkövarastoihin, huolto- ja palvelusopimukset asiakkaiden vaatimusten ja tarpeiden mukaan. Palveluliiketoimintamme on kasvanut yli odotustemme. Huoltosopimusten ja uuden Merus™ IoT etä- ja diagnostiikkapalvelun myötä odotamme palveluista kasvua myös tulevaisuudessa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla listauduimme Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Onnistunut listautuminen oli meille merkittävä askel ja antaa mahdollisuuden toteuttaa strategiamme mukaisia kasvuun tähtääviä toimenpiteitä. Listautumisen yhteydessä toteutettu listautumisanti toi meille noin 8 000 uutta omistajaa ja lisäsi tunnettuuttamme erityisesti kotimaan markkinoilla. Työskentelemme määrätietoisesti lunastaaksemme sijoittajille antamamme lupaukset ja tavoitteemme on kasvaa merkittäväksi toimijaksi yhtiölle strategisesti merkittävillä alueilla, jotka ovat sähkövarastot ja uusiutuvan energian integrointi Euroopassa sekä globaali sähkönlaatumarkkina digitaalisine palveluineen.

Talouden elpyminen näkyi myönteisesti Merus Powerin toimialalla. COVID-19 sekä logistiikan ja toimitusketjujen ongelmien myötä syntyneet komponenttien saatavuuden haasteet jatkuivat koko vuoden ajan ja vaikuttavat liiketoimintaan myös vuonna 2022. Meillä oli vuonna 2021 kuitenkin hyvä näkyvyys tilauskantaan, ja pystyimme reagoimaan komponentti- ja raaka-ainepulaan ennakolta varsin hyvin. Nousevat raaka-aine- ja komponenttikustannukset, kuten kuparin hinnan nousu, aiheuttivat loppuvuoden aikana paineita kannattavuudelle. Pitkissä neuvotteluissa ja toimitussopimuksissa hintasitoumukset ovat voimassa pitkään ja nopeasti nousseiden kustannusten vieminen lopputuotteen hintaan on haasteellista.

Uusiutuvan energian murros ja liikenteen sähköistyminen ovat lisänneet markkinoilla kilpailua akkukapasiteetista. Akkuvalmistajat eivät ole kyenneet tuotannollaan vastaamaan akkujen kasvavaan kysyntään, mikä vaikuttaa kyseisten komponenttien saatavuuden ennustettavuuteen. Akkujen ja niiden raaka-aineiden saatavuus on haasteellista koko markkinalla ja aiheuttaa kustannuspaineita.

Merus Powerin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 80 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026, jolloin tavoitteena on 15 % käyttökatemarginaali ja yli 35 % omavaraisuusaste. Vuonna 2021 pysyimme välitavoitteissamme ja olemme tämän vision viitoittamalla tiellä. Kestävä kehitys saa voimaa uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta. Merus Powerin kehittämä ja myymä teknologia tukee tätä kehitystä.”

VUODEN 2021 LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOS

Merus Powerin liikevaihto 1.1.–31.12.2021 oli 14,8 (6,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 127,2 %. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti toimitukset sähkönlaatumarkkinoille. Käyttökate oli 0,8 (0,0) miljoonaa euroa, ollen 5,6 % liikevaihdosta

Liiketulos oli 0,3 (-0,4) miljoonaa euroa, ollen 2,3 %. Liiketuloksen kasvuun vaikutti edellisen vuoden vertailuajanjaksoa parempi liikevaihto ja kustannusten maltillinen kasvu.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,15 (-0,09) euroa. Oma pääoma/osake oli 1,7 (0,37) euroa.

Tilikauden tulos oli -1,0 (-0,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseen vaikutti rahoituskuluihin kirjatut listautumisen kertaluontoiset kulut 1,1 miljoonaa euroa.

VUODEN 2021 TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Merus Power Oyj:n taseen loppusumma 31.12.2021 oli 20,3 (6,2) miljoonaa euroa.

Konsernin oma pääoma oli 13,0 (2,0) miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa -7,2 (2,1) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli -55,1 (105,1) %. Konsernin omavaraisuusaste oli 64,0 (32,3) %. Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä 31.12.2021 olivat 10,1 (1,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli - 2,2 (-0,7) miljoonaa euroa.

VUODEN 2021 JÄLKIMMÄISEN PUOLISKON LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOS

Merus Powerin liikevaihto 1.7.–31.12.2021 oli 10,4 (4,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 131,9 %. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti toimitukset sähkönlaatumarkkinoille. Käyttökate oli 1,2 (0,8) miljoonaa euroa, ollen 11,4 % liikevaihdosta

Liiketulos oli 0,9 (0,6) miljoonaa euroa, ollen 8,9 %. Liiketuloksen kasvuun vaikutti edellisen vuoden vertailuajanjaksoa parempi liikevaihto ja kustannusten maltillisena pysynyt kasvu.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,10) euroa. Oma pääoma/osake oli 1,7 (0,38) euroa.

Heinä-joulukuun tulos oli 0,8 (0,5) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Yhtiön palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 57 henkilöä. Merus Power Oyj:llä on toimipaikat Nokialla Suomessa ja Singaporessa.

Merus Power Oyj:n johtoryhmän muodostivat katsauskauden päättyessä: Kari Tuomala, toimitusjohtaja, Rainer Antila, talousjohtaja, Aki Leinonen, myyntijohtaja, Maiju Levirinne, johtaja toimitusprosessit, Jyri Öörni, kehitysjohtaja sekä Aki Tiira, jälkimarkkinointi- ja huoltojohtaja.

 STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Merus Powerin kasvustrategian tavoitteena on kasvattaa yhtiön myyntiä ja kannattavuutta sekä vahvistaa yhtiön markkina-asemaa kestävän energian murroksessa. Merus Power tavoittelee voimakasta kasvua erityisesti sähkövarastomarkkinoilla, uusiutuvan energian integraatiossa sekä pyrkii kasvamaan markkinaa nopeammin sähkönlaaturatkaisujen globaaleilla markkinoilla.

Merus Powerin strategian kulmakivet ovat:

 • skaalautuva tuoteportfolio,
 • monikanavainen myyntistrategia,
 • sähkövarastojen kasvu Euroopassa,
 • sähkönlaaturatkaisujen lokaali ja globaali läsnäolo,
 • palveluiden osuuden kasvattaminen.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • saavuttaa 80 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026 ensisijaisesti orgaanisen kasvun kautta,
 • keskimäärin yli 15 prosentin käyttökatemarginaali (EBITDA),
 • yli 35 prosentin omavaraisuusaste.

PALKITSEMISOHJELMAT

Yhtiön hallitus on 1.4.2021 päättänyt optio-ohjelmasta ja antanut enintään 150 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään yhtä monta uutta Yhtiön A-sarjan osaketta. Osakesarjojen yhdistämisen jälkeen optio-oikeuksien perusteella annettiin Yhtiön ainoan osakesarjan osakkeita. Optio-oikeuksien merkintäaika oli 3.5.–16.5.2021, Yhden osakkeen merkintähinta oli 3,32 euroa. Osakekohtaista merkintähintaa voitiin alentaa, mikäli Yhtiö ennen osakkeiden merkintää antaa uusia osakkeita osakkeenomistajille vastikkeetta näiden jo omistamien Yhtiön osakkeiden mukaisessa suhteessa. Osakekohtainen merkintähinta oli kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika on 31.12.2023 – 31.12.2026. Tilikauden päättyessä optio-oikeuksia on 13 Yhtiön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa olevalla avainhenkilöllä ja työntekijällä.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.3.2021 Nokialla. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase. Kokouksessa päätettiin, ettei osinkoa jaeta sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2020 päättyneelle tilinkaudelle. Lisäksi vahvistettiin hallituksen palkkiot.

Yhtiön toiminimi Merus Power Dynamics Oy päätettiin muuttaa. Uusi nimi on suomeksi Merus Power Oy, englanniksi Merus Power Ltd ja ruotsiksi Merus Power Ab. Yhtiöjärjestykseen lisättiin yhtiökokouksen mahdollisiksi järjestyspaikoiksi kotipaikka Tampereen lisäksi myös Nokia ja Helsinki.

Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 20.4.2021 päätettiin hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja hallituksen kokoonpanon muuttaminen. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euron kuukausipalkkio ja yhtiön hallituksen muille jäsenille 2 000 euron kuukausipalkkio. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta hallituksen kokoukseen. Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. Hallituksen jäseniksi valittiin Vesa Sadeharju, Anne Leskelä ja Vesa Riihimäki. Päätökset olivat ehdollisia listautumiselle First North Helsinki -markkinapaikalle. Yhtiön osakkeet päätettiin liittää Euroclear Finland arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön yhtiömuoto päätettiin vaihtaa julkiseksi osakeyhtiöksi Oyj, englanniksi Plc ja ruotsiksi Abp.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakelajien yhdistämiseen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista. Hallitus valtuutettiin hakemaan yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus valtuutettiin myös päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta enintään 850 000 osakkeen verran.

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEENOMISTAJAT

Merus Power Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma -31.12.2021 oli 270 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 7 644 966 (5 411 645). Osakkeiden määrä oli katsauskaudella keskimäärin 6 528 306 . Osakkeiden määrä oli 01.07. – 31.12.2021 keskimäärin 7 644 966 (5 304 261).

Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus sekä oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden aikana hallussa omia osakkeitaan.

YHTEENVETO KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH HELSINGISSÄ 8.6. – 31.12.2021

Kaupankäynti Merus Power Oyj:n osakkeella Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 8.6.2021.

Vuosi 2021 Osakevaihto kpl Arvo
yhteensä, M euroa
Korkein, euroa Alin,
euroa
Keskihinta, euroa Viimeisin 30.12, euroa
MERUS 1 638 587 64,9 10,95 6,60 8,36 8,49

 

31.12.2021 31.12.2020
Markkina-arvo, 1000 euroa 64 906 N/A
Osakkeenomistajia 5 491 8

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön 21.5.2021 julkaisemassa listautumisesitteessä on käsitelty kattavasti yhtiön liiketoimintaan, toimintaympäristöön, sääntelyyn ja rahoitukseen liittyviä riskejä. Tässä osiossa päivitämme tietoja näiden riskien osalta.

Puolivuosikatsauksessa elokuussa 2021 kerrotun mukaisesti komponenttien saatavuuden osalta riskiennusteen todennäköisyys kasvoi ja komponenttien saatavuushaasteiden odotetaan jatkuvan vielä pitkälle vuoden 2022 puolelle. Komponenttipula on maailmanlaajuinen ja johtuu pandemiasta sekä talouden nopeasta elpymisestä. Yhtiöllä on ollut tästä johtuvia vähäisiä toimitusviiveitä. Yhtiö on ratkonut toimitusketjun haasteita systemaattisesti, mutta silti tulevana vuonna komponenttipula saattaa näkyä joidenkin tuotteiden kohdalla normaalia pidempinä toimitusaikoina.

Merus Powerin tuotteet ovat pitkien investointiprosessien laitteita ja joidenkin tuotteiden toimitusajat ovat melko pitkiä. Nopeita materiaalien ja komponenttien hinnanmuutoksia ei välttämättä pystytä siirtämään lopputuotteiden hintaan ja tästä aiheutuu kohonnut riski kannattavuustavoitteille.

Energiamurroksen ja liikenteen sähköistymisen voimakas kasvu on aiheuttanut kasvaneen kysynnän Lithium ion -akuista ja akkujen valmistusketjulla on haasteita vastata kasvaneeseen kysyntään. Tämä aiheuttaa kohonneen riskin yhtiön sähkövarastoliiketoiminnassa ja vaikuttaa sähkövarastojen komponenttina käytettävien akkujen saatavuuteen, toimitusaikoihin ja hintoihin.

MUUTOKSET KOSERNIRAKENTEESSA

Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana.

MUUT TAPAHTUMAT HEINÄ-JOULUKUUSSA 2021

 • 26.8.2021 Merus Power Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021. Kasvua edellisvuodesta, ensimmäinen vuosipuolisko odotusten mukainen.
 • 10.11.2021 Muutos Merus Power Oyj:n johtoryhmässä
 • 9.12.2021 Muutos Merus Power Oyj:n johtoryhmässä
 • 3.1.2022 Merus Power toimittaa Yhdysvaltoihin kaksi teollisuuskompensaattoria

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Merus Power toimittaa keskikokoisen Merus™ STATCOM -kompensaattorin yhteistyökumppaninsa Bulla y Salcedon kanssa terästeollisuuden loppuasiakkaalleen Kolumbiaan. Laite tulee tukemaan Grupo Siderúrgico Reyna (GSR) -terästehtaan toimintaa ja energiatehokkuutta. Sopimukseen sisältyy kompensaattorin lisäksi myös aktiivisuodattimia, monivuotinen huoltosopimus sekä yhteistyökumppanin tarjoamat sähkö- ja rakennustyöt. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 3 miljoonaa euroa, josta Merus Powerin tuotteiden ja palveluiden osuus on merkittävä. Toimitus ajoittuu vuoden 2022 loppuun.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tiedotustilaisuus

Merus Power järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun suomenkielisen tiedotustilaisuuden 10.2.2022 klo 10.00. Tilaisuus järjestetään Teams-webinaarina. Tilaisuuteen rekisteröidytään etukäteen alla olevasta linkistä.

Ilmoittaudu tiedotustilaisuuteen

Tilaisuuden materiaali julkaistaan yhtiön nettisivuilla tilaisuuden päätyttyä osoitteessa https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/raportit-ja-esitykset/.

Tiedottaminen

Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, vuosikertomus ja palkitsemisraportti vuodelta 2021 sekä palkitsemispolitiikka julkaistaan 23.02.2022 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa.

https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/raportit-ja-esitykset/

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 17.03.2022.Kokouskutsu julkaistaan myöhemmin yhtiötiedotteella ja Yhtiön nettisivuilla osoitteessa:

https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietoa/hallinto/yhtiokokous/

Yhtiön puolivuosikatsauksen julkistaminen on 24.08.2022.

Merus Power Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Merus Power Oyj, toimitusjohtaja Kari Tuomala, puhelin: 040 5411256
Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

Merus Power lyhyesti:

Merus Power on teknologiayhtiö, joka hyödyntää kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 14,8 miljoonaa euroa ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS.