Metsäsektorin suhdannekatsaus 2003-2004 ilmestynyt: Metsäteollisuustuotteiden kysyntä alkaa elpyä - ylitarjonta vaimenta

Tiedote Julkaistavissa 30.10.2003 klo 11.00 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2003-2004 ilmestynyt: Metsäteollisuustuotteiden kysyntä alkaa elpyä - ylitarjonta vaimentaa hintakehitystä vuonna 2004 Suhdanneindikaattorit ennakoivat maailmantalouden kasvun piristymistä, mutta Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla Euroopassa talouskasvu jatkuu yhä varsin hitaana. Tämä aiheuttaa epävarmuutta metsäteollisuustuotteiden kysynnän elpymiseen. Metsäteollisuustuotteiden heikko kysyntä, runsas tarjonta ja euron vahvistuminen ovat heijastuneet kuluvana vuonna tuotteiden hintoihin. Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat arvioivat metsäsektorin tulevaa suhdannekehitystä tänään julkaistussa Metsäsektorin suhdannekatsauksessa vuosille 2003-2004. Ennusteiden suurimmat epävarmuudet liittyvät Yhdysvaltain ja euroalueen talouskehitykseen ja niiden vaikutuksiin Suomen metsäsektoriin. Ylitarjonta pitää kilpailun kireänä metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinoilla Kireä kilpailu Suomen metsäteollisuustuotteiden päävientimarkkinoilla Euroopassa on heijastunut metsäteollisuustuotteiden hintoihin. Paperin vientihinta laskee tänä vuonna keskimäärin 10 prosenttia viime vuodesta. Myös sahatavaran hinnat ovat olleet laskussa, mutta koko vuoden keskihinta nousee hieman viime vuodesta. Paperin hinnan lasku supistaa koko metsäteollisuuden viennin arvoa kuluvana vuonna vajaat 4 prosenttia viimevuotisesta. Vuonna 2004 talouskasvu Euroopassa piristyy, mikä lisää paperin kysyntää. Paperin hinnan lasku taittuu, ja Suomen paperin ja kartongin viennin ennustetaan kasvavan noin 3 prosenttia. Rakennusalan heikko kehitys Euroopassa ja sahatavaran runsas tarjonta pitävät sahateollisuu den kilpailun kovana, joten hintojen mainittavaa nousua ei ole odotettavissa. Koko metsäteollisuuden viennin arvo palaa vuonna 2004 jälleen vuoden 2002 tasolle. Puun tuonnin kasvu ja metsäveromuutos lisäävät puun tarjontaa Metsäverotuksessa siirrytään vuoden 2006 alussa puunmyyntitulojen vero tukseen, mikä on saanut vielä pinta-alaverotuksen piirissä olevat metsänomistajat tarjoamaan tänä vuonna myyntiin runsaasti ns. veroleimikoita. Veroleimikot ja lisääntynyt puun tuonti ovat lisänneet puun tarjontaa, mikä on johtanut kantohintojen alenemiseen. Myös paperin hintojen lasku on heijastunut kuitupuun kantohintoihin, joiden ennakoidaan alenevan tänä vuonna 4-6 prosenttia. Metsäteollisuuden raakapuun käyttö lisääntyy kuluvana vuonna parilla miljoonalla kuutiometrillä, lisäyksestä noin puolet on tuontipuuta. Puun tuonti nousee yli 17 miljoonaan kuutiometriin. Vuonna 2004 tuonnin kasvu jatkuu. Katsaus sisältää myös neljä ajankohtaista erityisartikkelia, joissa aiheina ovat mm. Luoteis-Venäjän ja Baltian sahainvestointien vaikutus Suomen metsäsektoriin sekä rakennepuutuotteiden markkinanäkymät. Lue lisää metsäsektorin suhdannekehityksestä tiedotteesta Metlan Internet-sivuilla osoitteessa http://www.metla.fi/tiedotteet/2003/2003- 10-30-suhdannekatsaus-info.htm. Lisätietoja: MMT Riitta Hänninen, puh. 010 211 2232, sähköposti riitta.hanninen@metla.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00290/wkr0002.pdf